Coaching menedżerski

Co nas wyróżnia?

Realizowany i doskonalony od 2009r.

Prezentuje coaching jako element filozofii i stylu zarządzania.

Spójny model pracy coachingowej i zestaw narzędzi do prowadzenia rozmowy coachingowej.

Prowadzony przez doświadczonych trenerów i coachów na poziomie PCC.

Trenerzy szkolą coachów w międzynarodowej Szkole Coachów - The Art and Science of Coaching.

Prowadzony w języku polskim i angielskim.

Wszechnica UJ jest jedną z wiodących firm świadczących usługi coachingowe na rynku w Polsce.

Posiadamy znak jakości usług doradczo – szkoleniowych MSUES.

Dofinansowanie szkolenia za pośrednictwem BUR – Bazy Usług Rozwojowych.

Adresaci

Coaching menedżerski to szkolenie adresowane do menedżerów średniego i wyższego szczebla, którzy chcą zarządzać ludźmi w sposób wspierający autonomię, inicjatywę i gotowość do podejmowania odpowiedzialności.

Udział w programie będzie szczególnie wartościowy dla osób, które:

zarządzają zespołami

doświadczonych specjalistów

oczekują większego zaangażowania i inicjatywy

pracowników w proponowaniu usprawnień lub wprowadzaniu ważnej zmiany

spędzają zbyt wiele czasu

na nadzorowaniu codziennej pracy zespołu, zamiast na zadaniach strategicznych

pracują w firmach, które przywiązują dużą wagę

do satysfakcji i zaangażowania pracowników

Program jest dostosowany do realiów pracy menedżera – prezentuje coaching jako element filozofii i stylu zarządzania, z którego można czerpać w trakcie nieformalnych rozmów z pracownikami.

Styl coachingowy

Proponowany przez Wszechnicę UJ coachingowy styl prowadzenia rozmów z pracownikami opiera blanksię na czterech powiązanych ze sobą filarach:

 • dostrzeganie zasobów – koncentracja na mocnych stronach i potencjale pracownika, pozwalająca okazywać więcej zaufania;
 • przekazywanie odpowiedzialności – zwiększanie zakresu samodzielności, zadawanie pytań prowokujących do refleksji i decyzji;
 • koncentracja na rezultacie – skupianie uwagi na zależnych od pracownika, pożądanych zmianach, a nie źródłach problemu;
 • koncentracja na działaniu – sprawdzanie pomysłów w doświadczeniu, przekształcanie spostrzeżeń i wniosków na praktyczne, możliwe do szybkiego wdrożenia kroki.

Struktura rozmowy coachingowej jest adaptacją modelu GROW.

 

Efekty szkolenia

Podejście coachingowe i rozwój kompetencji menedżerskich należą do głównych obszarów specjalizacji Wszechnicy UJ. Certyfikowani, doświadczeni coachowie oraz doświadczenie pracy z różnymi organizacjami korzystającymi z coachingu w zarządzaniu personelem sprzyjają budowaniu zaufania ze strony uczestników i ułatwiają zachęcanie ich do eksperymentowania z nowym, niekiedy odmiennym od ich nawyków stylem pracy.

Szkolenie dostarczy praktycznych narzędzi, ale kładzie również nacisk na wspieranie gotowości menedżerów do okazywania pracownikom zaufania oraz stwarzania warunków dla autonomii i odpowiedzialności.

blankOsoby, które ukończą szkolenie dysponują:

 • praktycznym rozumieniem coachingowego stylu zarządzania, jego korzyści i ograniczeń;
 • większą elastycznością w doborze stylu kierowania do potrzeb pracownika i wymogów sytuacji;
 • umiejętnością prowadzenia rozmów coachingowych zgodnie ze strukturą modelu GROW;
 • umiejętnością stosowania wybranych narzędzi coachingu dopasowanych do nieformalnej rozmowy z pracownikiem;
 • świadomością własnych mocnych stron i obszarów wymagających pracy w stosowaniu coachingu;

Opcjonalnie: umiejętnością stosowania stylu coachingowego w prowadzeniu spotkań i zebrań zespołu.

Program

Moduł 1

Podejście coachingowe

 • Dzień 1
 • Wprowadzenie, określenie celów i planu pracy;
 • Podstawowe założenia podejścia coachingowego;
 • Coaching jako forma wspierania rozwoju i jako styl kierowania;

 

Moduł 2

Coachingowy styl pracy

 • Dzień 1
 • Doświadczenia i dyskusje ilustrujące podstawowe „warunki brzegowe” coachingowego stylu zarządzania:
 • Dostrzeganie zasobów
 • Wspieranie autonomii
 • Koncentracja na rezultacie
 • Definiowanie i monitorowanie działań.

Moduł 3

Rozmowa coachingowa

 • Dzień 1
 • Demonstracja rozmowy coachingowej według modelu GROW
 • Analiza struktury rozmowy – omówienie modelu GROW
 • Ćwiczenie prowadzenia rozmów coachingowych

Moduł 4

Zastosowania stylu coachingowego

 • Dzień 1
 • Podsumowanie ćwiczenia – warunki użyteczności rozmowy w stylu coachingowym
 • Kiedy stosować coaching?

Moduł 1

Zadawanie pytań

 • Dzień 2
 • Zespołowa praca warsztatowa wspierająca wzbogacanie repertuaru stosowanych pytań;
 • Zespołowe ćwiczenie coachingowe;
 • Analiza ćwiczenia: cechy użytecznych pytań coachingowych

Moduł 2

Narzędzia: definiowanie celów

 • Dzień 2
 • Podejście coachingowe we wspieraniu klarownego formułowania celu i kryteriów jego realizacji.
 • Prezentacja i ćwiczenie stosowania narzędzi: skalowanie i koło kompetencji

Moduł 3

Narzędzia: generowanie rozwiązań

 • Dzień 2
 • Podejście coachingowe we wspieraniu kreatywności i przełamywania barier.
 • Prezentacja i ćwiczenie stosowania narzędzi: zmiana perspektywy.

Moduł 4

Coaching w delegowaniu

 • Dzień 2
 • Ćwiczenie rozmowy służącej delegowaniu zadania w stylu coachingowym.
 • Podsumowanie osiągnięć i wyznaczenie zadań rozwojowych.

Moduł 1

Informacja zwrotna i rozliczanie osiągnięć w coachingu

 • Dzień 3
 • Wprowadzenie: ocena postępów w realizacji „zadania domowego”
 • Coachingowy styl monitorowania zadań i rozliczania zobowiązań: uczenie się z sukcesów i porażek
 • Ćwiczenie rozmowy monitorującej  podejściu coachingowym

Moduł 2

Coaching i informacja zwrotna

 • Dzień 3
 • Porównanie informacji zwrotnej w coachingowym i dyrektywnym stylu zarządzania
 • Trening udzielania informacji zwrotnej w podejściu coachingowym

Moduł 3

Bariery i wspieranie motywacji

 • Dzień 3
 • Typowe bariery i wyzwania motywacyjne
 • Wspieranie długofalowej motywacji do rozwoju

Moduł 4

Podsumowanie doświadczeń coachingowych

 • Dzień 3
 • Analiza dotychczasowych doświadczeń uczestników w stosowaniu podejścia coachingowego
 • Wyzwania we wdrażaniu zdobytych umiejętności i sposoby radzenia sobie
  z nimi
 • Odpowiedzi na często pojawiające się pytania

Moduł 1

Efektywność spotkań

 • Dzień 4 (opcjonalnie)
 • Spotkanie (ćwiczenie laboratoryjne)
 • Analiza typowych wyzwań i przeszkód dla efektywności spotkania
 • Mechanizmy wpływające na efektywność spotkań i zebrań

Moduł 2

Coachingowy styl prowadzenia zebrań

 • Dzień 4 (opcjonalnie)
 • Zastosowania i ograniczenia podejścia coachingowego
  w prowadzeniu spotkań
 • Dostosowanie założeń coachingu i struktury modelu GROW do realiów zespołowej pracy  w trakcie spotkania

Moduł 3

Narzędzia coachingowe w pracy z zespołem

 • Dzień 4 (opcjonalnie)
 • Dostosowanie poznanych narzędzi coachingowych do kontekstu zespołowego
 • Dodatkowe narzędzia użyteczne w prowadzeniu spotkań zespołu (np. zmiana perspektywy, tworzenie wizji celu, warianty „burzy mózgów”)

Moduł 4

Trening prowadzenia spotkania

 • Dzień 4 (opcjonalnie)
 • Trening prowadzenia spotkania z wykorzystaniem metod coachingowych
 • Informacja zwrotna dla uczestników i zakończenie szkolenia

 

Metody pracy

Program szkolenia skupia się na dostarczeniu uczestnikom doświadczeń związanych z aktywnym, samodzielnym prowadzeniem rozmów coachingowych. Składa się z dwóch części.

 • Dzień 1 i 2 – wprowadzają uczestników w coachingowy styl zarządzania, budują umiejętności prowadzenia rozmów coachingowych i stosowania związanych z tym narzędzi.
 • Dzień 3 i 4 wzmacniają zdobyte umiejętności, uzupełniając je o obszary związane z monitorowaniem postępów, informacją zwrotną i wspieraniem długofalowej motywacji. Przygotowują uczestników do stosowania umiejętności coachingowych w prowadzeniu spotkań.

 

Metody pracy z uczestnikami obejmują:

 • demonstrację rozmów coachingowych i przykładów wykorzystania narzędzi;
 • studia przypadków pozwalające na dopasowanie działań rozwojowych do różnorodnych potrzeb pracowników;
 • interaktywne ćwiczenia grupowe umożliwiające wspólną obserwację różnorodnych stylów formułowania pytań;
 • samodzielnie prowadzone rozmowy coachingowe z towarzyszącymi wskazówkami i informacją zwrotną.

Na zakończenie pierwszego modułu szkolenia, uczestnicy biorą udział w ćwiczeniu coachingowym prowadzącym do sformułowania indywidualnego „zadania domowego” związanego z wprowadzaniem podejścia coachingowego w praktykę. Sposób realizacji i wnioski z zadania stanowią punkt wyjścia dla pracy w trzecim dniu szkolenia (rozmowa o wspieraniu pracowników w uczeniu się z doświadczenia i dotrzymywaniu zobowiązań).

Informacje organizacyjne

Realizacja usługi obejmuje:

 • opracowanie programu szkolenia i jego modyfikacje na podstawie wyników analizy potrzeb,
 • przygotowanie i realizację szkolenia,
 • dojazd trenera do miejsca szkolenia,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • foto raport dla uczestników szkolenia,
 • zaświadczenia dla uczestników szkolenia,
 • raport ewaluacyjny na podstawie ankiet ewaluacyjnych (zgodnych ze wzorem przygotowanym przez Wszechnicę UJ) i obserwacji trenerów,
 • konsultacje online z prowadzącymi w okresie pomiędzy modułami i do 2 tygodni po zakończeniu szkolenia.

 

Opcjonalnie:

 • indywidualne sesje informacji zwrotnej dla uczestników programu.

 

Możliwość wykorzystania sali szkoleniowej Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego w atrakcyjnej lokalizacji w centrum Krakowa, z zapewnieniem przerw kawowych dla uczestników. Salę zapewniamy w ramach dostępności terminowej.

 

 

blank

Procedura reklamacyjna WUJ

Skontaktuj się z nami

Aneta Marek

Head of Organizational Development, Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator

514 206 346
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami