Learning & Development Management. Szkoła zarządzania procesami rozwojowymi w organizacji

Dlaczego warto?

Learning & Development Management. Szkoła zarządzania procesami rozwojowymi w organizacji:

 • wyposaża uczestników w wiedzę, umiejętności oraz zestaw metod i narzędzi umożliwiających skuteczną realizację procesów: diagnozy, projektowania, prowadzenia i ewaluacji projektów rozwojowych;
 • poszerza wiedzę o różnych formach rozwoju kompetencji (mentoring, coaching, facylitacja, webinaria i inne) i uczy łączyć je w kompleksowych programach rozwojowych;
 • pomaga zbudować pozycję i przygotować się do partnerskiej współpracy z kluczowymi interesariuszami działań rozwojowych wewnątrz firmy;
 • daje wskazówki do współpracy z zewnętrznymi i wewnętrznymi specjalistami świadczącymi usługi rozwojowe.

Co nas wyróżnia?

Praca z wykorzystaniem studiów przypadków.

Indywidualne konsultacje z prowadzącym.

Live z praktykiem.

Możliwość spotkania z praktykami branży HR.

Aktywności typu pre-work wprowadzające w tematykę modułów.

Gotowe narzędzia diagnozy potrzeb, planowania i badania efektywności projektów rozwojowych.

Zadania wdrożeniowe umożliwiające zastosowanie zdobytych umiejętności w praktyce.

Adresaci

Szkoła zarządzania procesami rozwojowymi w organizacji adresowana jest do osób odpowiadających za rozwój pracowników:

specjalistów i menedżerów Learning & Development;

menedżerów HR i specjalistów w działach personalnych;

HR Business Partnerów;

talent menedżerów;

liderów wewnętrznych akademii i programów rozwojowych;

osób odpowiedzialnych za wdrażanie nowych pracowników;

Obszary zastosowania

Kompetencje zdobyte podczas szkolenia mogą znaleźć zastosowanie w następujących obszarach:

budowanie polityki rozwojowej całej firmy;

skuteczna realizacji odrębnych projektów rozwojowych;

prowadzenie procesów diagnozy potrzeb;

ocena efektywności działań rozwojowych;

wybór efektywnych dostawców usług rozwojowych;

wzmacnianie zaangażowania interesariuszy programów rozwojowych;

Trenerzy

Maciej Kocurek

Prowadzę szkolenia i procesy mentoringowe dla menedżerów. Szkolę i doradzam HR w obszarze diagnozy potrzeb i projektowania programów rozwojowych. Jestem konsultantem projektów wdrażających zmianę organizacyjną. Prowadzę także sesje facylitacyjne i jestem Prezesem Zarządu Wszechnicy UJ.

Pracując z menedżerami koncentruję się na zagadnieniach definiujących tę rolę oraz przygotowuję menedżerów do wdrażania zmian w zespołach. W obszarze HR specjalizuję się w prowadzeniu procesu diagnozy potrzeb rozwojowych, narzędzi w tym obszarze, a także budowaniu pozycji HR w organizacji, w szczególności wobec różnorodnych interesariuszy projektów rozwojowych.

Monika Gąsienica

Przygotowuję i prowadzę kompleksowe projekty szkoleniowe; uczestniczę w projektach doradczych dotyczących przywództwa i zarządzania kompetencjami. Jestem konsultantką kluczowych klientów – zapewniam spójność realizowanych dla nich usług z długofalową strategią rozwoju organizacji.

Obszary mojej specjalizacji szkoleniowej to kompetencje trenerskie, zarządzanie procesami rozwoju pracowników i kierowanie ludźmi – w szczególności budowanie i organizacja pracy zespołu. Prowadzę również szkolenia z zakresu negocjacji i obsługi klienta. Jako konsultantka mam doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu kompetencyjnych systemów oceny pracy, profili kompetencyjnych i metodologii badania kompetencji do celów rekrutacji i rozwoju. Mam doświadczenie w pełnieniu roli asesora w diagnozie AC/DC.

Katarzyna Gacek

Przygotowuję i prowadzę szkolenia oraz programy rozwojowe  z obszarów umiejętności osobistych, menedżerskich oraz profesjonalnej obsługi klienta. Prowadzę też moduły szkoleniowe w Szkole Learning & Development Management oraz w Szkole Trenerów.

Specjalizuję się w trzech obszarach szkoleń: umiejętności menedżerskie, rozwój osobisty, obsługa klienta. Swoim bogatym doświadczeniem trenerskim chętnie dzielę się na szkoleniach Train the Trainer. Do obszarów moich zainteresowań należy również zarządzanie tzw. employee experience  nowo zatrudnionych pracowników.

Magdalena Pęcak

Od ponad 10 lat prowadzę szkolenia i warsztaty rozwojowe, koncentrując się na rozwijaniu umiejętności osobistych, zwiększaniu samoświadomości oraz wydobywaniu potencjału.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam pełniąc funkcję menedżera zespołu, koordynatora projektu, jak również konsultanta i doradcy w projektach realizowanych na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, głównie w zakresie diagnozy organizacji.

We Wszechnicy UJ wspieram klientów indywidualnych, głównie trenerów, facylitatorów i menedżerów, w wyborze programów szkoleniowych adekwatnych do pełnionych ról zawodowych. Odpowiadam również za kontakt i budowanie relacji z organizacjami oraz przygotowywanie ofert programów rozwojowych. Prowadzę szkolenia i sesje facylitacyjne.

Aneta Marek

Specjalizuję się w prowadzeniu diagnozy potrzeb rozwojowych i projektowaniu kompleksowych programów doradczych dla organizacji. Uczestniczyłam w procesie projektowania i testowania gry strategicznej Dynamo, a od 2011 r. należę do zespołu trenerów prowadzących Dynamo.

Szczególnie interesuję się ideą wdrażania w organizacji partycypacyjnego stylu zarządzania i uruchamiania potencjału pracowników. Moje doświadczenie obejmuje prowadzenie szkoleń oraz warsztatów facylitowanych.

Program

Moduł 1

Docieranie do potrzeb rozwojowych

 • 3 dni / 16 godzin
 • Rola i odpowiedzialność specjalisty Learning & Development;
 • Kogo pytać o potrzeby rozwojowe? Źródła diagnozy i interesariusze projektów rozwojowych;
 • O co pytać? Cele i struktura treściowa diagnozy potrzeb;
 • Jak pytać? Przegląd narzędzi diagnozy;
 • Projektowanie planów diagnozy potrzeb – praca na case study uczestników;

Indywidualna konsultacja

Diagnoza potrzeb rozwojowych

 • 30 minut
 • Przekazanie feedbacku dotyczącego przesłanego prowadzącemu planu diagnozy potrzeb rozwojowych organizacji;

Pre-work: materiał filmowy

Formy wspierania rozwoju kompetencji

 • 60 minut
 • Różnorodne formy rozwoju – istota, zastosowania, różnice;
 • Przygotowanie do udziału w grupach eksperckich podczas drugiego modułu;

Moduł 2

Kompleksowe programy rozwoju kompetencji

 • 3 dni / 16 godzin
 • Struktura projektowania programu rozwojowego: od pomysłu do oceny efektywności;
 • Poziomy celów rozwojowych: od celów kompetencyjnych do wyników organizacji;
 • Metody wspierania rozwoju (szkolenie, coaching, facylitacja, doradztwo): cele, wyzwania realizacyjne, wymagane zaangażowanie interesariuszy;
 • Dopasowanie metod wspierania rozwoju do celów projektu;
 • Komunikowanie projektu do różnych grup interesariuszy w firmie;

Pre-work: live z praktykiem

Realizacja projektu rozwojowego – case study

 • 90 minut
 • Prezentacja case study;
 • Sesja pytań i wymiany doświadczeń;

Moduł 3

Utrwalanie i pomiar efektów działań rozwojowych

 • 3 dni / 16 godzin
 • Poziomy oceny szkolenia – poziomy rezultatów szkoleń. Koncepcja D. Kirkpatricka;
 • Przegląd narzędzi ewaluacji stosowanych na I, II i III poziomie ewaluacji;
 • Ocena rezultatów na poziomie wyników organizacji, w tym wyników biznesowych projektów;
 • Return On Investment projektów rozwojowych;
 • Zarządzanie wiedzą w organizacji: ocena zapotrzebowania, metody i rozwiązania;

Szczegóły programu:

Pobierz szczegółową ofertę

Efekty

Absolwent programu Learning & Development Management. Szkoła zarządzania procesami rozwojowymi w organizacji:

potrafi przeprowadzić diagnozę potrzeb i wykorzystać jej wyniki;

potrafi określić cele działań rozwojowych i monitorować ich realizację;

dysponuje zestawem metod i narzędzi wspierających proces projektowania, prowadzenia i ewaluacji projektów rozwojowych;

posiada wiedzę o różnych formach rozwoju kompetencji i potrafi łączyć je w kompleksowych programach rozwojowych;

wie jak wzmacniać efekty działań rozwojowych;

rozumie potrzebę angażowania interesariuszy programów rozwojowych;

Terminy i ceny

Edycja 15 Rekrutacja trwa

Moduł I

24-26 maja 2021

Maciej Kocurek

Prezes Zarządu, trener, konsultant, facylitator

Moduł II

14-16 czerwca 2021

Aneta Marek

Konsultant ds. projektów rozwojowych, menedżer procesu sprzedaży

Moduł III

5-7 lipca 2021

Katarzyna Gacek

Trener, konsultant

3 900 PLN + 23% VAT

(4 797 PLN brutto) Płatność do 7 maja 2021

Cena standardowa

3 500 PLN + 23% VAT

(4 305 PLN brutto) Płatność do 23 kwietnia 2021

Rabat 400 PLN

3 x 1 400 PLN + 23% VAT

(1 722 PLN brutto) Płatność do 7 maja 2021*

Cena standardowa

* W przypadku płatności ratalnej, każda rata powinna zostać wniesiona na 15 dni przed rozpoczęciem danego modułu.

Absolwentom Szkół Wszechnicy UJ przysługuje rabat w wysokości 5% od aktualnie obowiązującej ceny szkolenia.

Cena obejmuje:

 • 48 godzin szkolenia online (9 dni)
 • 1,5 godzinne spotkanie online z praktykiem
 • Indywidualną konsultację (30 minut)
 • Komplet materiałów szkoleniowych, w tym materiał video
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Edycja 14 W trakcie

Moduł I

22-24 lutego 2021

Maciej Kocurek

Prezes Zarządu, trener, konsultant, facylitator

Moduł II

15-17 marca 2021

Magdalena Pęcak

Konsultant ds. projektów rozwojowych, trener, facylitator, coach

Modul III

12-14 kwietnia 2021

Katarzyna Gacek

Trener, konsultant

Skontaktuj się z nami

Magdalena Pęcak

Konsultant ds. projektów rozwojowych, trener, facylitator, coach

508 140 650
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami