facebook

VIII edycja Team Leaders’ Week Online

Team Leaders' Week

W dobie wybuchu pandemii praca zdalna osiągnęła punkt krytyczny. Coraz więcej organizacji wprowadza rozproszony model pracy, aby zapewnić pracownikom bezpieczeństwo oraz umożliwić ciągłość prowadzenia działalności. Transformacja modelu pracy w ogromnym stopniu dotyczy menedżerów postawionych przed zadaniem przejścia na zdalne zarządzanie pracą w wirtualnym zespole. Dziś, menedżerowie, tak jak organizacje, muszą opanować umiejętność przystosowywania się do nieustającej zmiany. Stwarza to potrzebę nieustającego, samodzielnego poszukiwania sposobności do rozwoju – poprzez doświadczenie, budowanie inspirujących relacji lub naukę.

 

Team Leaders’ Week  jest wydarzeniem, które wspiera zmianę stylu przywództwa w kierunku większej otwartości na autonomię, inicjatywę i zaangażowanie pracowników. Cykl składa się z sześciu warsztatów – na każdym z nich przepracowujemy kompetencje ważne w pracy lidera. Wydarzenie to sprzyja refleksji nad aktualnym stylem zarządzania, pomaga przechodzić od dyrektywności i drobiazgowego egzekwowania do budowania relacji opartych na zaufaniu i wspierania pracowników w podejmowaniu większej odpowiedzialności. Team Leaders’ Week to możliwość sprawdzenia, w jakim miejscu się znajdujesz, dokąd chcesz zmierzać i co możesz udoskonalić, by się tam znaleźć.

 Adresaci
Program został stworzony z myślą o liderach mających doświadczenie w zarządzaniu ludźmi, chcących rozwinąć kompetencje zdalnego zarządzania zespołem. To przestrzeń do wymiany doświadczeń, poszerzanie wiedzy, umiejętności i kompetencji. Wydarzenie to jest okazją do rozwoju dla liderów, bez względu na kontekst, w jakim funkcjonują. Pokazuje również czym jest i poprzez jakie kompetencje możemy rozwijać swój własny styl przywództwa.


Szkolenie szyte na miarę w wersji zamkniętej

W ofercie zamkniętej realizujemy program Zdalne zarządzanie zespołem. Program obejmuje komplementarny rozwój kompetencji przywódczych, osobistych, społecznych oraz cyfrowych przydatnych liderom w zdalnym zarządzaniu zespołem. 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

Program

Głównym zadaniem menedżera w warunkach kryzysu lub intensywnej zmiany jest stworzenie swojemu zespołowi bezpiecznych warunków dla efektywnej pracy. Pandemia, kryzys gospodarczy nią spowodowany oraz konieczność adaptacji do warunków pracy zdalnej stanowią spore wyzwanie dla efektywnego działania zespołu.
W takiej sytuacji potrzebne jest określenie ram w jakich mają funkcjonować ludzie pracując w zupełnie nowych warunkach. Wymaga to jednak: uświadomienia sobie potrzeb członków zespołu, oczekiwań organizacji oraz stworzenia własnego pomysłu na funkcjonowanie zespołu w tym kontekście.

 

 Adresaci


Szkolenie adresowane jest do team liderów i menedżerów średniego szczebla, poszukujących nowego sposobu organizacji pracy zespołu działającego w warunkach zdalnych.

 

 Efekty


Osoby, które wezmą udział w szkoleniu:

 • Będą świadome kluczowych wyzwań w funkcjonowaniu zespołów podczas pracy zdalnej oraz poznają sposoby na radzenie sobie z nimi;
 •  Poznają, zrozumieją i poddadzą jakościowej analizie potrzeby członków swoich zespołów oraz oczekiwania organizacji wobec nich w warunkach pracy zdalnej;
 • Będą potrafiły stworzyć wizję funkcjonowania własnego zespołu w warunkach pracy zdalnej oraz zakomunikować ją swoim pracownikom.

 

 Program


Moduł I: Z czym nie radzi sobie zespół podczas pracy zdalnej?

 • Definiowanie wyzwań i kłopotów zdalnej pracy zespołowej;
 • Rekomendacje rozwiązań.

Moduł II: Oczekiwania wobec menedżera.

 • Czego ludzie teraz ode mnie chcą? Analiza oczekiwań interesariuszy pracy menedżera w dobie pracy zdalnej; perspektywa organizacji i członków zespołu;
 • Jak zaspokajać oczekiwania szefów i pracowników, i czy na pewno trzeba zaspokajać je wszystkie?

Moduł III: Mój pomysł na zespół.

 • Definiowanie własnej wizji funkcjonowania zespołu w warunkach pracy zdalnej;
 • Expose szefa – komunikacja wizji zespołowi;
 • Tworzenie wizji wspólnej pracy – o czym decyduje ja, o czym zespół?

Bazując na modelu Sytuacyjnego Zarządzania można wypracować użyteczne i proste schematy prowadzenia rozmów delegujących i monitorujących z pracownikami o różnym poziomie kompetencji.

Program uwzględnia specyfikę zarządzania w warunkach zdalnych, zawiera przegląd użytecznych narzędzi do zdalnego monitorowania postępów w realizacji zadań.

 

 

 Adresaci


Szkolenie adresowane jest do team liderów i menedżerów średniego szczebla zarządzających zespołami.

 

 Efekty


Osoby, które wezmą udział w szkoleniu:

 • Poznają schemat rozmowy delegującej i monitorującej i rozwój umiejętności prowadzenia takich rozmów;
 • Poszerzą świadomość zależności pomiędzy kompetencjami pracownika a sposobem prowadzenia rozmowy delegującej;
 • Poznają narzędzia wspierające proces monitorowania pracy zespołu w warunkach zdalnych.

 

 Program


Moduł I: Specyfika delegowania w warunkach zdalnych:

 • Wyzwania związanie z delegowaniem i monitorowaniem w warunkach pracy zdalnej;
 • Praca nad własnymi przekonaniami dotyczącymi zdalnego delegowania;
 • Model Sytuacyjnego Zarządzania.

Moduł II: Rozmowa delegująca:

 • Zapoznanie się ze schematem rozmowy delegującej;
 • Warianty rozmowy delegującej w zależności od poziomu kompetencji pracowników;
 • Praktyczne ćwiczenia prowadzenia rozmów.

Moduł III: Narzędzia monitorowania pracy zdalnej:

 • Filozofia monitorowania w warunkach zdalnych;
 • Zapoznanie się z narzędziami monitorowania on-line;
 • Dopasowanie narzędzi monitorowania w zależności od poziomu kompetencji pracowników.

Spotkania online bywają łatwiejsze do prowadzenia niż ich „trójwymiarowe” odpowiedniki. Uczestnicy pojawiają się bardziej punktualnie, rozmowa częściej podąża za agendą; łatwiej o rozesłanie wszystkim podsumowania.

Wszystko zmienia się jednak, gdy próbujemy wyjść poza sprawy czysto operacyjne. Zaangażowanie uczestników w głębszą dyskusję, wspólne podjęcie decyzji czy opracowanie twórczego rozwiązania dla powtarzającego się problemu wymaga przemyślanej strategii i zmiany  sprawdzających się dotychczas nawyków. Prowadzenie spotkań online: przyspiesza tę zmianę i pomaga wprowadzić ją mniejszym kosztem.

 

 Adresaci


Szkolenie adresowane jest do team liderów i menedżerów średniego szczebla zarządzających zespołami, zainteresowanych rozwojem kompetencji z zakresu prowadzenia spotkań online.

 

 Efekty


Osoby, które wezmą udział w szkoleniu:

 • Rozszerzą repertuar narzędzi i technik użytecznych w prowadzeniu spotkań zdalnych;
 • Naucza się dopasowywać je do celu spotkania i oczekiwanego zaangażowania uczestników;
 • Zidentyfikują własne nawyki i strategie, które przestały być użyteczne w kontekście spotkań zdalnych, a następnie poznają odpowiednie do nich alternatywy.

 

 Program


Moduł I: Utrzymanie koncentracji i gromadzenie opinii:

 • Typy spotkań i oczekiwane zaangażowanie;
 • Utrzymywanie uwagi uczestników;
 • Gromadzenie reakcji i opinii uczestników.

Moduł II: Organizacja dyskusji i podejmowanie decyzji:

 • Tworzenie warunków do dyskusji;
 • Schemat podejmowania decyzji;
 • Droga do zespołowego podejmowania konsensusu.

Moduł III: Planowanie sesji problemowych:

 • Źródła sukcesu w rozwiązywaniu problemów;
 • Schemat pracy nad problemem.
 • Przegląd narzędzi pracy problemowej;
 • Zastosowanie wybranych narzędzi do problemów roboczych.

Po kilku miesiącach pracy zdalnej każdy z nas poradził już sobie w jakiś sposób ze zorganizowaniem domowego biura i wypracowaniem sposobu na pogodzenie pracy z innymi wykonywanymi zadaniami.

Nie wszystkie rozwiązania działają równie dobrze – czasami, aby utrzymać efektywność inwestujemy znacznie więcej czasu i wysiłku. Nie musi tak być. Praca zdalna może być tak samo lub bardziej efektywna jak praca w biurze; często wymaga jednak innej strategii. Program efektywność osobista to szansa na przyjrzenie się dotychczas wypracowanym nawykom i rozpoczęcie pracy nad tymi, które watro zmienić.

 

 Adresaci


Szkolenie adresowane jest do team liderów i menedżerów średniego szczebla zarządzających zespołami.

 

 Efekty


Osoby, które wezmą udział w szkoleniu:

 • Będą bardziej świadome aktualnych warunków pracy zdalnej i ich wpływu na osiągane wyniki;
 • Dostrzegą związki między sposobem zarządzania uwagą i jakością wykonywanej pracy;
 • Poznają zestaw strategii i wskazówek służących efektywnemu wykorzystaniu czasu pracy zdalnej;
 • Zaplanują konkretne działania zmierzające do kształtowania nawyków sprzyjających produktywności.

 

 Program


Moduł I: Wyzwania pracy zdalnej:

 • Perspektywy rozwoju pracy zdalnej;
 • Kluczowe korzyści i wyzwania;
 • Dotychczasowe sukcesy i „dobre praktyki”

Moduł II: Warunki efektywności:

 • Środowisko skutecznej pracy zdalnej;
 • Audyt „domowego biura”: co wymaga zmiany?
 • Negocjowanie zmian z otoczeniem.

Moduł III: Zarządzanie uwagą:

 • Oczekiwania otoczenia: przetarg między jakością a reaktywnością;
 • Strategie wzmacniające koncentrację uwagi;

Moduł IV: Przygotowanie do zmiany nawyków:

 • Budowanie nawyków zwiększających efektywność osobistą;
 • Pierwszy krok: przygotowanie do wdrożenia.

Zarządzając zespołem zdalnie, przełożony ma znacznie mniej okazji aby na bieżąco reagować na emocje rodzące się zarówno w zespole, jak i u poszczególnych pracowników. Trudniej jest te emocje spostrzec oraz odpowiednio nazwać. Jednocześnie mają one zasadniczy wpływ na samopoczucie członków zespołu, atmosferę pracy i efektywność w wykonywaniu zadań.
Przedstawiony program skupia uwagę liderów wokół znaczenia emocji w codziennej pracy zespołu i proponuje rozwiązania pozwalające uwzględniać emocje w trybie pracy zdalnej.

 

 Adresaci


Szkolenie adresowane jest do team liderów i menedżerów średniego szczebla zarządzających zespołami.

 

 Efekty


Osoby, które wezmą udział w szkoleniu:

 • Nauczą się tworzyć przestrzeń do rozmowy o emocjach w środowisku zdalnym;
 • Poznają metody radzenia sobie z emocjami pracowników;
 • Wezmą udział w wymianie dobrych praktyk i wypracują własne rozwiązania pozwalające na radzenie sobie z własnym stresem i emocjami – Emocjonalne BHP.

 

 Program


 

Moduł I: Emocje w moim zespole (wsparcie zespołu)

 • Natura emocji – wprowadzenie;
 • Radzenie sobie z emocjami pracowników;
 • Przestrzeń do rozmowy o emocjach – jak ją stworzyć, aby ludzie chcieli się otworzyć.

Moduł II: Moje emocje i mój stres

 • Stopklatka – analiza moich emocji;
 • Stres dobry i stres zły – co muszę wiedzieć o stresie;
 • Jak radzić sobie ze swoimi emocjami/stresem – możliwości i rozwiązania.

Moduł III: Wsparcie pracownika

 • Przełożony wspierający pracownika a utrzymanie autorytetu szefa;
 • Empatia – jak ją okazać i w czym może pomóc?
 • Mapa empatii pracownika – próba zrozumienia jego sytuacji. Obraz pracownika – co myśli, czuje, czego się boi?
 • Jak rozmawiać z pracownikiem w przypadku trudnych, emocjonujących sytuacji?

Warsztaty podzielone są na trzy moduły godzinowe (ok. 6 h szkoleniowych). moduł I: godz. 9.00 -10.30, moduł II: godz. 11.00 – 12.30, moduł III: godz. 13.15 – 15.00

Min. 6 uczestników, max. 14 uczestników

Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

Szkolenia odbędą się w wersji online z wykorzystaniem platformy Zoom

Wszystkich uczestników prosimy o zapewnienie:

 • Komputera z dostępem do Internetu pozwalającym na połączenie wideo za pośrednictwem platformy Zoom.
 • Słuchawek z mikrofonem i kamery (może być wbudowana w laptopa).
 • Przestrzeni do pracy zapewniającej prywatność.

Prowadzący

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.    Polityka prywatności   
Zgoda

wszechnica
uniwersytetu
jagiellońskiego

Projektujemy i realizujemy różnorodne sesje i warsztaty facylitowane dopasowane do potrzeb organizacji: 

 • sesje strategiczne,
 • sesje kreatywne,
 • sesje wymiany wiedzy i doświadczeń, 

Realizujemy szkolenia dla określonych przez organizację grup pracowników, głownie dla:

 • trenerów zainteresowanych poszerzeniem swoich kompetencji i rozwojem w roli wewnętrznych facylitatorów,
 • menedżerów chcących korzystać z umiejętności facylitacyjnych podczas prowadzenia spotkań ze swoimi zespołami,
 • koordynatorów projektów zainteresowanych usprawnieniem zespołowego planowania i podziału zadań podczas wspólnych spotkań,
 • scrum masterów, którzy szukają sposobów na zwiększenie zaangażowania członków zespołów w realizację zadań.
 
Pracujemy zarówno stacjonarnie, jak i online.