Dla biznesu

Transformacja kultury organizacyjnej

Przeprowadzamy diagnozę, definiujemy kierunki zmiany, projektujemy działania.

Kultura zdrowej organizacji 

Świadome kształtowanie kultury organizacyjnej jest wymagającym i długotrwałym procesem. Dlatego każda ingerencja w tę sferę powinna czemuś służyć. Kultura firmy ma być nośnikiem strategii lub wsparciem dla planowanej zmiany. Powinna utrwalać utrwalać pożądany sposób działania i wzmacniać możliwości realizacji kluczowych celów firmy.

Istnieje wiele powodów, dla których firmy decydują się na modyfikacje kultury. Kluczowe pytania, które należy sobie zadać na początku tego procesu, pozostają jednak niezmienne:  jakiej kultury potrzebujemy? jaka kultura jest możliwa do wdrożenia w naszej organizacji?

We Wszechnicy UJ punktem odniesienia dla kierunku transformacji kultury organizacyjnej jest model Zdrowej Organizacji. Dostrzegamy potrzebę tworzenia takiej kultury, która uczyni organizację zdolną do przetrwania w dłuższej perspektywie, umożliwi jej adaptację do zmian, wyposaży w elastyczność i umiejętność radzenia sobie z wyzwaniami jakie niesie przyszłość.

Nasza oferta 

Badanie kultury organizacyjnej

Tworzenie docelowej wizji kultury organizacyjnej

Transformacja kultury organizacyjnej

Masz pytania?
Chętnie pomożemy!

Magdalena Pecak
Magdalena Pęcak
Consultant of Organizational Development
Maciej Kocurek
Consultant of Organizational Development
Aneta Marek
Head of Organizational Development
aneta.marek@wszechnica.uj.pl
515 206 346
Consultant of Organizational Development
magdalena.pecak@wszechnica.uj.pl
508140650

Case study

Uruchomiliśmy potencjał pracowników na rzecz realizacji wspólnych celów

W związku z szeregiem zmian, zarówno globalnych, jak i wewnętrznych, w organizacji pojawiła się potrzeba pełniejszego zrozumienia jej funkcjonowania, w szczególności przyjrzenia się panującej w niej kulturze współpracy:

 • sposobom realizacji zadań
 • komunikacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi
 • nieformalnym zwyczajom.

 

Pierwszym krokiem było przeprowadzenie diagnozy kultury organizacyjnej i, w oparciu o jej wyniki, precyzyjne zaplanowanie działań służących kształtowaniu kultury, tak by sprzyjała współpracy i dawała organizacji większą elastyczność w dostosowywaniu się do nowych warunków.

Diagnoza, oparta o jakościowe badanie w formie spotkań grupowych oraz wywiadów indywidualnych, pokazała zarówno mocne strony organizacji, stanowiące jej zasób w kontekście kształtowania kultury organizacyjnej w oczekiwanym kierunku, jak i obszary wymagające interwencji i działań rozwojowych.  

Kluczowe zadania, przed jakimi stanęła organizacja, to:

 • wzmocnienie poczucia sensu i przynależności
 • wzmocnienie współpracy w zespole zarządzającym
 • lepsze wykorzystanie potencjału pracowników.

W odpowiedzi na te wyzwania oraz cele określone przez osoby zarządzające organizacją zaprojektowaliśmy dwa procesy oparte o facylitację:

 1. Warsztaty dla kadry zarządzającej, podczas których zostały wypracowane wartości organizacji. W efekcie pracy zespołu powstała lista wartości wraz z opisem behawioralnych wskaźników, które stanowią punkt odniesienia dla definiowania wzajemnych oczekiwań oraz podejmowania decyzji w organizacji.
 1. Warsztaty dla zespołów powołanych w celu poprawy komunikacji w organizacji. W efekcie ich pracy zostały przygotowane propozycje rozwiązań (projektów) w różnych obszarach komunikacji wymagających usprawnienia, wraz z planami ich wdrożenia i wskazaniem osób odpowiedzialnych za ich koordynację.

Oprócz osiągnięcia zakładanych rezultatów poszczególnych warsztatów facylitacyjnych, w wyniku uruchomienia wspólnej pracy w organizacji zaszły istotne zmiany na poziomie kultury organizacyjnej.

Najbardziej istotne i zauważalne:

 • zwiększenie poczucia wpływu osób zarządzających na wybrane obszary funkcjonowania organizacji
 • usprawnienie komunikacji dzięki wdrożeniu wypracowanych rozwiązań
 • zwiększenie gotowości do wprowadzania zmian i wychodzenia z utartych schematów
 • uruchomienie potencjału pracowników na rzecz realizacji wspólnych celów.

 

Praca nad kształtowaniem kultury organizacyjnej jest długotrwałym procesem, projektowane i wdrażane są kolejne działania wzmacniające osiągnięte rezultaty oraz podejmujące pozostałe wyzwania zdefiniowane w procesie diagnozy kultury organizacyjnej.

Może Cię również zainteresować

Prowadzimy pojedyncze sesje facylitowane dla grup i zespołów, jak również złożone procesy, składające się z cyklu sesji. Doskonalimy umiejętności facylitacyjne menedżerów, liderów projektów, scrum masterów oraz osób prowadzących spotkania.

Rozwijamy kompetencje menedżerów, uwzględniając wyzwania, z którymi się mierzą. Wzmacniamy umiejętności, potrzebne do budowania efektywnych zespołów, w których panują partnerskie relacje.

Stawiamy na rozwój umiejętności projektowania środowiska pracy, które sprzyja pracy nad wspólnymi celami, rozwiązywaniu problemów oraz wykorzystaniu różnorodności, aby osiągać jakościowe rozwiązania.

Stawiamy na rozwój umiejętności projektowania środowiska pracy, które sprzyja pracy nad wspólnymi celami, rozwiązywaniu problemów oraz wykorzystaniu różnorodności, aby osiągać jakościowe rozwiązania.