Głos zmiany – komunikowanie zmian

O programie

Program może stanowić wsparcie w procesie zmiany dzięki rozwojowi świadomości komunikacyjnej liderów. Program jest przeznaczony  dla osób, które będą odpowiedzialne za promowanie zmian planowanych w organizacji. Na początkowym etapie trudno przewidzieć, jakim wyzwaniem rozwojowym może być dla pracowników wprowadzana zmiana. Pracownicy przyzwyczajeni do licznych zmian w organizacjach coraz częściej spotykają się z sytuacją kiedy wprowadzane zmiany znajdują swoje uzasadnienie w pewnym oddaleniu od postrzeganych indywidualnych korzyści.

Liderzy stoją przed zadaniem aby uwzględniając wiedzę na temat procesu zmiany wesprzeć swoich pracowników w procesie dochodzenia do zaakceptowania wprowadzanych w organizacji zmian.

Głównym założeniem programu jest wsparcie liderów zmian w wypracowaniu efektywnej komunikacji z współpracownikami/ Szkolenie  pozwoli na  pogłębienie wiedzy i świadomości, z jakimi wyzwaniami wiąże się realizowana zmiana oraz uzyskanie wiedzy na temat typowych dla zmian w organizacjach procesów.

Dodatkowo program skupia się na rozwijaniu i doskonaleniu tzw. miękkich umiejętności komunikacyjnych skupionych wokół prowadzenia rozmów indywidualnych z pracownikami.

Efekty szkolenia

Osoby, które ukończą szkolenie, mogą liczyć na:

Wzrost umiejętność przekazywania informacji o zmianach;

Wzrost świadomości w zakresie mechanizmów psychologicznych towarzyszących wprowadzaniu zmiany;

Okazję do wspólnej pracy nad wypracowaniem użytecznej, przekonującej argumentacji dotyczącej procesu zmiany;

Rozwój i doskonalenie kompetencji komunikacyjnych niezbędnych w procesie zmian.

Forma realizacji

Program szkolenia skupia się na dostarczeniu uczestnikom podstawowej wiedzy na temat procesu komunikowania zmiany oraz zorganizowania doświadczeń pozwalających na oswojenie się z prezentowaną wiedzą w praktyce.

Program obejmuje między innymi:

 • interaktywne wykłady,
 • interaktywne ćwiczenia grupowe umożliwiające wspólną obserwację różnorodnych zagadnień komunikacyjnych.

Program

Moduł I

Wprowadzenie do wspólnej pracy

Stworzenie mapy zagadnienia

 • Wstęp i ustalenie zasad pracy
 • Mapa organizacji – z różnych „kamer”, rozwijanie zmysłu obserwacji, pogłębianie zrozumienia sytuacji
 • Analiza interesariuszy
 • Rozpoznanie indywidualnych  i organizacyjnych wyzwań w prowadzonym projekcie – mapa wyzwań
 • Definiowanie kluczowych wyzwań dla grupy
 • Co będzie wspierało pracę zespołu wspierającego zmianę?

Moduł II

Generowanie wizji działań wspierających sukces

 • Wywiad pogłębiony w podgrupach
 • Zebranie z doświadczeń uczestników znanych pomysłów pomagających we wprowadzaniu zmian.
 • Ekspozycja indywidualnych zasobów pomocnych w procesie wspomagania zmiany
 • Formułowanie komunikatu o zmianie –  równanie zmiany R. Beckharda

Moduł III

Budowanie środowiska gotowego na przyjmowanie zmian

 • Określanie obszaru wpływu jako element promowania zdrowego myślenia
 • Rola optymalnego pobudzenia
 • Budowanie środowiska skoncentrowanego wokół idei „ścieżki do mistrzostwa”
 • Rola rozmrażania w procesie zmiany

Moduł IV

Prowadzenie rozmów wspierających akceptację zmiany

 • Opór, jego źródła, rola, dynamika
 • Schemat prowadzenia rozmów o zmianie
 • Modyfikacje schematu rozmowy w zależności od fazy zmiany
 • Praktyczne ćwiczenia rozmów
 • Wspólne podsumowanie szkolenia

Zakres usługi

Realizacja usługi obejmuje:

 • opracowanie programu szkolenia i jego modyfikacje na podstawie wyników analizy potrzeb,
 • przygotowanie i realizację szkolenia,
 • dojazd trenera do miejsca szkolenia,
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,
 • zaświadczenia dla uczestników szkolenia,
 • foto raport dla uczestników,
 • raport ewaluacyjny na podstawie ankiet ewaluacyjnych (zgodnych ze wzorem przygotowanym przez Wszechnicę UJ) i obserwacji trenerów,
 • konsultacje z prowadzącym w okresie do 2 tygodni po zakończeniu szkolenia.

 

Możliwość wykorzystania sali szkoleniowej Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego w atrakcyjnej lokalizacji w centrum Krakowa, z zapewnieniem przerw kawowych dla uczestników. Salę zapewniamy w ramach dostępności terminowej.

 

 

Procedura reklamacyjna WUJ

Skontaktuj się z nami

Aneta Marek

Konsultant ds. projektów rozwojowych, menedżer procesu sprzedaży

514 206 346
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami