EAP – wsparcie psychologiczne dla pracowników

O programie EAP

EAP WUJ
przycisk - skontaktuj się

Employee Assistance Program – wsparcie psychologiczne dla pracowników przez linię telefoniczną (telefoniczne dyżury psychologów)

W sytuacjach kryzysowych szczególnie ważnym obszarem  dla dobrego funkcjonowania pracowników jest ich kondycja emocjonalna i zdrowie mentalne. Pracodawcy poszukują rozwiązań, które wzmocnią poczucie bezpieczeństwa i wesprą pracowników w trudnych chwilach. Jednym z takich rozwiązań jest stała linia telefoniczna, dzięki której pracownik anonimowo uzyska pomoc i konsultację z psychologiem.

Nasze podejście: Zdrowa organizacja

W naszym myśleniu o współpracy z klientem wykraczamy poza prowadzenie indywidualnych rozmów z pracownikami. Pomagamy budować zdrowe organizacje – tworzymy u klienta środowisko samoorganizujące się, sprzyjające radzeniu sobie z trudnościami.

Na czym polega usługa?

blankPracownicy mogą skontaktować się anonimowo z naszymi konsultantami – psychologami w czasie ustalonego dyżuru telefonicznego.

Zapewniamy organizacjom system wsparcia pracowników w sytuacjach trudnych.

Rozmowy mogą dotyczyć spraw zawodowych i szerokiego katalogu wyzwań osobistych.

Wynikiem rozmowy jest odnalezienie w sobie zasobów potrzebnych do podjęcia konstruktywnego działania przez pracowników w sytuacji trudnej.

Pracownicy otrzymują natychmiastowe wsparcie w postaci rozmowy z profesjonalistą i wskazówki o dalszych możliwych krokach postępowania.

Pracownik może umówić się na dodatkowe konsultacje i kontynuować rozmowę poza dyżurem.

Organizacja otrzymuje raport podsumowujący liczbę wykonanych rozmów.

Zalety naszego rozwiązania

 • Pieczę nad jakością usługi i systemem wsparcia dla pracowników sprawuje konsultant – kierownik merytoryczny procesu, będący w ciągłym kontakcie z HR lub wskazaną osobą w organizacji.
 • Dbamy o dobre rozumienie i promocję zdrowia psychicznego w organizacji wspierając klienta w wewnętrznych działaniach komunikacyjnych.
 • Edukujemy pracowników wokół zdrowia psychicznego (spotkania, szkolenia, webinary dla zespołów i liderów). Jako firma doradczo-szkoleniowa kompleksowo wspieramy rozwój firm ku zdrowym organizacjom.
 • Linia telefoniczna i numer telefonu są wyłączne dla danego pracodawcy.
 • Czas dyżuru i liczba dostępnych konsultantów jest ustalana z Zamawiającym i może być elastycznie zmieniania w zależności od potrzeb pracowników.
 • Podstawową forma kontaktu to rozmowa telefoniczna. Może być rozszerzona o spotkania F2F i online.

Konsultanci

 • Usługa jest świadczona w taki sposób, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo psychiczne uczestników. Konsultacje są prowadzone przez doświadczonych psychologów. Mają wysokie kompetencje i ugruntowaną pozycję na rynku.
 • Konsultanci łączą doświadczenie w pracy z biznesem, oraz w prowadzaniu konsultacji psychologicznych w ramach programu EAP. Są zaznajomieni z wyzwaniami pracowników w organizacji.
 • Dysponujemy stałym, współpracującym zespołem pozostającym we wzajemnym dialogu i podlegającym superwizji. Stabilność zespołu wpływa na rozumienie historii organizacji.
 • Konsultanci prowadzą rozmowy w j. polskim i angielskim.

W jakich sprawach pomagamy pracownikom?

 • Sytuacje kryzysowe – wypadek, śmierć, choroba, inne sytuacje traumatyczne
 • Trudności związane z zadaniami i współpracą – kłopoty z efektywnością, w relacjach z współpracownikami, podwładnymi, z adaptacją w pracy, rozproszonym modelem pracy i przynależnością
 • Sytuacje życiowe przekraczające możliwości radzenia sobie – narodziny dziecka, rozwód, żałoba, trudności w relacjach rodzinnych
 • Trudności w sprawach osobistych związane z finansami, odpowiedzialnością prawną, edukacją
 • Zaburzenia funkcjonowania – choroby (objawy depresji, psychoz, nerwic), uzależnienia
 • Objawy stresu lęku lub obniżenie nastroju

 

Korzyści dla pracowników

 • Emocjonalne wsparcie otrzymują wszystkie osoby pracujące w strukturach organizacji. Program może zostać rozszerzony o członków ich rodzin.
 • Pomoc psychologiczna w trudnych sytuacjach jest realna i łatwo dostępna.
 • Pomoc ma charakter interwencyjno-konsultacyjny: daje możliwość doraźnego wsparcia w trudnej sytuacji i zaoferowania konkretnej dalszej pomocy (np. o charakterze treningowym, szkoleniowym, coachingowym bądź terapeutycznym).

 

System wsparcia w Twojej organizacji

Organizacje zainteresowane stworzeniem systemu wsparcia dla pracowników w sytuacjach trudnych z wykorzystaniem programu EAP – Employee Assistance Program, zachęcamy do kontaktu. Ofertę dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klienta.

Budowanie rezyliencji pracowników

blank

Traktując zdrowie w organizacji w organizacji systemowo, oprócz pracy interwencyjnej w ramach EAP, kładziemy nacisk na budowanie odporności psychicznej pracowników, ich umiejętność i elastyczność w dostosowywaniu się do zmiennych warunków działania.

Nasze rozwiązania

DLA PRACOWNIKÓW – promowanie dbałości o zdrowie psychiczne

 • Webinary i szkolenia
 • Materiały edukacyjne, treści do publikacji wewnętrznych w firmie
 • Spotkania facylitacyjne dla zespołów (np. nowe zasady współpracy, powrót do pracy stacjonarnej, hybrydowej)

 

DLA MENEDŻERÓW – Narzędzia, tworzenie bezpiecznych i wspierających struktur do pracy zespołu

 • Indywidualne konsultacje – konsulting dot. określonego rozwiązania, mentoring, proces coachingowy, konsultacja z psychologiem
 • Warsztaty facylitowane dla liderów
 • Rozwój kompetencji (zarządzanie pracownikami w zmianie, docenianie i okazywanie wsparcia emocjonalnego pracownikom,, kompetencje zdalnego zarządzania zespołem)

 

DLA HR – rozwój i budowanie odpowiedzialności w roli

 • indywidualna lub grupowa superwizja dla HR
 • doradztwo i zasady postępowania w sytuacjach trudnych (zdefiniowanie granic roli, rozwiązania proceduralne w organizacji, baza kontaktów do wspierających instytucji publicznych)
 • rozwój kompetencji – prowadzenie rozmów z pracownikami w sytuacjach kryzysowych, umiejętności coachingowe, rozwój kompetencji związanych z diagnozą sytuacji, rozumieniem tego, co się dzieje w organizacji/zespole

Wybrane tematy prowadzonych spotkań i szkoleń:

Czy jestem odporny – jak hartować psyche?

Kiedy i jak prosić o pomoc?

Co robić gdy lęk utrudnia działanie?

Czy nie jestem zbyt konfliktowy – kiedy warto zająć się swoim rozdrażnieniem?

Wszyscy mówią o depresji – jak ją rozpoznać?

Współpraca online – użyteczne zachowania lidera w sytuacji kryzysowej

Zmiana jako inkubator rozwoju

Wpływ długotrwałego stresu i wypalenie zawodowe

Napięcie, stres, kryzys. Jak dawać sobie radę z wyzwaniami emocjonalnymi? Kiedy prosić o radę?

Jak zdrowe myślenie może pomóc radzić sobie z niepokojem?

Praktyka uważności

Wybrane obszary interwencji

Trudności związane z sytuacjami kryzysowymi

(wypadek, śmierć, choroba, inne sytuacje traumatyczne).

Objawy stresu, lęku lub obniżenia nastroju.

Trudności związane z zadaniami i współpracą

(stres, kłopoty z efektywnością, kłopoty w relacjach z współpracownikami, przełożonymi, podwładnym).

Trudności w relacjach rodzinnych.

Trudności adaptacyjne

w miejscu pracy, kraju pobytu itp.

Sytuacje życiowe przekraczające aktualne możliwości radzenia sobie

(narodziny dziecka, rozwód, żałoba).

Symptomy wskazujące na poważniejsze zaburzenia dysifunkcjonowania psychicznego,

kwalifikowane jako choroby (objawy depresji, psychoz i nerwic).

Zagadnienia rozwojowe - poszukiwanie możliwości udoskonalania funkcjonowania

w pracy i w relacjach interpersonalnych.

Zaburzenia funkcjonowania

np. związane z uzależnieniem.

Założenia usługi

 • Kontakt z konsultantami możliwy jest poprzez jeden, dedykowany numer telefonu.
 • Uczestnicy programu mogą zachować całkowitą anonimowość podczas kontaktu z infolinią.
 • Dyżury realizowane są w stałych godzinach i dniach w tygodniu.
 • Uczestnicy programu mogą liczyć na bieżące, doraźne wsparcie w trudnych sytuacjach w formie telefonicznej z możliwą opcją spotkania poza godzinami dyżuru w siedzibie Wszechnicy UJ lub w innym wyznaczonym miejscu/przez platformę online.
 • Co miesiąc Zamawiający otrzymuje raport z liczbą zrealizowanych rozmów podczas dyżurów.
 • Jeśli konieczne będzie kontynuowanie pracy pod nadzorem psychologa lub innego specjalisty, uczestnicy programu otrzymają wskazówki, gdzie mogą szukać dalszej pomocy.
 • Praca konsultantów podlega superwizji.

Prowadzący

Artur Krupa

Tworzę inspirujące środowisko uczenia się dla uczestników szkoleń Wszechnicy UJ, szczególnie uczestników Szkoły Trenerów, Facylitatorów i Coachów.  Interesują mnie wszelkie formy pracy, które umożliwiają  optymalne wykorzystanie różnorodności i potencjału uczestników grupy. Doradzam (prowadząc mentoring i konsultacje) trenerom, coachom, facylitatorom, jak projektować efektywne procesy rozwojowe i skutecznie uzyskiwać certyfikaty potwierdzające kompetencje zawodowe.

Konsultuję projekty rozwojowe klientów dopasowując optymalne formy pracy rozwojowej.

Zapraszam do twórczego dialogu osoby i zespoły w sytuacjach kryzysowych, konfliktowych, szczególnych wyzwań rozwojowych. Prowadzę zespołowy i indywidualny coaching; biorę udział w długofalowych projektach doradczych wspierających zmianę organizacyjną. Jestem członkiem międzynarodowego zespołu trenerów Erickson Coaching International.

Iwona Sołtysińska

Jestem psychologiem, od ponad 20 lat zajmuję się wspieraniem rozwoju ludzi, zespołów i organizacji. Opracowałam i przeprowadziłam wiele projektów szkoleniowo-doradczych oraz badawczo-rozwojowych. Pracuję jako trener, realizując szkolenia z zakresu kompetencji trenerskich i facylitacyjnych, tworząc autorskie programy rozwoju kompetencji myślenia, współpracy w grupie, zarządzania emocjami. Specjalizuję się w rozumieniu dynamiki grup i organizacji, facylitacji pracy grup zadaniowych, treningach twórczego rozwiązywania problemów. Facylituję prace zespołów strategicznych, wspierając organizacje w poszukiwaniu nowych kierunków rozwoju i działania.

Studiom psychologicznym na UJ zawdzięczam trwającą do dziś fascynację myśleniem i rozwiązywaniem problemów, a w szczególności efektywnością grup w tym zakresie. W Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej rozwijałam swoje zaciekawienie nieświadomymi procesami i dynamiką interpersonalną. Po latach pogłębiłam wiedzę w tym obszarze, uczestnicząc w organizowanych przez brytyjską organizację OPUS kursach „Advanced Training in Small Group Processes”, konferencjach Group Relations i rozwijając własną praktykę konsultacyjną. By ugruntować te doświadczenia ukończyłam studia w zakresie konsultingu dla organizacji w Tavistock Clinic w Londynie. Regularnie uczestniczę w międzynarodowych konferencjach i spotkaniach branżowych dedykowanych konsultantom OD.

dr Beata Świeży

Jako doktor psychologii prowadzę zajęcia w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jestem certyfikowanym coachem (Professional Certified Coach oraz Erickson Certified Professional Coach). Prowadzę prywatną praktykę coachingową specjalizując się we wspieraniu rozwoju osobistego klientów indywidualnych.

Moim głównym obszarem specjalizacji szkoleniowej jest rozwój kompetencji osobistych i zarządzanie karierą. Od kilku lat prowadzę własną praktykę coachingową, koncentrując się na rozwoju osobistym w pracy z klientami indywidualnymi. Prowadzę również coaching w organizacjach, pracując głównie z kadrą menedżerską. Wspiera mentorsko coachów przystępujących do certyfikacji w ścieżce ACTP oraz portfolio. Jestem autorką licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych skoncentrowanych wokół stosowanych aspektów psychologii osobowości, motywacji i procesów poznawczych.

Monika Gąsienica

Obszary mojej specjalizacji szkoleniowej to facylitacja, kompetencje trenerskie, zarządzanie procesami rozwoju pracowników i kierowanie ludźmi – w szczególności budowanie i organizacja pracy zespołu. Prowadzę również szkolenia z zakresu negocjacji i obsługi klienta. Jako konsultant mam doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu kompetencyjnych systemów oceny pracy, profili kompetencyjnych i metodologii badania kompetencji do celów rekrutacji i rozwoju. Ma doświadczenie w pełnieniu roli asesora w diagnozie AC/DC.

Przygotowuję i prowadzę kompleksowe projekty szkoleniowe; uczestniczę w projektach doradczych dotyczących przywództwa i zarządzania kompetencjami. Jestem konsultantem kluczowych klientów – zapewniam spójność realizowanych dla nich usług z długofalową strategią rozwoju organizacji.

Radosław Ścibek

Psychoterapeuta, coach, wykładowca akademicki, Menadżer zespołów trenerskich z 14 letnim doświadczeniem realizacji projektów rozwojowych

Absolwent Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Certyfikowany psychoterapeuta Gestalt (Szkoły Psychoterapeutów i Trenerów grupowych Gestalt – Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie – Instytutu Stowarzyszonego w EAGT i FORGE)

Certyfikowany Psychoterapeuta EMDR (Szkoła Psychoterapii EMDR University Worchester)

Certfyikowany Psychoterapeuta MBT (Anna Freud Institute Londyn). łasna praktyka terapeutyczna  oraz Towarzystwo Pomocy Młodzieży w Warszawie.

Jolanta Kruszakin

Z wykształcenia psycholog (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny), z zawodu psychoterapeuta (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej), interwent kryzysowy (Certyfikat Prowadzenia i Superwizowania Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego), trener (KCP, Szkoła Trenerów Umiejętności Psychospołecznych oraz Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania Pearson Edexcel International), coach (Associate Certified Coach ICF i Erickson Certified Professional Coach oraz Certyfikat Coacha Psychodynamiczno-Systemowego P.R.O. Person-Role-Organization). Uczestniczyła w licznych kursach, konferencjach i warsztatach. Prowadzi liczne szkolenia, kursy
i warsztaty

Informacje organizacyjne

Realizacja usługi obejmuje:

 • Kontakt z jednym lub większą liczbą konsultantów pod ustalonym numerem telefonu;
 • Realizację dyżurów przez doświadczonych psychologów;
 • Opiekuna merytorycznego realizowanej usługi;
 • Comiesięczne raporty podsumowujące liczbę interwencji;
 • Opcję spotkań F2F dla pracowników w uzgodnieniu z Zamawiającym;
 • Superwizję konsultantów;
 • Możliwe wsparcie w promowaniu rozwiązania wewnątrz organizacji
  (spotkania informacyjne, treść do newsletterów itp.)

 

 

 

blank

Procedura reklamacyjna WUJ

Skontaktuj się z nami

Aneta Marek

Head of Organizational Development, Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator

514 206 346
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami