Propagowanie innowacji

Efekty szkolenia

blankProgram kierowany jest do menedżerów, liderów chcących wzmocnić środowisko pracy swojego zespołu sprzyjające innowacyjności i kreatywności.

W wyniku realizacji szkolenia, uczestnicy:

 • Pogłębią świadomość własnej kreatywności i skłonności do myślenia innowacyjnego;
 • Zwiększą znajomość technik wspierających zarówno myślenie innowacyjne jednostki, jak i innowacyjność zespołową;
 • Pogłębią świadomość własnego stylu menedżerskiego w kontekście wspierania innowacyjności;
 • Poznają uwarunkowania indywidualne, zespołowe, organizacyjne i systemowe sprzyjające innowacyjności.

Szkolenie skupia się na stopniowym poszerzeniu perspektywy z jakiej menedżer może wspierać innowacyjność: od pracy z własną kreatywnością poprzez wspieranie innowacyjnych kompetencji poszczególnych osób, zespołu, działu, aż po rozpoznanie uwarunkowań sprzyjających innowacyjności w całej Organizacji i otoczeniu biznesowym.

Szkolenie prowadzone będzie z zastosowaniem różnorodnych technik warsztatowej pracy z grupą:

 • symulacji,
 • prezentacji,
 • pracy w grupach,
 • pracy indywidualnej,
 • ćwiczeń problemowych.

Zawartość merytoryczna szkolenia będzie prezentowana  w kontekście konkretnych sytuacji zawodowych i scenariuszy uczestników szkolenia. Uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć nowe zachowania i otrzymać informację zwrotną.

Podczas szkolenia wykorzystywane będą: rekwizyty do pracy kreatywnej (creative box, kredki, markery, taśmy, kolorowe papiery, itp.)

Dla uczestników zostaną przygotowane podręczniki zawierające m.in. opis technik kreatywnych, metod facylitacyjnych jak i warunków wzmacniania innowacyjności
w organizacji.

Program

Dzień 1

Wprowadzenie

 • Moduł 1
 • Wprowadzenie, cele i program szkolenia
 • Ograniczenia innowacyjności – mapa wyzwań stworzona przez uczestników
 • Co wspiera moją kreatywność – doświadczenie i analiza podstawowych założeń

Dzień 1

Trening kreatywności indywidualnej

 • Moduł 2
 • Rozgrzewka kreatywna
 • Techniki rozwoju myślenia kreatywnego
 • Zadania kreatywne (analogie, przekształcenia, uzasadnienia, itp.)

Dzień 1

Trening kreatywności zespołowej

 • Moduł 3
 • Przegląd podstawowych metod pracy szkoleniowej służących rozwijaniu umiejętności „twardych”
 • Wskazówki dotyczące zastosowań poszczególnych metod

Dzień 1

Menedżer wspierający innowacyjność

 • Moduł 4
 • Adekwatny styl menedżerski (partycypacyjność, kultura feedbacku, otwartość na błędy i różnorodność)
 • Znajomość trendów i  kultura ciągłego uczenia się
 • Budowanie różnorodnych zespołów

Dzień 2

Rozwijanie kreatywności u innych

 • Moduł 1
 • Sposoby wspierania predyspozycji do innowacyjności u pracowników – sesja ćwiczeniowa
 • Wspieranie odwagi, inicjatywy i filozofii małych ulepszeń
 • Wspierania otwartości i poszerzanie komunikacji międzysektorowej

Dzień 2

Umiejętność facylitacji spotkań zespołowych

 • Moduł 2
 • Sesja facylitowana – ćwiczenie
 • Główne założenia facylitacji
 • Procedury i techniki facylitacyjne

Dzień 2

Jakich zmian systemowych potrzebujemy?

 • Moduł 3
 • Sesja facylitowana pt. „Sposoby wzmocnienia innowacyjności zespołów”
 • Przegląd pomysłów i wybór najlepszych do rekomendacji
 • Systemowe warunki innowacyjności: odbiurokratyzowanie, laboratoria innowacyjności, relokacje zasobów.

Dzień 2

Podsumowanie szkolenia

 • Moduł 4
 • Zebranie wniosków  i indywidualny plan rozwoju uczestników
 • Program wsparcia edukacyjnego „Kompan”
 • Podsumowanie szkolenia

Działania wspierające efektywność szkolenia

Działanie przedszkoleniowe:

 

 • Przygotowanie drobnego pomysłu ulepszenia – pomysły te będą „pożywką” sesji kreatywnych, ćwiczących techniki wspierania innowacyjności

 

Działanie poszkoleniowe:

 

 • Telefoniczne lub mailowe konsultacje z prowadzącym szkolenie do 14 dniu od zakończenia szkolenia (max. 30 minut/os.)
 • Wdrożenie systemu wsparcia edukacyjnego „Kompan” – uczestnicy w parach nawzajem konsultują postępy w indywidualnych planach rozwoju.

Zakres usługi

Realizacja usługi obejmuje:

 • opracowanie programu szkolenia i jego modyfikacje na podstawie wyników analizy potrzeb,
 • przygotowanie i realizację szkolenia,
 • dojazd trenera do miejsca szkolenia,
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej z opisem technik kreatywnych, metod facylitacyjnych,
 • zaświadczenia dla uczestników szkolenia,
 • foto raport dla uczestników,
 • raport ewaluacyjny na podstawie ankiet ewaluacyjnych (zgodnych ze wzorem przygotowanym przez Wszechnicę UJ) i obserwacji trenerów,
 • konsultacje online lub telefoniczne z prowadzącym w okresie do 2 tygodni po zakończeniu szkolenia.

Możliwość wykorzystania sali szkoleniowej Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego w atrakcyjnej lokalizacji w centrum Krakowa, z zapewnieniem przerw kawowych dla uczestników. Salę zapewniamy w ramach dostępności terminowej.

 

 

blank

Procedura reklamacyjna WUJ

Skontaktuj się z nami

Aneta Marek

Head of Organizational Development, Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator

514 206 346
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami