Wdrażanie kultury coachingowej

Nasze rozwiązania

blankDzięki rosnącej popularności zarządzania partycypacyjnego, coaching bywa niekiedy fundamentem całej kultury organizacyjnej. Służy wówczas budowaniu środowiska sprzyjającego samodzielności i inicjatywie wszystkich pracowników oraz zaangażowaniu we współtworzenie strategii firmy. Może to oznaczać korzystanie z coachingu jako powszechnej formy wspierania rozwoju (np. dzięki wykształceniu i przygotowaniu do pracy zespołu coachów wewnętrznych), ale nie musi się do tego ograniczać. Być może firma skorzystałaby bardziej na upowszechnieniu coachingowego stylu zarządzania, zmianie sposobu prowadzenia spotkań i zebrań lub nawyków komunikacyjnych, widocznych we współpracy między ludźmi? Przedsięwzięcia tego rodzaju to wielka szansa na wzmocnienie inicjatywy, autonomii i odpowiedzialności w całej firmie lub instytucji.

Wsparcie projektów wdrażania kultury coachingowej ze strony Wszechnicy UJ może obejmować:

 • wsparcie w rekrutacji i przygotowanie do pracy zespołu coachów wewnętrznych;
 • superwizję pracy coachingowej;
 • szkolenia z zakresu coachingowego stylu zarządzania dla menedżerów;
 • doradztwo w opracowaniu firmowych standardów prowadzenia coachingu;
 • przygotowanie pakietu narzędzi do wykorzystania w rozmowach coachingowych i materiałów informacyjnych służących do promocji wprowadzanych zmian;
 • realizację wewnętrznej Szkoły Coachów

Co nas wyróżnia?

Doświadczenie we wdrażaniu wewnętrznych programów coachingowych
w organizacjach;

Wieloletnie doświadczenie w rozwoju kompetencji coachingowych w formule szkoleń otwartych
- akredytowana przez ICF Szkoła Coachów "The Art & Science of Coaching" od 2007 roku;

Realizacja programów coachingu menedżerskiego dla firm;

Nasi konsultanci są doświadczonymi coachami i trenerami w międzynarodowej Szkole Coachów "The Art & Science of Coaching";

Konsultanci są mentorami w procesie certyfikacji coachów;

Spójna metodologia i kompletne przygotowanie do prowadzenia coachingu
w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach;

Znak jakości usług dla firm doradczo–szkoleniowych MSUES

Rozwój coachów wewnętrznych

Program rozwoju coachów wewnętrznych to propozycja Wszechnicy UJ dla firm, które postanowiły traktować coaching jako stały element polityki rozwoju personelu. Dzięki jego realizacji grupa osób, różniących się doświadczeniem i sposobem pracy, przekształca się w zespół pracujący według jednolitych standardów. Spójne rozumienie i standardy prowadzenia coachingu służą podniesieniu jakości wsparcia oferowanego pracownikom i pomagają zbudować pozytywny wizerunek coachingu wewnątrz organizacji.

Dobrze przygotowany zespół coachów może:

 • prowadzić indywidualny coaching dla kadry menedżerskiej i pracowników liniowych;
 • uczestniczyć w podsumowaniu oceny okresowej i tworzeniu planów rozwoju;
 • wzbogacić szkolenia wewnętrzne o sesje wspierające wdrożenie efektów;
 • pomóc pracownikom o wysokim potencjale w planowaniu kariery wewnątrz firmy;
 • promować w organizacji kulturę współpracy i zarządzania, sprzyjającą samoświadomości i odpowiedzialności pracowników

Adresaci

Program jest skierowany do istniejących zespołów coachów wewnętrznych, a także do trenerów wewnętrznych, pracowników działów personalnych i menedżerów przygotowujących się do prowadzenia coachingu (w odróżnieniu od korzystania z coachingowego stylu zarządzania).

Program opiera się na założeniu, że uczestnicy dysponują zróżnicowanym, lecz raczej niewielkim przygotowaniem do pełnienia roli coacha, a jednocześnie:

 • dobrym poziomem kompetencji interpersonalnych i komunikacyjnych;
 • doświadczeniem w pracy z ludźmi

Dzięki temu działania rozwojowe mogą być skoncentrowane na nauce warsztatu pracy coacha i dostosowaniu istniejących kompetencji komunikacyjnych do wymagań roli.

Realizacja programu prowadzi do rezultatów zdefiniowanych na poziomie kompetencji uczestników i rozwiązań organizacyjnych.

 

Kompetencje

 • wspólne, klarowne rozumienie roli coacha i zastosowań coachingu jako metody wspierania rozwoju;
 • umiejętność prowadzenia rozmów coachingowych, w tym:
  –  dostosowanie istniejących kompetencji i nawyków komunikacyjnych do założeń nowego stylu pracy;
  – praca zgodnie z dobrze ugruntowaną strukturą modelu GROW, porządkującą przebieg rozmowy coachingowej;
  – umiejętność zadawania pytań poszerzających rozumienie wspierających koncentrację na pożądanej zmianie
 • praktyczna znajomość zestawu narzędzi wspierających autorefleksję, określanie obszarów zmiany, definiowanie celów, budowanie motywacji, twórcze poszukiwanie rozwiązań oraz planowanie i monitorowanie działań;
 • umiejętność planowania długofalowego procesu coachingowego;
 • gotowość do promowania w organizacji coachingowego stylu współpracy i zarządzania

Rozwiązania

 • zasady prowadzenia coachingu w organizacji;
 • materiały informacyjne i narzędzia coachingowe dla pracowników;
 • standardy rozwoju i wzajemnego wsparcia dla coachów

 

Program

Dzień 1

Spójne rozumienie roli coacha

 • Rola coacha i struktura rozmowy coachingowej
 • Wprowadzenie;
 • Rozumienie podejścia coachingowego;
 • Założenia i granice roli coacha;
 • Struktura rozmowy coachingowej (demonstracja i ćwiczenia)

Dzień 2

Prowadzenie rozmów coachingowych

 • Pytania i narzędzia na różnych etapach sesji coachingowej
 • Pytania coachingowe;
 • Ustalanie kontraktu / celów sesji;
 • Pogłębianie samoświadomości;
 • Wykorzystanie skal i kół satysfakcji jako narzędzia autorefleksji;
 • Planowanie
  i generowanie rozwiązań;
 • Wspieranie kreatywności klientów i ustalanie kryteriów wyboru

Dzień 3

Budowanie motywacji i przełamywania barier

 • Praca z barierami i długofalowa relacja coachingowa
 • Typowe źródła barier i blokad w trakcie coachingu;
 • Narzędzia przekraczania barier;
 • Zasady organizacji długofalowego procesu coachingowego;
 • Podtrzymywanie długofalowej motywacji;
 • Podsumowanie szkolenia, integracja zdobytej wiedzy i umiejętności

Dzień 1, sesja I

Wewnętrzne standardy coachingu w firmie - warsztat

 • Wizja i cele
 • Optymalna wizja funkcjonowania coachingu w firmie;
 • Cele wdrożenia coachingu / wprowadzenia pożądanych zmian;
 • Określenie wskaźników sukcesu

Dzień 1, sesja II

Wewnętrzne standardy coachingu w firmie - warsztat

 • Możliwości i ograniczenia
 • Analiza wdrożenia coachingu z perspektywy wpływu na kluczowych interesariuszy;
 • Ocena możliwości i ograniczeń związanych z wdrożeniem

Dzień 1, sesja III

Wewnętrzne standardy coachingu w firmie - warsztat

 • Szczegółowe rozwiązania
 • Generowanie rozwiązań, wstępne rozstrzygnięcia typowych dylematów związanych z wprowadzaniem coachingu;
 • Wstępna ocena użyteczności powstałych rozwiązań

Praca doradcza: opracowanie standardów

Rozwiązania

 • Praca konsultantów Wszechnicy UJ z wykorzystaniem efektów pracy warsztatowej
 • Rekomendowane standardy prowadzenia coachingu
  (np. liczba sesji, sposób wyboru i rezygnacji z usług coacha, poufność, wykorzystywane narzędzia, sposób raportowania itp.);
 • Materiały informacyjne i rozwojowe dla pracowników
  (dostosowane do realiów firmy)

Dzień 1

Kompetencje coacha

 • Pogłębianie rozmowy, stawanie wyzwań i koncentracja na działaniu
 • Kompetencje coacha według standardów ICF;
 • Trening budowania relacji i zaufania, metody pogłębiania rozmowy;
 • Wykorzystanie tonu głosu i komunikacji niewerbalnej;
 • Stawanie wyzwań i koncentracja na działaniu

Dzeń 2

Samorozwój i wyzwania

 • Trudne sytuacje w relacji
  z klientem i osobiste wyzwania w roli coacha
 • Przegląd i klasyfikacja wyzwań, z jakimi spotkali się dotychczas członkowie zespołu;
 • Przegląd zjawisk i mechanizmów psychologicznych istotnych dla osoby pełniącej rolę coacha;
 • Utrzymywanie się w roli coacha; korzystanie z osobistych odczuć, intuicji i doświadczeń w sposób spójny z rolą coacha;
 • Wprowadzenie do mentoringu i interwizji;
 • Sesja interwizyjna

Spotkania indywidualne

Sesje mentorskie

 • 60 min/os.
 • Indywidualne, 60-minutowe sesje mentorskie wykorzystujące nagrania rozmowy coachingowej przeprowadzonej samodzielnie przez uczestników. Kompleksowa informacja zwrotna i planowanie dalszego rozwoju;
 • Prowadzone osobiście lub telefonicznie, optymalnie – po 2 na każdego uczestnika

Informacje organizacyjne

Realizacja usługi obejmuje:

W części szkoleniowej:

 

 • opracowanie programu szkolenia i jego modyfikacje na podstawie wyników analizy potrzeb;
 • przygotowanie i realizację szkolenia;
 • materiały szkoleniowe dla uczestników w wersji elektronicznej;
 • zaświadczenia dla uczestników szkolenia;
 • raport ewaluacyjny na podstawie ankiet ewaluacyjnych (zgodnych ze wzorem przygotowanym przez Wszechnicę UJ) i obserwacji trenerów;
 • możliwość e-mailowych konsultacji z prowadzącym w ciągu 2 tygodni od zakończenia programu;
 • dojazd prowadzącego do miejsca szkolenia

 

W części doradczej:

 

 • analizę istniejących standardów i rozwiązań dotyczących prowadzenia coachingu wewnętrznego (na podstawie dokumentów i wywiadu z przedstawicielem firmy);
 • 1 dzień warsztatów poświęconych tworzeniu standardów prowadzenia coachingu;
 • opracowanie materiału stworzonego przez uczestników w trakcie pracy warsztatowej, uzupełnienie go o eksperckie rekomendacje i przedstawienie efektów w formie raportu;
 • telefoniczną rozmowę konferencyjną poświęconą omówieniu wniosków z raportu;
 • przygotowanie i dostosowanie pakietu materiałów informacyjnych prezentujących zasady uczestnictwa w coachingu wewnętrznym;
 • przygotowanie i dostosowanie pakietu materiałów rozwojowych („zeszyt ćwiczeń” dla klienta coachingu)

 

W sesjach mentorskich:

 

 • analizę 30-45 minutowego nagrania rozmowy coachingowej;
 • telefoniczną lub osobistą rozmowę mentorską

 

 

blank

Procedura reklamacyjna WUJ

Skontaktuj się z nami

Aneta Marek

Head of Organizational Development, Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator

514 206 346
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami