Assessment & Development Centre

O AC&DC

Assessment & Development Centre to procesy diagnostyczne wykorzystywane w organizacjach do oceny kluczowych kompetencji kandydatów lub pracowników firmy w wyznaczonych przez nią obszarach. W przypadku kandydatów zewnętrznych (AC) narzędzia assessmentowe wspierają decyzje selekcyjne związane z zatrudnieniem. Dla kandydatów z wewnątrz organizacji (DC) procedura ta jest wykorzystana do oceny okresowej pracowników, planowania ich działań rozwojowych czy kształtowania przyszłej ścieżki kariery.

 

blankMetody pracy

Przeprowadzenie sesji AC/DC oparte jest na ścisłej współpracy organizacji z asesorami zewnętrznymi, przedstawicielami Wszechnicy UJ. Proces ten polega na wyselekcjonowaniu szeregu badanych kompetencji, kluczowych na danym stanowisku pracy, które następnie opisywane są za pomocą arkuszy oceny. Asesor w dalszym postępowaniu wykorzystuje stworzone arkusze do oceny kompetencji wskazanego kandydata. Realizacja procedury AC/DC oparta jest na ćwiczeniach i zadaniach stworzonych przez konsultantów Wszechnicy UJ w odniesieniu do realiów działalności firmy, w której ma być zrealizowany proces oceny. Mają one charakter unikatowy i dostosowany do specyfiki klienta.

Przebieg procesu AC/DC

Krok 1 Dodefiniowanie kryteriów badania

 • Wybór/doprecyzowanie wskaźników kompetencyjnych
 • Opracowanie arkuszy obserwacji do oceny kompetencji i ustalenie zawartości raportu

Krok 2 Dopracowanie narzędzi i przebiegu AC/DC

 • Dostosowanie narzędzi badania – wybór zadań, dostosowanie treści zadań do realiów firmy, dopracowanie harmonogramu sesji
 • Przygotowanie osób zaangażowanych w proces AC /DC ze strony organizacji

 Krok 3 Realizacja AC/DC

 • Sesje AC/DC – zadania realizowane pod obserwacją
 • Konferencja obserwatorów
 • Feedback dla uczestników

 Krok 4 Opracowanie wyników diagnozy

 • Opracowanie i przekazanie indywidualnych raportów rozwojowych
 • Opcjonalnie: konferencja rozwojowa – spotkanie służące omówieniu planów rozwoju w kontekście indywidualnym i grupowym

 

Działania przygotowawcze sesji AC/DC

Przygotowanie sesji AC/DC służy prawidłowemu dodefiniowaniu kryteriów oceny, dostosowaniu zadań oraz przebiegu procesu oceny w organizacji. Obejmuje on:

 • Spotkanie robocze (ok. 3 – 4 godziny) z przedstawicielami działu HR i przełożonym uczestników
 • Przedstawienie do akceptacji dopracowanych narzędzi/zadań/kart oceny/schematu raportu – omówienie w formie telekonferencji lub osobistego spotkania
 • Szkolenie dla obserwatorów ze strony Zamawiającego – 0,5 dnia.

 

Uczestnicy AC/DC

Dla przeprowadzenia sesji AC/DC zdefiniowane zostały cztery role:

 • Asesor zewnętrzny – reprezentujący Wszechnicę UJ; odpowiedzialny za utrzymanie jakości przebiegu procesu i zgodność z założeniami. Asesor zewnętrzny odpowiada za przygotowanie raportu kandydata podsumowującego ocenę.
 • Asesor wewnętrzny – reprezentujący organizację; odpowiedzialny za wniesienie wkładu w gromadzenie danych i ocenę kandydata w kontekście kompetencji i dopasowania profilu kandydata do realiów firmy.
 • Aktor – reprezentujący organizację; odpowiedzialny za udział w ćwiczeniach interakcyjnych (rozmowy, zadania zespołowe), odegranie roli zgodnie z założeniami scenariusza ćwiczenia oraz udzielenie informacji zwrotnej asesorom uzupełniając obserwacje kandydata.
 • Koordynator – jedna osoba reprezentująca organizację zapewniająca administrowanie danymi kandydatów, łącznością z nimi, przebiegiem procedury.

Przebieg sesji AC/DC i raport

 1. Sesja zadań diagnostycznych

W sesji występują zazwyczaj 2 zadania grupowe (np. zebranie zespołu poświęcone rozwiązywaniu problemów, prowadzenie dyskusji ) oraz 4 – 5 zadań indywidualnych (np. prezentacja, rozmowa z pracownikiem, zadanie typu „in-basket”, kwestionariusz, rozwiązanie case’ów problemowych). Czas trwania sesji zadań – ok. 8 godzin.

 1. Konferencja obserwatorów

Po zakończeniu sesji zadań następuje ok. 4 godzinna konferencja obserwatorów: – wspólna dyskusja asesorów, służąca harmonizacji i obiektywizacji ocen kompetencji, rozstrzygnięciu wątpliwości, identyfikacji priorytetów rozwojowych.

 1. Indywidualne rozmowy feedbackowe

Po zakończonym procesie oceny kandydatów następuję sesje feedbackowe – 30-45 minutowe rozmowy z uczestnikami podsumowujące wyniki obserwacji i przekazujące informacje zwrotne zaprezentowanego poziomu kompetencji. Rozmowy są prowadzone osobiście lub telefonicznie).

Istnieją dwa rozwiązania determinujące czas udzielania feedbacku:

 • Po zrealizowanych sesjach AC/DC – feedback udzielony w kolejnym dniu lub maksymalnie do tygodnia po sesji (mała odległość czasowa feedbacku i sesji sprawia, że feedback jest przyjmowany chętniej i z głębszym rozumieniem, nie wymaga „odgrzewania wspomnień”). W tej sytuacji feedback jest udzielany na podstawie arkuszy obserwacji, raport indywidualny uczestnik dostaje później.
 • Wraz z przekazaniem raportu – korzyścią jest tu możliwość odniesienia się do raportu przez uczestnika i asesora. Uczestnik ma poczucie, że zapoznał się z treściami przekazywanymi organizacji w raporcie.

 

Raport AC/DC

Raport podsumowujący ocenę kandydata przygotowywany jest po odbyciu przez kandydata sesji. Za przygotowanie raportu odpowiedzialny jest asesor zewnętrzny, przedstawiciel Wszechnicy UJ biorący udział procedurze. Dla jednego kandydata przygotowywana jest jedna wersja raportu, który jest przekazywany organizacji za pośrednictwem koordynatora i stanowi podstawę informacji zwrotnej.

Raport zawiera następujące elementy:

 • opis procesu uwzględniający badane kompetencje, charakter zadań (bez treści) matrycę kompetencji
 • tabelaryczne zestawienie wyników
 • opisowe ujęcie kompetencji z perspektywy zachowań pożądanych i do rozwoju
 • wskazówki rozwojowe

Zakres usługi

Realizacja usługi obejmuje:

 • Doprecyzowanie wskaźników kompetencyjnych,
 • Opracowanie arkuszy obserwacji do oceny kompetencji i ustalenie zawartości raportu,
 • Dostosowanie narzędzi badania – wybór zadań, dostosowanie treści zadań do realiów firmy, dopracowanie harmonogramu sesji,
 • Przygotowanie osób zaangażowanych w proces AC/DC ze strony organizacji,
 • Realizację sesji AC/DC,
 • Konferencję obserwatorów,
 • Sesje feedbackowe uczestników sesji AC/DC,
 • Opracowanie i przekazanie indywidualnych raportów rozwojowych.

 

 

blank

Procedura reklamacyjna WUJ

Skontaktuj się z nami

Aneta Marek

Head of Organizational Development, Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator

514 206 346
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami