facebook

Regulamin zakupu i uczestnictwa w szkoleniu otwartym Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego

§ 1
Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zasady zakupu i uczestnictwa w szkoleniu otwartym (dalej: Szkolenie), którego organizatorem jest Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego  Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem ul. Sławkowska 10, 31-016 Kraków, NIP 6762450302, REGON 122433351, zwana dalej Organizatorem.

 2. Organizator część szkoleń organizuje we współpracy z Partnerami (Erickson Coaching International, International Coach Federation).

 3. Zamawiającym jest osoba, która zawiera umowę z Organizatorem, składając formularz zakupu Szkolenia poprzez sklep internetowy dostępny na stronie internetowej: www.wszechnica.uj.pl.

 4. Uczestnikiem jest osoba zgłoszona przez Zamawiającego do udziału w Szkoleniu. Jeżeli Zamawiający zgłosi siebie, stosuje się do niego również regulacje dotyczące Uczestnika.

 5. Zamawiający jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed złożeniem formularza zakupu Szkolenia na ww. stronie oraz akceptuje jego treść i zobowiązuje się do przestrzegania go podczas uczestnictwa w Szkoleniu.

 6. Operatorem jest podmiot, który udzielił Zamawiającemu dofinansowania na uczestnictwo w szkoleniu ze środków publicznych, w tym funduszy Unii Europejskiej.

 7. Umowa o świadczenie usług szkoleniowych z wykorzystaniem dofinansowania ze środków publicznych – umowa zawarta pomiędzy Organizatorem i Zamawiającym, przedmiotem której jest realizacja Szkolenia, na zorganizowanie którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie ze środków publicznych, przyznane przez Operatora.

 8. Szkolenie jest organizowane w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w  ofercie danego Szkolenia, która widoczna jest na stronie internetowej Organizatora: www.wszechnica.uj.pl.

 9. Organizator zobowiązuje się zorganizować Szkolenie zgodnie z ofertą i zapewnić Uczestnikowi:

  a) przeprowadzenie szkolenia;

  b) materiały szkoleniowe;

  c) przerwy kawowe oraz lunch w przypadku szkoleń lub ich części realizowanych w formie stacjonarnej;

  d) dokumentację  zdjęciową Szkolenia;

  e) tłumaczenie na język polski podczas Szkolenia, jeżeli jest prowadzone w języku angielskim; 

  f) dokumentację zdjęciową Szkolenia; 

  g) w przypadku Szkoły Coachów realizowanej zdalnie i stacjonarnie udział w procesie certyfikacji Erickson Professional Coach;

  h) w przypadku Szkoły Facylitatorów jednorazową, 30-minutową konsultację z wybranym trenerem szkolenia.

  i) wydanie zaświadczenia o ukończeniu Szkolenia  po spełnieniu warunków ukończenia Szkolenia. Warunki ukończenia dostępne są w Regulaminie danego Szkolenia opublikowanego na stronie internetowej Organizatora: www.wszechnica.uj.pl

  j) w przypadku Szkolenia realizowanego zdalnie bezpłatny dostęp do platformy.

 10. Dobór trenerów oraz szczegółowej tematyki do poszczególnych modułów należy wyłącznie do Organizatora. 

§  2
Zakup Szkolenia

 1. Warunkiem rezerwacji miejsca na Szkoleniu jest złożenie przez Zamawiającego formularza zakupu, dostępnego na stronie internetowej Organizatora oraz dokonanie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 700 zł + 23% VAT = 861 zł brutto. 

 2. W przypadku, gdy Zamawiający otrzymał na realizację szkolenia dofinansowanie ze środków publicznych przyznane przez Operatora, opłata rezerwacyjna nie jest pobierana. W takim wypadku warunkiem rezerwacji miejsca jest podpisanie umowy o świadczenie usług szkoleniowych z wykorzystaniem dofinansowania ze środków publicznych.

 3. Opłata rezerwacyjna powinna zostać opłacona przez Zamawiającego w ciągu 7 dni, licząc od daty złożenia formularza zakupu, przelewem na rachunek bankowy Organizatora: 69 2490 0005 0000 4530 2252 9321 .

 4. Opłata rezerwacyjna jest zaliczana na poczet ceny całego Szkolenia, z tym, że w przypadku płatności w ratach zaliczenie następuje na poczet pierwszej raty.

 5. Zgłoszenie na Szkolenie następuje poprzez złożenie formularza zakupu, dostępnego na stronie: www.wszechnica.uj.pl

 6. Zgłoszenie dotyczy jednej pełnej edycji Szkolenia.

 7. Liczba uczestników na Szkoleniu nie może przekroczyć:
  a) W przypadku Szkoły Trenerów 14 osób; 
  b) W przypadku Szkoły Facylitatorów, Szkolenia Efektywne Spotkania Online, Szkolenia Learning & Development Management 12 osób;
  c) W przypadku Szkoły Coachów, Psychologii dla Coachów oraz Pakietu Certyfikacyjnego 15 osób.

 8. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność dokonywania opłat rezerwacyjnych, przy czym rozstrzygająca jest data uznania rachunku bankowego Organizatora. Organizator informuje Zamawiającego o wpisie zgłoszonej osoby na listę Uczestników niezwłocznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

 9. W przypadku Zamawiającego zwolnionego z opłaty rezerwacyjnej na podstawie ust 2. o wpisaniu na listę uczestników decyduje data podpisania umowy, o której mowa w ust 2.

 10. Osoba dokonująca prawidłowego zgłoszenia po osiągnięciu limitu osób na danej edycji Szkolenia, zostaje powiadomiona o tym fakcie i ma prawo do wyboru jednej z poniższych opcji:
  a) żądanie zwrotu opłaty rezerwacyjnej,  przy czym par. 3 ust. 5 stosuje się odpowiednio,
  b) wpisanie na listę rezerwacyjną.

 11. Jeżeli przed rozpoczęciem Szkolenia którykolwiek z uczestników zrezygnuje z udziału lub nie otrzyma potwierdzenia udziału po rozmowie wstępnej, osoba znajdująca się na pierwszym miejscu na liście rezerwacyjnej automatycznie wstępuje na jego miejsce, o czym zostanie niezwłocznie poinformowana za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail wraz z wyznaczeniem terminu do dokonania opłaty za Szkolenie. O wstąpieniu na miejsce rezygnującego Uczestnika decyduje kolejność wpisów na listę rezerwacyjną.

 12. Jeżeli nikt z Uczestników nie zrezygnuje z udziału w Szkoleniu przed jego rozpoczęciem, opłata rezerwacyjna będzie zwracana osobom wpisanym na listę rezerwacyjną z zastrzeżeniem ust 2, przy czym par. 3 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

§ 3
Rezygnacja z udziału i odwołanie Szkolenia

 1. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w Szkoleniu najpóźniej do 15 dni przed wyznaczonym terminem Szkolenia, opłata rezerwacyjna i opłata za Szkolenie, o której mowa w par. 4, zostanie w całości zwrócona Zamawiającemu, przy czym par. 3 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

 2. W przypadku rezygnacji na mniej niż 15 dni przed Szkoleniem, opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi za wyjątkiem wynikającym z ust. 5 zd. 1 poniżej.

 3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Szkoleniu w przypadku zmiany jego terminu z powodów, o których mowa w ust. 4 poniżej, o czym powinien niezwłocznie poinformować Organizatora na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Szkolenia:

  1. z przyczyn od niego niezależnych, spowodowanych tzw. siłą wyższą,

  2. w terminie najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszonych uczestników. Organizator może przeprowadzić Szkolenie pomimo nie otrzymania wymaganej liczby zgłoszeń. Decyzja ta jest jednak niezależna od czynników zewnętrznych i leży wyłącznie w gestii Wszechnicy UJ.

 5. W wypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Szkoleniu związanej ze zmianą terminu opisaną w ust. 4 powyżej, opłata rezerwacyjna i opłata za Szkolenie zostaje zwrócona w całości Zamawiającemu. Zamawiający otrzyma drogą pocztową fakturę korygującą, która wymaga potwierdzenia mailowego jej otrzymania. Zwrot opłat następuje niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia otrzymania mailowego potwierdzenie dostarczenia faktury korygującej. Wszechnica UJ nie zwraca kosztów poniesionych przez Zamawiającego lub Uczestnika związanych z rezerwacją noclegu lub środków transportu. 

 6. W przypadku zmiany formuły Szkolenia spowodowanej silą wyższą, uczestnikowi przysługują takie same prawa rezygnacji jak w ust. 1-3.

§ 4
Płatność za Szkolenie

 1. Opłata za Szkolenie jest wnoszona na rachunek Wszechnicy UJ: Wszechnica UJ Sp. z o.o., 69 2490 0005 0000 4530 2252 9321.

 2. Do ceny netto Szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT.

 3. Istnieją dwie formy płatności do wyboru:

 4. Jednorazowa opłata za Szkolenie powinna zostać wniesiona najpóźniej na 15 dni przed jego rozpoczęciem, tj. przed rozpoczęciem pierwszego modułu.

 5. W przypadku opłat ratalnych za Szkolenie, każda rata powinna zostać wniesiona na 15 dni przed rozpoczęciem danego modułu.

 6. Nieuregulowanie opłaty w terminie, oznacza rezygnację z udziału w Szkoleniu.

 7. Rezygnacja z udziału w kolejnych modułach powinna być zgłoszona na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, najpóźniej w terminie 15 dni przed rozpoczęciem kolejnego modułu Szkolenia. 

 8. Uczestnik opłacający Szkolenie jednorazowo i rezygnujący z udziału:

  a) w terminie mniej niż 15 dni przed rozpoczęciem Szkolenia jest uprawniony do uzyskania zwrotu wpłaconej na poczet Szkolenia kwoty, pomniejszonej o koszty poniesione przez Organizatora w związku z organizacją Szkolenia (30% kosztów Szkolenia), 

  b) w trakcie jego realizacji, jest uprawniony do uzyskania zwrotu wpłaconej na poczet Szkolenia kwoty, pomniejszonej o opłatę za moduły, w których wziął udział oraz koszty poniesione przez Organizatora w związku z organizacją Szkolenia (30% kosztów modułów, z których zrezygnował Uczestnik).

  Paragraf 3 ust. 5 zd. 2 stosuje się odpowiednio.

 9. Uczestnik opłacający Szkolenie w ratach i rezygnujący ze Szkolenia w trakcie jego realizacji jest zobowiązany do uiszczenia kwoty w wysokości 30% nieopłaconych jeszcze rat, tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez Wszechnicę UJ, związanych z przygotowaniem Szkolenia, bez osobnych wezwań w terminie 7 dni od złożenia Wszechnicy UJ oświadczenia o rezygnacji ze Szkolenia w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej albo od upłynięcia terminu do zapłaty danej raty, jeśli rezygnacja następuje w sposób opisany w ust. 5 powyżej.

  Paragraf 3 ust. 5 zd. 2 stosuje się odpowiednio.

 10. W przypadku, gdy Zamawiający otrzymał na realizację szkolenia dofinansowanie ze środków publicznych, przyznane przez Operatora, forma płatności za Szkolenie, a także wysokość opłaty wnoszonej przez Zamawiającego i Operatora regulowana jest w Umowie o świadczenie usług szkoleniowych z wykorzystaniem dofinansowania ze środków publicznych.

§ 5
Warunki udziału w Szkoleniu

 1. W Szkoleniu może uczestniczyć osoba, która:
  a) została pozytywnie zakwalifikowana na podstawie rozmowy wstępnej; 
  b) ukończyła 24 rok życia; 
  c) spełniła dodatkowe warunki specyficzne dla programu uwzględnione w regulaminie danego Szkolenia.

§ 6
Warunki ukończenia Szkolenia

 1. Uczestnik Szkolenia otrzymuje zaświadczenie lub certyfikat o jego ukończeniu, jeśli spełni warunki specyficzne dla programu, określone w Regulaminie danego Szkolenia, dostępne na stronie internetowej: www.wszechnica.uj.pl.

§ 7
Prawa i obowiązki Klienta

 1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 2. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić poszanowanie praw autorskich oraz praw własności intelektualnej Organizatora Szkolenia .

§ 8
Reklamacje

 1. Każdy Uczestnik ma prawo do składania reklamacji dotyczących realizacji Szkolenia
  w terminie 14 dni od daty zakończenia Szkolenia.

 2. Reklamacji może podlegać niespełnienie przez Organizatora zobowiązań opisanych w par. 1 ust 5.

 3. Reklamacja powinna zostać wniesiona w formie pisemnej na adres: Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego Sp. z o.o., ul. Sławkowska 10, 31-016 Kraków lub w formie elektronicznej na adres: biuro@wszechnica.uj.pl.

 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

  a) imię i nazwisko Reklamującego;

  b) adres Reklamującego;

  c) dane kontaktowe Reklamującego;

  d) przedmiot reklamacji;

  e) uzasadnienie reklamacji;

  f) oczekiwania wobec Wszechnicy UJ.

 5. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrzone nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Wszechnicę UJ. Czas rozpatrywania reklamacji może zostać wydłużony ze względu na konieczność podjęcia dodatkowych czynności wyjaśniających.

 6. Rozpatrzenie reklamacji obywa się poprzez:

  a) rozmowę z klientem w celu doprecyzowania zaistniałej sytuacji (w terminie do 2 dni od daty zgłoszenia reklamacji)

  b) rozmowę z innymi osobami uczestniczącymi w procesie (trener, konsultant, uczestnicy usługi) oraz zapoznanie się z ankietami ewaluacyjnymi usługi

  c) ponowną rozmowę z klientem w celu uzgodnienia rozumienia sytuacji oraz ustalenia formy rekompensaty (w terminie do 5 dni od daty zgłoszenia reklamacji)

 7.  W przypadku uznania zasadności reklamacji możliwe są m.in. następujące formy rekompensaty:

  a) zwrot części poniesionych kosztów;

  b) powtórzenie szkolenia;

  c) dodatkowe działania rozwojowe (coachingi indywidualne, dodatkowy dzień szkolenia, konsultacje, czasopismo branżowe Know How)

 8.  Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi niezwłocznie
  w formie pisemnej lub elektronicznej na podany przez niego adres do kontaktu.

 9. Po przekazaniu Reklamującemu decyzji w sprawie reklamacji, Wszechnica UJ zobowiązuje się do wdrożenia ustalonej formy rekompensaty.

§ 9
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest Organizator Szkolenia, tj. Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem ul. Sławkowska 10, 31-016 Kraków, NIP 6762450302, REGON 122433351, e-mail: biuro@wszechnica.uj.pl, tel.12 424 08 50.

 2. Dane osobowe Zamawiającego przetwarzane są w celu podjęcia czynności niezbędnych do organizacji, obsługi i realizacji Szkolenia, rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Zamawiającego jest konieczność zrealizowania czynności zmierzających do zawarcia umowy, wykonanie umowy oraz uzasadniony interes Administratora.

 4. Podanie danych osobowych Zamawiającego jest dobrowolne, lecz niezbędne do zakupu Szkolenia.

 5. Administrator będzie przechowywał dane Zamawiającego do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, a także w zakresie oraz w sposób określony wiążącymi go regułami tj. Uchwała nr 1106/2016 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia w województwie małopolskim systemu zarządzania jakością szkoleń w oparciu o Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) oraz Uchwała nr 1171/2017 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 lipca 2017 w sprawie zmiany Uchwały nr 1106/2016 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia    w województwie małopolskim systemu zarządzania jakością szkoleń w oparciu o Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES), które nie stoją w przeciwieństwie do przepisów RODO.

 6. Zamawiający ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, przenoszenia, złożenia sprzeciwu, wycofania zgody w dowolnym momencie w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. 

 7. Dane osobowe mogą zostać przekazywane kadrze szkoleniowej Wszechnicy UJ Sp. z o. o., firmom odpowiadającym za wydruk i wysyłkę materiałów niezbędnych do wykonania danej usługi, zewnętrznej obsłudze księgowej, zewnętrznej obsłudze informatycznej, hostingodawcy. Dane osobowe mogą zostać udostępnione na potrzeby audytu. Dane będą przechowywane za pomocą oprogramowania Microsoft. Zgodnie z informacjami podanymi przez Microsoft (zakres usług, z których korzystamy) dane osobowe krajów pochodzących z UE przetrzymywane są w UE. Nie występuje ich transfer poza EOG: https://docs.microsoft.com/pl-PL/microsoft-365/enterprise/o365-data-locations?ms.officeurl=datamaps&view=o365-worldwide sekcja Polska. Dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) tj. Zoom Video Communications, Inc. w przypadku szkoleń w formule online, z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez: a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych Osobowych, oraz b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską. W sytuacji transferu danych osobowych do Stanów Zjednoczonych ich przekazanie będzie następowało na podstawie wyjątku wskazanego w art. 46 ust. 1 lit. c) RODO – „przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, której dane dotyczą, między administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną. Zoom określił w swojej polityce prywatności zasady przechowywania danych: https://explore.zoom.us/pl/privacy/

§ 10
Postanowienie końcowe

 1. Zarówno Organizator, jak i Partner, nie odpowiadają za koszty związane z zapewnieniem Uczestnikowi odpowiedniej infrastruktury technicznej (np. komputer, miejsce z dostępem do Internetu) niezbędnej do wzięcia udziału w Szkoleniu.  

 2. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Z roku 1997, nr 133, poz. 883), Zamawiający, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w zgłoszeniu przez Organizatora w celu organizowania, obsługi i realizacji Szkolenia. Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.

 3. Jeżeli Zamawiający zgłasza do udziału w Szkoleniu inne osoby jako Uczestników, do zgłoszenia konieczne jest załączenie zgody tych osób na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych wskazanych w zgłoszeniu w celu organizowania, obsługi i realizacji Szkolenia, oraz zgody tych osób na brzmienie Regulaminu uczestnictwa. Ust. 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

 4. Zamawiający będący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), który zawarł umowę udziału w Szkoleniu na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz. U. 2012 Nr 1225), może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem listem poleconym.

 5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://wszechnica.uj.pl/

 6. Regulamin obowiązuje od dnia 21 czerwca 2023 r.
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.    Polityka prywatności   
Zgoda

wszechnica
uniwersytetu
jagiellońskiego

Projektujemy i realizujemy różnorodne sesje i warsztaty facylitowane dopasowane do potrzeb organizacji: 

 • sesje strategiczne,
 • sesje kreatywne,
 • sesje wymiany wiedzy i doświadczeń, 

Realizujemy szkolenia dla określonych przez organizację grup pracowników, głownie dla:

 • trenerów zainteresowanych poszerzeniem swoich kompetencji i rozwojem w roli wewnętrznych facylitatorów,
 • menedżerów chcących korzystać z umiejętności facylitacyjnych podczas prowadzenia spotkań ze swoimi zespołami,
 • koordynatorów projektów zainteresowanych usprawnieniem zespołowego planowania i podziału zadań podczas wspólnych spotkań,
 • scrum masterów, którzy szukają sposobów na zwiększenie zaangażowania członków zespołów w realizację zadań.
 
Pracujemy zarówno stacjonarnie, jak i online.