KULTURA ORGANIZACJI – Warsztaty Future Search

O warsztacie

blank

Future Search to metoda wykorzystywana do pracy nad świadomym kształtowaniem kultury organizacyjnej.

W oparciu o refleksje dotyczące przeszłości i uświadomienie sobie trendów obecnych w teraźniejszości, wypracowywane są rozwiązania na przyszłość do wdrożenia w organizacji. Cechą charakterystyczną jest „obecność całego systemu w jednym pomieszczeniu” – co zapewnia uwzględnienie perspektyw różnych interesariuszy i chroni przed pochopnymi wizjami, nie uwzględniającymi trendów rodzących się w poszczególnych grupach. Wartością dodaną korzystania z metody jest budowanie poczucia wspólnoty i solidarnego dążenia do przyszłości.

 

Proponujemy dwudniowy  warsztat  realizowany  metodą  Future  Search,  w  którym  uczestniczą  pracownicy  reprezentujący  różne  szczeble  struktury  organizacyjnej.

Organizacja otrzymuje efekty  pracy  w formie raportu  o strukturze spójnej z Raportem Wszechnicy UJ Organizacja w okresie dojrzewania. Jakiej kultury organizacyjnej oczekują pracownicy?, stanowiącym podsumowanie ogólnopolskiego badania jakościowego.

Korzyści dla organizacji

W wyniku warsztatu dowiesz się:

 • Jak Twoja firma doświadcza pracowników?
  Lista konkretnych  zachowań  organizacji  lub  przejawów  jej  kultury,  które  wywarły  silny  wpływ  na  osobisty stosunek pracowników do firmy, w której pracują. Chodzi zarówno o doświadczenia pozytyw-ne, wzmacniające przekonanie, że „to dobre miejsce dla mnie”, jak i negatywne, które to przekonanie znacząco naruszyły.

 

 • Co sprawia, że Twoja firma jest taka jaka jest?
  Charakterystyka najważniejszych  czynników  i  zjawisk,  zarówno  wewnętrznych  jak  i  zewnętrznych,  które obecnie mają największy wpływ na kulturę organizacyjną firmy.

 

 • Czego oczekują pracownicy?
  Opis oczekiwań  pracowników  dotyczących  kultury  organizacyjnej  firmy,  uwzględniający  zarówno  perspektywę osób zatrudnionych, jak i zainteresowanych ofertą pracy.

 

 • W jakich kierunkach kształtować kulturę organizacyjną?
  Zdefiniowanie oraz  charakterystyka  najważniejszych  dla  firmy  oraz  adekwatnych  dla  jej  potrzeb  kierunków kształtowania kultury organizacyjnej.

 

Zastosowania

blank

Wyniki warsztatów mogą zostać wykorzystane do:

 • uzupełnienia i pogłębienia badań zaangażowania i satysfakcji pracowników;
 • projektowania adekwatnych rozwiązań zwiększających zaangażowanie pracowników;
 • projektowania profili kompetencyjnych kadry menedżerskiej oraz programów rozwojowych dla menedżerów;
 • pogłębienia diagnozy w procesie zmiany organizacyjnej, wskazującej na kulturowe aspekty jej wdrożenia – np. gotowość ludzi do zmiany, zaufanie wobec proponowanych rozwiązań;
 • świadomego tworzenia strategii i definiowania priorytetów firmy.

 

 

 

 

Przykładowy raport

blankPracując doradczo z organizacjami i menedżerami obserwujemy zmiany postaw oraz oczekiwań pracowników wobec organizacji, w których pracują. Zaciekawieni zaobserwowanymi zjawiskami, zorganizowaliśmy ogólnopolską debatę, która umożliwiła nam jakościowe zbadanie trendów. Uczestnikami debat byli menedżerowie operacyjni, menedżerowie HR oraz konsultanci.

Na użytek badania wykorzystaliśmy elementy metody Future Search, zaadaptowanej do potrzeb tematu. Uczestnicy analizowali swoje oczekiwania wobec kultur organizacyjnych w kontekście przeszłych znaczących doświadczeń, aktualnie obserwowanych zjawisk oraz wyobrażenia organizacji przyszłości.

Wyniki debat przeprowadzonych w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Łodzi posłużyły nam do przygotowania raportu Organizacja w okresie dojrzewania. Jakiej kultury organizacyjnej oczekują pracownicy?

POBIERZ RAPORT

 

 

 

blankProcedura reklamacyjna WUJ

Informacje organizacyjne

Przedstawiona oferta ma charakter wstępny – na życzenie przygotujemy wariant odpowiadający bezpośrednio na potrzeby organizacji, m.in. zawierający propozycję kontynuacji prac nad kulturą organizacji.

 

 • Czas trwania warsztatu Future Search podlega uzgodnieniu z Zamawiającym.
 • Warsztat może być realizowany zdalnie, lub w postaci stacjonarnej. W tym drugim wypadku rekomendujemy przeprowadzenie go poza siedzibą firmy.

 

Oferta Wszechnicy UJ może być uzupełniona o inne działania doradcze przedstawione w ofercie Organizacja 2030.

Skontaktuj się z nami

Aneta Marek

Head of Organizational Development, Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator

514 206 346
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami