Przywództwo angażujące

O programie

blank

Program przeznaczony dla dobrze funkcjonujących organizacji, w których warunkiem dalszego rozwoju jest wzmocnienie autonomii, inicjatywy i zaangażowania pracowników.

Opiera się na założeniu, że podstawowym zadaniem lidera nie jest organizowanie i nadzorowanie pracy, ale pomaganie innym w dostrzeganiu jej sensu. Sprzyja refleksji nad aktualnym stylem zarządzania, pomaga przechodzić od dyrektywności i drobiazgowego egzekwowania do budowania relacji opartych na zaufaniu i wspierania pracowników w podejmowaniu większej odpowiedzialności.

Co nas wyróżnia

Doświadczenie w realizacji szkoleń dla menedżerów od 2005 r.

Idea przywództwa angażującego jako komplementarne podejście do sposobu zarządzania pracownikami

Program akcentujący wdrożenie umiejętności
w realiach zawodowych
– projekt wdrożeniowy

Program prowadzony
w języku polskim i angielskim

Posiadamy znak jakości usług doradczo
– szkoleniowych MSUES

Dofinansowanie szkolenia za pośrednictwem BUR – Bazy Usług Rozwojowych

Indywidualne konsultacje dla uczestników programu

Adresaci

Program został opracowany z myślą o:

Menedżerach

gotowych do budowania kultury partnerskich autorytetów w zespole;

Kadrze menedżerskiej średniego szczebla

osobach, które nie zawsze uczestniczą w strategicznych decyzjach, lecz są kluczowe dla wprowadzania ich w życie;

Przełożonych

skłonnych do dzielenia się większą odpowiedzialnością z pracownikami i wspierających ich autonomię;

Liderach zespołów

osobach, które chciałyby uzyskać większy wpływ na zaangażowanie współpracowników.

Metody pracy

Program wspiera rozwój menedżerów, oddziałując na trzech poziomach:

Inspiracja

pokazanie różnorodnych, niestandardowych wizji roli menedżera i pomysłów na budowanie zaangażowania pracowników;

Trening umiejętności

ćwiczenie stosowania konkretnych narzędzi prowadzenia rozmów z pracownikami;

Infromacja zwrotna

otrzymywana ze strony prowadzącego szkolenie i uczestników;

Projekt wdrożeniowy

prowadzący do maksymalizacji efektów uczenia poprzez zmianę postępowania z własnym zespołem.

Efekty szkolenia

blankOsoby, które ukończą szkolenie:

 • będą rozumiały ideę przywództwa angażującego i potrafiły odnieść ją do swoich realiów zawodowych;
 • zwiększą świadomość swojego stylu budowania relacji i dostrzegą jego wpływ na postawy pracowników;
 • nauczą się wzmacniać pozycję pracowników i stwarzać przestrzeń dla budowania partnerskiego porozumienia;
 • będą gotowe do delegowania większej niż dotychczas odpowiedzialności i zakresu zadań;
 • wzmocnią umiejętności prowadzenia rozmów motywujących i egzekwujących ustalone zobowiązania;
 • będą lepiej przygotowane do rozwiązywania konkretnych problemów związanych z angażowaniem pracowników w ich organizacjach.

Korzyści dla organizacji

W połączeniu z innymi działaniami podejmowanymi przez firmę, program szkoleniowy wzmocni następujące obszary:

 • Zaangażowanie pracowników podległych menedżerom uczestniczącym w szkoleniu;
 • Samodzielność pracowników w wykonywaniu powierzonych im zadań;
 • Lojalność pracowników i gotowość do długofalowego inwestowania w relację z firmą;
 • Współpraca menedżerów uczestniczących w szkoleniu: posługiwanie się wspólnym językiem i uzgodniona w z zespole strategia kierowania ludźmi.

Program

Diagnoza potrzeb

 • Zdalnie lub w siedzibie klienta
 • Wywiady z uczestnikami kursu i przedstawicielami Zamawiającego
 • Dostosowanie celów i planu szkoleń

Moduł 1

Idea przywództwa angażującego

 • 2 dni
 • Ja w roli lidera
 • Rola zaangażowania, środowisko kształtujące zaangażowanie
 • Różne wizje lidera. Idea przywództwa angażującego
 • Diagnoza własnego zespołu – określenie kierunku zmiany

Moduł 2

Rozwijanie umiejętności inspirowania zespołu

 • 2 dni
 • Inspirujące komunikowanie celów i expose lidera
 • Rozpoznawanie potrzeb i wartości pracowników. Powiązanie potrzeb
  i wartości ze strategią motywowania i delegowania zadań.
 • Wspólne rozwiązywanie problemów i pokonywanie trudności

Moduł 3.

Zwiększanie autonomii i rozmowy motywujące

 • 2 dni
 • Podsumowanie projektów wdrożeniowych, informacja zwrotna i wnioski
 • Coachingowy styl prowadzenia rozmów z pracownikami
 • Rozmowy motywujące, rozmowy służące definiowaniu zadań i rozmowy egzekwujące zobowiązania

Projekt wdrożeniowy

Każdy uczestnik kursu prowadzi indywidualny projekt, służący zastosowaniu zdobytych kompetencji  w realiach zawodowych:

 

 • Po module 1 – diagnoza środowiska własnego zespołu,
 • Po module 2 – przygotowanie interwencji zmieniającej to środowisko,
 • Po module 3 – wykorzystanie wniosków i informacji zwrotnej.

 

W trakcie całego czasu trwania kursu dostępne są indywidualne konsultacje z trenerami.


Zakres usługi

Realizacja usługi obejmuje:

 • badanie potrzeb szkoleniowych;
 • modyfikację programu szkolenia na podstawie wyników analizy potrzeb;
 • przygotowanie i realizację szkolenia,
 • dojazd trenera do miejsca szkolenia
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej;
 • foto raport dla uczestników szkolenia;
 • zadania wdrożeniowe dla uczestników,
 • raport dla organizacji, stanowiący podsumowanie szkolenia, zawierający wyniki przeprowadzonej ewaluacji szkolenia (ankiety ewaluacyjne przygotowane przez Wszechnicę UJ) oraz opis przebiegu szkolenia wraz z propozycjami rozwojowymi na przyszłość;
 • konsultacje online z prowadzącymi w okresie pomiędzy modułami i do 2 tygodni po zakończeniu szkolenia.

 

Opcjonalnie:

 • Indywidualne procesy coachingu wdrożeniowego dla uczestników szkolenia.
 • Pakiet indywidualnych zdalnych sesji o charakterze mentorskim po zakończeniu programu dla uczestników.

 

Możliwość wykorzystania sali szkoleniowej Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego w atrakcyjnej lokalizacji w centrum Krakowa, z zapewnieniem przerw kawowych dla uczestników. Salę zapewniamy w ramach dostępności terminowej.

 

 

blank

Procedura reklamacyjna WUJ

Skontaktuj się z nami

Aneta Marek

Head of Organizational Development, Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator

514 206 346
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami