Rozwój własny

Efekty szkolenia

W wyniku udziału w szkoleniu uczestnicy:

pogłębią autodiagnozę i świadomość własnej motywacji, określą wagę i etap swojego rozwoju zawodowego i życiowego;

poznają adekwatne narzędzia i rozwiną umiejętność zarządzania własnym rozwojem;

wzmocnią motywację i postawę koncentracji na rozwoju własnym i współpracowników;

rozwiną umiejętność współpracy z innymi celem wsparcia wzajemnego rozwoju;

stworzą plan indywidualnego rozwoju i wzajemnego peer-mentoringu rozwojowego.

Metody pracy

blankSzkolenie rozpoczyna się od autodiagnozy satysfakcji i stanu rozwoju uczestników by w kolejnej części metodami doświadczeniowymi mogli odkrywać, jak każdy z nich może rozwijać się samemu i jak relacje z innymi (zawodowe i prywatne) mogą ten rozwój wspierać. Wzmacniając wpływ i odpowiedzialność uczestników za własny rozwój w końcowej części przewidzieliśmy „koncert życzeń”, w ramach którego zaprezentowane będą techniki rozwojowe wynikające z potrzeb uczestników (ujawnianych w trakcie szkolenia).

Szkolenie prowadzone będzie z zastosowaniem różnorodnych technik warsztatowej pracy z grupą: symulacji, prezentacji, pracy w grupach,pracy indywidualnej, ćwiczeń problemowych.

Zawartość merytoryczna szkolenia będzie prezentowana w kontekście konkretnych sytuacji zawodowych uczestników szkolenia. Uczestnicy będą mogli przećwiczyć nowe zachowania i otrzymać informację zwrotną.

 

Program

Dzień 1

Wprowadzenie i autodiagnoza

 • Moduł I
 • Wprowadzenie, cele i program szkolenia
 • Odniesienie do godzinowego bilansu typów zadań w kontekście rozwoju (zadanie przedszkoleniowe)
 • Ćwiczenie coachingowe „Koło rozwoju” – analiza obszarów wymagających wzmocnienia

Dzień 1

Samoświadomość

 • Moduł II
 • Samoświadomość w kontekście piramidy poziomów logicznych Diltsa
 • Circept „Moje słabe i mocne strony (świadome i nieświadome)”
 • Zadania kreatywne (analogie, przekształcenia, uzasadnienia, itp.)

Dzień 1

Moje wartości i wizja rozwoju

 • Moduł III
 • Moje wartości, cele zawodowe i życiowe
 • Wizja rozwoju zawodowego: jak ma wyglądać dalsza ścieżka mojej kariery?
 • Planowanie rozwoju zawodowego – technika „Droga do celu” Diltsa

Dzień 1

Wzmacnianie postawy rozwojowej

 • Moduł IV
 • Rozwijanie uważności (mindfulness) – procedury skupieniowe
 • Rozwijanie refleksyjności – koncepcja ciągłego uczenia się
 • Narzędzia wspierające refleksję: arkusze samoobserwacji

Dzień 2

Organizacja zajęć i zadań rozwojowych

 • Moduł I
 • Różne sposoby hierarchizacji zajęć i zadań
 • Matryca Eisenhowera i skupienie na ćwiartce drugiej
 • Getting Things Done – metoda zarządzania sobą w czasie i zarządzania strumieniem zadań

Dzień 2

Relacyjne narzędzia rozwojowe

 • Moduł II
 • Kultura wzajemnego feedbacku (prośba i prowokowanie informacji zwrotnej, wybór współpracowników do 360 stopni)
 • Program wzajemnego mentoringu (peer-mentoring)
 • Zasady pracy peer-mentora

Dzień 2

„Koncert życzeń”

 • Moduł III
 • Prezentacja i przećwiczenie wybranych technik rozwojowych i autocoachingowych w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane zarówno w trakcie pierwszego jak i drugiego dnia szkoleniowego

Dzień 2

Podsumowanie szkolenia

 • Moduł IV
 • Indywidualny plan rozwoju uczestników i „kolejka feedbackowa” (każdy z każdym)
 • Opracowanie planu wsparcia rozwojowego „Mentor”
 • Podsumowanie szkolenia

Zakres usługi

Realizacja usługi obejmuje:

 • Opracowanie programu szkolenia i jego modyfikacje na podstawie wyników analizy potrzeb
 • Działania przed i poszkoleniowe:

-wypełnienie arkuszu godzinowego bilansu typów zadań na przestrzeni tygodnia-arkusz ten posłuży do analizy, jak wiele czasu każdy pracownik spędza na zadania rozwojowe;
-wdrożenie systemu wsparcia edukacyjnego „Mentor” – uczestnicy w parach nawzajem konsultują postępy w indywidualnych planach rozwoju;
-telefoniczne lub mailowe konsultacje z prowadzącym szkolenie do 14 dniu od zakończenia szkolenia (max. 30 minut/os.)

 • Przygotowanie i realizację szkolenia
 • Materiały szkoleniowe dla uczestników w wersji elektronicznej
 • Zaświadczenia dla uczestników szkolenia
 • Raport ewaluacyjny na podstawie ankiet ewaluacyjnych (zgodnych ze wzorem przygotowanym przez Wszechnicę UJ) i obserwacji trenera,
 • Dojazd trenera do miejsca realizacji usługi

 

Możliwość wykorzystania sali szkoleniowej Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego w atrakcyjnej lokalizacji w centrum Krakowa, z zapewnieniem przerw kawowych dla uczestników. Salę zapewniamy w ramach dostępności terminowej.

 

 

blank

Procedura reklamacyjna WUJ

Skontaktuj się z nami

Aneta Marek

Head of Organizational Development, Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator

514 206 346
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami