Kompetencje przemysłu przyszłości

Dlaczego warto wziąć udział?

 • Uporządkujesz wiedzę o idei i założeniach Przemysłu przyszłości, by świadomie i skutecznie wspierać transformację technologiczną w firmie.
 • Rozwiniesz umiejętność projektowania środowiska pracy, które sprzyja efektywnemu myśleniu, pracy nad wspólnymi celami i rozwiązywaniu problemów.
 • Nauczysz się budować synergię z wykorzystaniem różnorodności, by osiągać wysokie jakościowo rozwiązania.
 • Dowiesz się, jak wspierać ludzi w transformacji technologicznej i zarządzać zmianą w kierunku Przemysłu przyszłości.

Do kogo skierowany jest program?

menedżerów średniego i wyższego szczebla,

którzy chcą zwiększyć swoją gotowość do wprowadzania zmian w organizacji;

liderów zespołów zadaniowych i projektowych,

zaangażowanych w przedsięwzięcia związane z transformacją technologiczną;

ekspertów, inżynierów i specjalistów

oraz pozostałych członków zespołów interdyscyplinarnych i zespołów problemowych;

pracowników firm przemysłowych,

których, w związku z transformacją cyfrową, dotyczą zmiany ról, stanowisk i wymaganych kompetencji;

Co wchodzi w skład programu rozwojowego
„Kompetencje Przemysłu przyszłości”?

blank

Szkolenie: Wprowadzenie do Przemysłu przyszłości (1 dzień)

Szkolenie, będące wprowadzeniem do idei przemysłu przyszłości, ukierunkowane jest na pracę z postawami pracowników. Skoncentrowane jest na budowaniu otwartości na możliwości wynikające z wdrażania nowych rozwiązań w przemyśle. Jednocześnie pozwala rozpoznać i oswoić niepokoje wynikające ze zmian technologicznych.

 

blankGra szkoleniowa online: Plantacja (3 x 0,5 dnia)

Gra umożliwia przetestowanie umiejętności oraz dostrzeżenie bezpośrednich związków między przyjętym sposobem myślenia i osiąganymi wynikami. Każda z 3 sesji gry jest w około połowie czasu poświęcona rozgrywce, a w połowie wzajemnej informacji zwrotnej i moderowanej przez prowadzących refleksji nad strategią przyjętą w trakcie gry.

 

blankSzkolenie: Myślenie i rozwiązywanie problemów w Przemyśle przyszłości (2 dni)

Szkolenie, skoncentrowane wokół doskonalenia kompetencji poznawczych, rozwija kompetencje myślenia analitycznego, syntetycznego i kreatywnego, wzmacnia umiejętność planowania systematycznej pracy nad problemem oraz wyposaża w narzędzia twórczego rozwiązywania problemów.

 

blankSzkolenie: Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i wprowadzanie zmian (2 dni)

Szkolenie, z zakresu współpracy w zespole interdyscyplinarnym, pogłębia rozumienie znaczenia interdyscyplinarnych zespołów w procesie transformacji technologicznej oraz pozwala rozwijać kompetencje facylitacji pracy takich zespołów.

 

Poszczególne szkolenia mogą być realizowane niezależnie, pozwalając wzmacniać i rozwijać wybrane kompetencje. W przypadku gry szkoleniowej Plantacja, rekomendujemy jednak, by połączyć ją co najmniej z jednym ze szkoleń: z zakresu myślenia i rozwiązywania problemów lub współpracy w zespole interdyscyplinarnym.

Jakie są cele programu?

Wprowadzenie do Przemysłu przyszłościblank

Uczestnicy szkolenia:

 • uporządkują wiedzę o idei i założeniach Przemysłu przyszłości,
 • rozwiną umiejętność dostrzegania powiązań rozwiązań Przemysłu przyszłości z innymi procesami w firmie i otoczeniem biznesu,
 • pogłębią rozumienie potencjalnych benefitów wynikających z wdrażania rozwiązań Przemysłu przyszłości w perspektywie procesowej i strategicznej,
 • zwiększą gotowość do identyfikowania wyzwań związanych z wdrażaniem idei Przemysłu przyszłości oraz rozwoju nowych kompetencji,
 • zwiększą gotowość do zastosowania zdobytych umiejętności we wsparciu transformacji technologicznej w firmie.

 

blank

Plantacja – gra szkoleniowa online

Uczestnicy gry doświadczą wyzwań związanych z:

 • uczeniem się funkcjonowania w nowym środowisku – zarządzanie nadmiarem informacji, ocena i testowanie wagi dostępnych informacji, działanie w warunkach niepewności,
 • organizacją pracy zespołu interdyscyplinarnego – przekraczanie ograniczeń wynikających z roli zawodowej, organizowanie zespołowej pracy intelektualnej, unikanie pułapek wspólnego myślenia,
 • przełamywaniem schematów i ukrytych założeń – ujawnianie założeń i konsekwencji ich przyjmowania, odkrywanie alternatywnych założeń i sposobów rozumienia problemu, systematyczne testowanie hipotez i kwestionowanie status quo.

 

blankMyślenie i rozwiązywanie problemów w przemyśle przyszłości

Uczestnicy szkolenia:

 • ugruntują wiedzę o konsekwencjach przemian technologicznych w firmach produkcyjnych dla wymagań wobec kompetencji intelektualnych inżynierów i operatorów,
 • rozwiną umiejętności projektowania środowiska pracy sprzyjającego efektywnemu myśleniu,
 • rozwiną umiejętność planowania systematycznej pracy nad problemem,
 • poszerzą wiedzę o narzędziach twórczego rozwiązywania problemów,
 • zwiększą gotowość do zastosowania zdobytych kompetencji we wsparciu transformacji technologicznej w firmie.

 

blankWspółpraca w zespołach interdyscyplinarnych i wprowadzanie zmian

Uczestnicy szkolenia:

 • docenią rolę interdyscyplinarnych zespołów w transformacji do przemysłu przyszłości,
 • rozwiną umiejętność definiowania wspólnych celów i pracy ponad silosami,
 • pogłębią rozumienie standardów współpracy i komunikacji w zespole interdyscyplinarnym,
 • rozwiną kompetencje moderowania procesu wspólnego myślenia i rozwiązywania problemów w grupie,
 • zwiększą gotowość do przezwyciężania wyzwań i radzenia sobie z przeszkodami w procesie transformacji technologicznej.

Trenerzy

Iwona Sołtysińska

Odpowiadam za tworzenie i kierownictwo merytoryczne kompleksowych projektów szkoleniowo-doradczych dla klientów organizacyjnych.

Współtworzę standardy kształcenia dla profesjonalistów zajmujących się edukacją i rozwojem osób dorosłych. Prowadzę indywidualny i zespołowy coaching oraz facylitację procesów zespołowego rozwiązywania problemów.

Specjalizuję się w szkoleniach z zakresu coachingu menedżerskiego, treningach kreatywności i metodyki pracy grup synektycznych oraz doskonaleniu kompetencji menedżerskich.

dr Maciej Świeży

Odpowiadam za rozwój oferty szkoleniowej Wszechnicy UJ. Prowadzę kompleksowe projekty szkoleniowo-doradcze, służące kształtowaniu w organizacjach środowiska sprzyjającego uczeniu się. Projektuję narzędzia i standardy pracy w obszarach związanych z uczeniem się i zarządzaniem wiedzą.

Jako trener specjalizuję się w zagadnieniach dotyczących psychologii uczenia się dorosłych, metod wspierania rozwoju, rozwiązywania problemów oraz dynamiki grupy. Pracuję w Polsce i za granicą, prowadząc akredytowany przez ICF program „The Art & Science of Coaching”. Prowadzę indywidualny i zespołowy coaching dla kadry menedżerskiej; pracuję jako konsultant dynamiki grupowej w organizowanych przez Wszechnicę UJ i OPUS warsztatach Group Relations.

Łukasz Sęczkowski

Z wykształcenia inżynier, z pasji innowator. Moją ambicją jest łączenie świata nauki z przemysłem, w celu stymulowania rozwoju innowacji na rzecz człowieka.

Od 10 lat zajmuję się optymalizacją procesów produkcyjnych. W codziennej pracy zawodowej odpowiadam za rozpoznawanie, rozwijanie, opracowywanie i wdrażanie innowacji oraz rozwiązań zmieniających i usprawniających procesy produkcyjne.

Jestem doktorantem na Akademii Górniczo-Hutniczej, kierunek: inżynieria produkcji. Moja praca doktorska będzie skupiać się na wykorzystaniu symulacji dynamicznych sterowanych w sposób dyskretny, jako narzędzia wspierającego wdrażanie Przemysłu Przyszłości w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Program

Szkolenie

Wprowadzenie do Przemysłu przyszłości

 • 1 dzień szkolenia (8 h)
 • wprowadzenie do zagadnienia Przemysłu przyszłości;
 • potrzeba biznesowa i potencjalne korzyści – modele biznesowe, archetypy Fabryki Przyszłości;
 • nowe role w Przemyśle przyszłości;
 • wyzwania związane z implementacją, formy wsparcia transformacji w organizacji;

Gra

Plantacja - gra szkoleniowa online

 • 3 sesje x 4 h (12 h)
 • interaktywna, kooperacyjna gra szkoleniowa stawiająca przed uczestnikami zadanie zarządzania uprawą, produkcją, logistyką i sprzedażą w firmie znajdującej się na egzotycznej, nieznanej planecie;
 • pozwala przetestować własne umiejętności w niecodziennych warunkach;

Szkolenie

Myślenie i rozwiązywanie problemów

 • 2 dni szkolenia (16 h)
 • wyzwania w transformacji technologicznej i kompetencje poznawcze;
 • kształtowanie środowiska pracy i zarządzanie uwagą, projektowanie zadań w sposób redukujący zbędne obciążenie;
 • metody i narzędzia rozwiązywania problemów: dostrzeganie i analiza problemu, generowanie i selekcja rozwiązań;

Szkolenie

Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i wprowadzanie zmian

 • 2 dni szkolenia (16 h)
 • potencjał, wyzwania, warunki efektywnego funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych;
 • wspieranie współpracy – praca nad wspólnym celem, budowanie zaangażowania;
 • facylitacja pracy zespołu interdyscyplinarnego;
 • towarzyszenie ludziom w zmianie, zasady projektowania i komunikowania zmian;

Przebieg programu rozwojowego

 

Program rozwojowy proponujemy zorganizować w następujący sposób:

 

 • Szkolenie: Wprowadzenie do Przemysłu przyszłości
 • Plantacja – gra szkoleniowa – sesja 1
 • Szkolenie: Myślenie i rozwiązywanie problemów w przemyśle przyszłości
 • Plantacja – gra szkoleniowa – sesja 2
 • Szkolenie: Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i wprowadzanie zmian
 • Plantacja – gra szkoleniowa – sesja 3

 

Dodatkowe rekomendacje:

 

 • Poszczególne szkolenia mogą być realizowane niezależnie, pozwalając wzmacniać i rozwijać wybrane kompetencje.
 • Realizację gry szkoleniowej Plantacja rekomendujemy połączyć z realizacją szkolenia z zakresu twórczego rozwiązywania problemów i/lub współpracy w zespole interdyscyplinarnym. Poprzedzająca szkolenie sesja gry służy wówczas za źródło przykładów i doświadczeń, a szkolenie wzbogaca je o narzędzia i możliwość ich trenowania.
Pobierz szczegółową ofertę

Informacje organizacyjne

Realizacja usługi obejmuje:

 • opracowanie programów szkoleń i ich modyfikacje na podstawie wyników analizy potrzeb;
 • przygotowanie i realizację programu rozwojowego;
 • dojazd trenera do miejsca szkoleń;
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej;
 • zaświadczenia dla uczestników programu rozwojowego;
 • foto raport dla uczestników;
 • raport ewaluacyjny na podstawie ankiet ewaluacyjnych (zgodnych ze wzorem przygotowanym przez Wszechnicę UJ) i obserwacji trenerów;

 

 

blank Procedura reklamacyjna WUJ

 

Skontaktuj się z nami

Aneta Marek

Head of Organizational Development, Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator

514 206 346
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami