Coaching indywidualny

O coachingu

Coaching to sposób wspierania ludzi w podejmowaniu konkretnych działań związanych z realizacją jakiegoś przedsięwzięcia lub zmianą aktualnego sposobu zachowania. Osoba korzystająca z pomocy coacha uczy się stawiać ambitne, jasno określone cele i konsekwentnie zmierzać do ich realizacji. Dzięki wspomaganej trafnymi pytaniami refleksji uświadamia sobie nowe możliwości i uczy się w pełniejszy sposób korzystać ze swoich talentów i mocnych stron.

blank

U podstaw coachingu leży założenie, że w bardzo wielu sytuacjach osiągnięcie znacznie większej efektywności lub wprowadzenie potrzebnych zmian wymaga przede wszystkim inicjatywy i odpowiedzialności za własny rozwój – nie zaś pochodzących z zewnątrz sprawdzonych rozwiązań i dobrych rad. Coach pomaga więc klientom spojrzeć z dystansu na dotychczasowe nawyki, zachowania się w sytuacjach zawodowych. W wielu wypadkach wymaga to przyjęcia perspektywy innych ludzi – przełożonych, partnerów biznesowych, klientów lub całej organizacji. Pełniejsze, bardziej systemowe zrozumienie jest zwykle punktem wyjścia do samodzielnego projektowania potrzebnych zmian.

 

Relacja z coachem jest oparta na dwóch uzupełniających się filarach: pełnym zaufaniu i szacunku do autonomii klienta, a jednocześnie koncentracji na osiągnięciu jasno zdefiniowanych rezultatów.

Adresaci

Indywidualna współpraca z coachem to propozycja dla osób odgrywających istotną rolę w organizacji - liderów i menedżerów,
wysokiej klasy specjalistów lub pracowników o wysokim potencjale.

Szczególnie skorzystają na niej osoby, które:

Dysponują znacznym potencjałem i doświadczeniem

Niedawno objęły nowe stanowisko lub zmieniły rolę w firmie

Zarządzają w warunkach silnego napięcia i presji ze strony otoczenia

Dotychczas dbały przede wszystkim o rozwój kompetencji specjalistycznych

Mogą znacznie wzmocnić skuteczność i pozycję w firmie, jeśli uda się im zmienić niektóre nawyki i sposoby budowania relacji z ludźmi

Poszukują możliwości rozwoju zawodowego wewnątrz firmy

Obszar zmiany

Klienci coachingu pracują nad indywidualnymi celami, zdefiniowanymi w porozumieniu z delegującą ich organizacją. Zmiany, które wprowadzają, dotyczą często przedstawionych poniżej obszarów:

blank

Niezależnie od szczegółowych celów, udział w procesie coachingowym sprzyja bardziej dojrzałemu, świadomemu podejmowaniu roli zawodowej. Kształtuje nawyki związane z przyjmowaniem odpowiedzialności za własne działania, zwiększa elastyczność i otwartość na informację zwrotną.

 

Efekty

blankDla pracowników o średnim i wysokim poziomie kompetencji zawodowych coaching jest doskonałą alternatywą dla szkoleń. Jego przewaga polega na pełnej koncentracji na wdrożeniu oraz oddziaływaniu na to, co kluczowe na dalszych etapach rozwoju: samoświadomość, autonomię i motywację do zmiany.

Niezależnie od rodzaju wyznaczonych celów, efektem dłuższej współpracy z coachem będzie prawdopodobnie:

 • Wyzwolenie inicjatywy i odpowiedzialności za własny rozwój,
 • Ukształtowanie nawyków dotyczących wyznaczania i realizacji celów,
 • Zwiększenie świadomości własnych silnych i słabych stron, odkrycie obszarów wymagających rozwoju,
 • Wzrost samooceny i pewności siebie w konfrontacji z wyzwaniami zawodowymi.

Prowadzone przez coachów wszechnicy uj procesy zmierzają do indywidualnych, jasno  sformułowanych celów ustalanych w porozumieniu z klientem i delegującą go organizacją. Cele mogą dotyczyć realizacji konkretnych projektów i działań operacyjnych, częściej jednak wiążą się z rozwojem kompetencji przywódczych lub zmianą w sposobie podejmowania roli zawodowej.

Elementy usługi

SPOTKANIE TRÓJSTRONNE [opcjonalnie]

Spotkanie z udziałem klienta, coacha i sponsora (przedstawiciela firmy zamawiającej) – ogólne ustalenie kierunku i celów pracy. Klient otrzymuje pakiet materiałów wspierających przygotowanie do sesji.

SESJA KONTRAKTOWA

Spotkanie poświęcone ustaleniu długofalowych celów i metod pomiaru postępów. Klient wskazuje osoby, które chce poprosić
o informację zwrotną.

GROMADZENIE INFORMACJI ZWROTNEJ

Prowadzone w dopasowanej do sytuacji formie – oceny wybranych zachowań, pełnej oceny kompetencyjnej 360 stopni lub wywiadów z kluczowymi osobami w firmie. Klient otrzymuje raport podsumowujący informację zwrotną.

SESJE COACHINGOWE

Spotkania skoncentrowane na wykorzystaniu informacji zwrotnej oraz planowaniu i wprowadzaniu w życie potrzebnych zmian. Rekomendowane 6 spotkań na przestrzeni 3-4 miesięcy.

PODSUMOWANIE PROCESU

Powtórne gromadzenie informacji zwrotnej, ocena zmian
w postrzeganiu klienta przez otoczenie. Spotkanie z klientem poświęcone formułowaniu wniosków i planów dalszego rozwoju. Raport podsumowujący.

Pomiar efektów

Coachowie wszechnicy uj nie oceniają kompetencji swoich klientów i zachowują pełną poufność treści sesji. Zapewniają jednak klientom i delegującej ich organizacji narzędzia gromadzenia informacji zwrotnej i pomiaru osiągniętych efektów. W zależności od kontekstu realizacji projektu może to oznaczać:

 • Wykorzystanie dostosowanej do sytuacji skali pomiaru – wsparcie ze strony coacha w przygotowaniu krótkiego kwestionariusza informacji zwrotnej związanego bezpośrednio z uzgodnionymi kierunkami rozwoju; gromadzenie informacji za pośrednictwem internetowej platformy oceny (dwukrotnie – na początku i na końcu procesu);
 • Przeprowadzenie pełnej oceny kompetencji menedżerskich – udostępnienie modelu kompetencji przez wszechnicę uj lub wykorzystanie istniejącego modelu; gromadzenie informacji za pośrednictwem internetowej platformy oceny, wykorzystanie raportu w planowaniu celów rozwojowych i ocenie postępów;
 • Przeprowadzenie wywiadów z kluczowymi osobami w firmie – seria ustrukturyzowanych wywiadów z najważniejszymi współpracownikami klienta, pozwalająca uzyskać pełniejszą, bardziej całościową informację zwrotną (użyteczne w wypadku klientów na najwyższych szczeblach struktury organizacji).

Zakres usługi

Proces coachingowy obejmuje:

 • Całościową diagnozę potrzeb zamawiającego i dostosowanie procesu do sytuacji,
 • 1 spotkanie trójstronne (30-60 minut),
 • 8 sesji coachingowych po 60 minut każda (w tym sesja kontraktowa i podsumowująca),
 • Raport podsumowujący informację zwrotną,
 • Pakiet materiałów dla klienta,
 • Całościowy raport dla zamawiającego, podsumowujący realizację usługi.

 

Opcjonalnie:

 • Gromadzenie informacji zwrotnej w formie wywiadów ze współpracownikami
 • Przygotowanie narzędzi do gromadzenia informacji zwrotnej (kwestionariusz 360 stopni lub scenariusz wywiadu)

 

 

blank

Gwarancja jakości – procedura reklamacyjna WUJ

Skontaktuj się z nami

Aneta Marek

Head of Organizational Development, Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator

514 206 346
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami