Warsztat Group Relations

Warsztat Group Relations

Przywództwo i autorytet w zmieniających się organizacjach

 

blank

Nasza fascynacja tematem dynamiki grup i organizacji rozpoczęła się kilkanaście lat temu. Zrewolucjonizowała nasze myślenie o funkcjonowaniu jednostek, grup i organizacji oraz sposób pracy z nimi. Uważamy za wartościowe popularyzowanie i stosowanie tego podejścia w grupach, zespołach i organizacjach.

„Przywództwo i autorytet w zmieniających się organizacjach” to warsztat prowadzony metodą group relations, która powstała w londyńskim Tavistock Institute. Warsztat stwarza unikalną możliwość doświadczania dynamiki grupy i uczenia się o warunkujących ją mechanizmach. Uczestnicy nie słuchają wykładów i prezentacji – zamiast tego tworzą tymczasową organizację i uczą się z własnych doświadczeń w tym procesie. Konsultanci tworzą przestrzeń dla uczenia się i refleksji. Pomagają dostrzec i zrozumieć sposób, w jaki grupy mierzą się ze swoimi zadaniami i jak odpowiadają na emocjonalne potrzeby uczestników.

Dlaczego warto?

Od 10 lat promujemy w Polsce metodę Group Relations, która jest unikatowym sposobem uczenia się dynamiki grup i organizacji i własnego wpływu na te procesy.

 

Uczysz się poprzez własne doświadczenie.

Masz unikalną możliwość badania spontanicznie powstałej organizacji – w bezpiecznych warunkach.

Badasz reakcje swoje i innych w odniesieniu do przywództwa, autorytetu, udzielania innym poparcia i uzyskiwania wpływu.

Możesz dostrzec, jak styl przywództwa wpływa na grupę.

Obserwujesz ukrytą dynamikę kształtującą zachowania ludzi oraz relacje między nimi.

Obserwujesz, w jaki sposób różnice związane z płcią, wiekiem, wyznaniem, przekonaniami, narodowością czy orientacją seksualną wpływają na relacje interpersonalne i międzygrupowe.

Uczysz się, jak wdrażać wnioski z doświadczenia w codziennej pracy z grupami i organizacjami.

Adresaci

Kadra zarządzająca

zrozumieją mechanizmy, które determinują funkcjonowanie zespołów i całych organizacji. Uczestnictwo daje możliwość bardziej świadomego oddziaływania na rozwój organizacji.

Menedżerowie (szczególnie średniego i wyższego szczebla)

zrozumieją, w jaki sposób ich zachowanie kształtuje relacje wewnątrz organizacji.

Liderzy zespołów i projektów

zyskają większą elastyczność w pracy z ludźmi i staną się bardziej efektywni w odpowiadaniu na potrzeby zespołów.

Konsultanci, facylitatorzy, coachowie i trenerzy pracujący dla organizacji

dowiedzą się, jak interpretować reakcje i zachowania poszczególnych osób przez pryzmat potrzeb i procesów na poziomie całej grupy.

Specjaliści HR

nauczą się trafniej diagnozować potrzeby grup i przewidywać skuteczność działań związanych z wprowadzaniem zmian.

Cele

Uczestnicy warsztatów:

doświadczą dynamiki grupy;

przyglądną się swojej roli i własnemu wpływowi na tę dynamikę;

nauczą się dostrzegać i lepiej rozumieć przyczyny, dla których grupa podąża za liderem, lub sabotuje i kwestionuje jego rolę;

będą potrafili rozpoznawać zjawiska wynikające z dynamiki grupy, które mają kluczowe znaczenie dla efektywności zespołów i organizacji;

zwiększą skuteczność w kierowaniu pracą zespołową;

sprawdzą w praktyce, jakie sposoby podejmowania odpowiedzialności za zadanie i wywierania wpływu na innych przynoszą oczekiwany efekt.

Konsultanci

Iwona Sołtysińska

Od 10 lat promuję w Polsce metodę Group Relations, która jest unikatowym sposobem uczenia się dynamiki grup i organizacji i własnego wpływu na te procesy – pracuję jako konsultant w międzynarodowych konferencjach Group Relations.

Jestem psychologiem, od ponad 20 lat zajmuję się wspieraniem rozwoju ludzi, zespołów i organizacji. Opracowałam i przeprowadziłam wiele projektów szkoleniowo-doradczych oraz badawczo-rozwojowych. Pracuję jako trener, realizując szkolenia z zakresu kompetencji trenerskich i facylitacyjnych, tworząc autorskie programy rozwoju kompetencji myślenia, współpracy w grupie, zarządzania emocjami. Specjalizuję się w rozumieniu dynamiki grup i organizacji, facylitacji pracy grup zadaniowych, treningach twórczego rozwiązywania problemów. Facylituję prace zespołów strategicznych, wspierając organizacje w poszukiwaniu nowych kierunków rozwoju i działania.

Od wielu lat współtworzę koncepcję i ofertę Wszechnicy UJ, sprawując opiekę merytoryczną nad efektami pracy specjalistów. Regularnie angażuję się w działania na rzecz tworzenia standardów kształcenia profesjonalistów zajmujących się edukacją i rozwojem osób dorosłych. Jestem współautorką publikacji „Szkolenie pracowników a rozwój organizacji” oraz „Budowanie zespołów” wydanych przez Wolters Kluwer, adresowanych do profesjonalistów branży HR.

Studiom psychologicznym na UJ zawdzięczam trwającą do dziś fascynację myśleniem i rozwiązywaniem problemów, a w szczególności efektywnością grup w tym zakresie. W Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej rozwijałam swoje zaciekawienie nieświadomymi procesami i dynamiką interpersonalną. Po latach pogłębiłam wiedzę w tym obszarze, uczestnicząc w organizowanych przez brytyjską organizację OPUS kursach „Advanced Training in Small Group Processes”, konferencjach Group Relations i rozwijając własną praktykę konsultacyjną. By ugruntować te doświadczenia ukończyłam studia w zakresie konsultingu dla organizacji w Tavistock Clinic w Londynie. Regularnie uczestniczę w międzynarodowych konferencjach i spotkaniach branżowych dedykowanych konsultantom OD.

 • blank
 • blank

dr Maciej Świeży

Pracuję z zespołami liderów, zapraszając ich do rozmowy o przyszłości organizacji, którą kierują i pomagając we wspólnym kształtowaniu jej kultury. Prowadzę zespołowy i indywidualny coaching; biorę udział w długofalowych projektach doradczych wspierających zmianę organizacyjną.

Projektuję narzędzia i standardy związane z rozwojem zawodowym trenerów oraz tworzeniem w organizacji warunków sprzyjających uczeniu się i wymianie doświadczeń. Jestem współautorem Małopolskich Standardów Usługi Edukacyjno-Szkoleniowej, a także profili kompetencyjnych, programów szkoleniowych i narzędzi zarządzania wiedzą.

Wskazuję praktyczne zastosowania wiedzy psychologicznej w wielu dziedzinach życia – m.in. w zarządzaniu, szkoleniach, coachingu, rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji. Prowadzę krótkie, inspirujące wystąpienia dotyczące tych obszarów. Pracuję w Polsce i za granicą: jestem członkiem międzynarodowego zespołu trenerów Erickson Coaching International, a także jednym z instruktorów programu School of Thinking prowadzonej przez Vrije Universiteit Brussel.

Jestem doktorem psychologii; moja praca naukowa dotyczyła uczenia się umiejętności. Ukończyłem kilka kursów trenerskich i coachingowych; uzyskałem certyfikat Professional Certified Coach przyznawany przez International Coach Federation.

 • blank
 • blank

Artur Krupa

Tworzę inspirujące środowisko uczenia się dla uczestników szkoleń Wszechnicy UJ, szczególnie uczestników Szkoły Trenerów, Facylitatorów i Coachów.  Interesują mnie wszelkie formy pracy, które umożliwiają  optymalne wykorzystanie różnorodności i potencjału uczestników grupy. Doradzam (prowadząc mentoring i konsultacje) trenerom, coachom, facylitatorom, jak projektować efektywne procesy rozwojowe i skutecznie uzyskiwać certyfikaty potwierdzające kompetencje zawodowe.

Konsultuję projekty rozwojowe klientów dopasowując optymalne formy pracy rozwojowej.

Zapraszam do twórczego dialogu osoby i zespoły w sytuacjach kryzysowych, konfliktowych, szczególnych wyzwań rozwojowych. Prowadzę zespołowy i indywidualny coaching; biorę udział w długofalowych projektach doradczych wspierających zmianę organizacyjną. Jestem członkiem międzynarodowego zespołu trenerów Erickson Coaching International.

We Wszechnicy UJ wszyscy kojarzą mnie z wykorzystywaniem metod psychodramatycznych  w pracy z grupą.

 • blank
 • blank
 • blank

Program

Dynamika małej grupy

 • Wprowadzenie w sposób uczenia się i metodę „Group Relations”.
 • Praca w grupach: doświadczenie dynamiki grupowej „tu i teraz”.
 • Refleksja: struktura, przywództwo i efektywność małych grup zadaniowych.

Dynamika międzygrupowa

 • Formowanie grup stanowiących część większego systemu.
 • Praca w grupach: interakcje i negocjacje międzygrupowe.
 • Refleksja i zastosowanie: interakcja zespołu z otoczeniem i wywierania wpływu na innych.

Dynamika organizacji

 • Prezentacja struktury, zadania i zasobów „tymczasowej organizacji”.
 • Praca w grupach: współdziałanie w realizacji celu organizacji z wykorzystaniem dostępnych zasobów (uczestników, infrastruktury, wsparcia konsultantów).
 • Refleksja i zastosowanie: odniesienie wyników warsztatów do pracy zawodowej uczestników.
Skontaktuj się z nami

Izabela Dołęgiewicz

Head of Professional Development, Consultant of Professional Development, Coach, Trainer, Facilitator

506 006 087
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami