Motywowanie pracowników

Adresaci i efekty szkolenia

„Motywowanie pracowników” to szkolenie przeznaczone dla menedżerów średniego szczebla i liderów zespołów projektowych, którzy doświadczyli ograniczeń tradycyjnego, opartego na nagrodach i karach podejścia do budowania motywacji. Opracowano je z myślą o zespołach, w których potrzebne jest głębokie zaangażowanie – inicjatywa, podejmowanie odpowiedzialności i troska o wyniki, których nie obejmuje system prowizyjny.

Program można dopasować do potrzeb menedżerów wyższego szczebla. Praca będzie wówczas skoncentrowana na kształtowaniu środowiska sprzyjającego motywacji.

blankOsoby, które ukończą szkolenie:

 • będą dysponowały wiedzą o źródłach motywacji autonomicznej i możliwościach jej wspierania;
 • będą umiały zaprojektować sprzyjające motywacji zmiany w środowisku pracy swojego zespołu;
 • rozwiną umiejętność prowadzenia rozmów wzmacniających motywację i gotowość do działania pracowników;
 • wzmocnią umiejętność prowadzenia spotkań zespołu w sposób budujący zaangażowanie i współodpowiedzialność;
 • docenią rolę poznawania potrzeb pracowników i stosowania indywidualnego podejścia w motywowaniu;
 • poznają możliwości budowania nawyków sprzyjających motywacji.

Metody pracy

blankSzkolenie prowadzone będzie z zastosowaniem różnorodnych technik warsztatowej pracy z grupą – symulacji, prezentacji, pracy w grupach, pracy indywidualnej, ćwiczeń problemowych. Zawartość merytoryczna szkolenia będzie prezentowana w kontekście konkretnych sytuacji zawodowych i scenariuszy postępowania menedżera. Uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć nowe zachowania i otrzymać informację zwrotną.

Program

Dzień 1

Moduł I

 • Środowisko sprzyjające motywacji

Praktyczne wyzwania w budowaniu motywacji

 • Wyzwania związane z motywowaniem w środowisku uczestników
 • Dwa typy zadań wymagające odmiennych podejść do motywowania
 • Dlaczego działa Linux? Czynniki finansowe i pozafinansowe w motywowaniu

Dzień 1

Moduł II

 • Środowisko sprzyjające motywacji
 • Od motywacji zewnętrznej do motywacji autonomicznej – Self Determination Theory
 • Jak kształtować środowisko wspierające motywację autonomiczną? – studium przypadku
 • Działania do wykorzystania w miejscu pracy uczestników

Dzień 1

Moduł III

 • Środowisko sprzyjające motywacji
 • Oddziaływanie na potrzebę kompetencji
 • Uruchamianie zasobów pracownika – wywiad doceniający
 • Rozmowy motywujące w oparciu o wywiad doceniający
 • Informacje zwrotne i motywowanie

Dzień 1

Moduł IV

 • Motywowanie i potrzeba autonomii

 

 • Uzgadnianie celów jako narzędzie wspierania autonomii
 • Jasne cele czy szczegółowe oczekiwania? – poziomy delegowania odpowiedzialności
 • Co w tym jest wartościowego dla mnie? Wizja realizacji celów

Dzień 2

Moduł I

 • Motywowanie zespołu i tworzących go osób

Motywowanie i potrzeba relacji: rola zespołu

 • Zespołowość jako czynnik motywujący
 • Budowanie poczucia przynależności do zespołu?
 • Dopasowanie strategii motywowania do zespołu (grupy specjalistów, zespoły zadaniowe, zespoły projektowe, zespoły rozproszone)

Dzień 2

Moduł II

 • Motywujące spotkania zespołowe
 • Rola spotkań w budowaniu (i zabijaniu) motywacji
 • Inspirowanie zespołu w trakcie spotkań: motywujące expose lidera
 • Angażowanie zespołu we wspólne myślenie i podejmowanie decyzji – konstruktywna współpraca podczas spotkań

Dzień 2

Moduł III

 • Przekraczanie blokad motywacyjnych
 • Blokady motywacyjne i długofalowe utrzymywanie motywacji
 • Indywidualne wartości, przekonania i potrzeby pracowników Rozmowa motywująca: pomoc w przekraczaniu blokad
 • Dopasowanie strategii motywowania do etapu rozwoju pracownika (na podstawie koncepcji zarządzania sytuacyjnego Blancharda)

Dzień 2

Moduł IV

 • Nawyk zaangażowania
 • Związek nawyków i motywacji
 • Mechanizm tworzenia i zmiany nawyków
 • Nawyki, które chcemy wzmacniać i które chcemy zmieniać – lista osobista i lista dla własnych zespołów.
 • Plan kształtowania nawyków w pracy z własnymi zespołami

Działanie poszkoleniowe:

 • Konsultacje online z prowadzącym w okresie do 2 tygodni po zakończeniu szkolenia.

Zakres usługi

Realizacja usługi obejmuje:

 • opracowanie programu szkolenia i jego modyfikacje na podstawie wyników analizy potrzeb,
 • przygotowanie i realizację szkolenia,
 • dojazd trenera do miejsca szkolenia,
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,
 • zaświadczenia dla uczestników szkolenia,
 • foto raport dla uczestników,
 • raport ewaluacyjny na podstawie ankiet ewaluacyjnych (zgodnych ze wzorem przygotowanym przez Wszechnicę UJ) i obserwacji trenerów,
 • 2 grupowe konsultacje zdalne z prowadzącym przed szkoleniem,
 • konsultacje online z prowadzącym w okresie do 2 tygodni po zakończeniu szkolenia.

 

Możliwość wykorzystania sali szkoleniowej Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego w atrakcyjnej lokalizacji w centrum Krakowa, z zapewnieniem przerw kawowych dla uczestników. Salę zapewniamy w ramach dostępności terminowej.

 

 

blank

Procedura reklamacyjna WUJ

Skontaktuj się z nami

Aneta Marek

Head of Organizational Development, Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator

514 206 346
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami