Rozwój kompetencji Przemysłu 4.0

O projekcie

blankblank

 

 

 

 

 

 

Wdrażanie zaawansowanych technologii przetwarzania i wymiany danych, automatyzacji, rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości czy zaawansowanych interfejsów człowiek-maszyna, stwarzają nowe wyzwania w obszarze rozwoju kompetencji pracowników. Dotychczasowe rewolucje technologiczne z jednej strony odsyłały do lamusa część zadań realizowanych przez organizacje, z drugiej zaś prowadziły do powstania nowych obszarów specjalizacji, ról czy stanowisk.

Jak organizacje mogą efektywnie adaptować się do warunków stwarzanych przez nieustanny rozwój technologii Przemysłu 4.0? Pierwszym krokiem wydaje się zidentyfikowanie tych kompetencji przyszłości, które organizacja powinna rozwijać u swoich pracowników. Dzięki temu zmiany zachodzące w rzeczywistości społecznej nie będą wyłącznie zagrożeniem dla funkcjonowania jej dotychczasowego systemu, a szansą dla twórczego rozwoju i adaptacji. Istotnym aspektem wdrażania rozwiązań technologicznych Przemysłu 4.0 będzie również zmiana postaw pracowników, w tym ich nastawienia do idei uczenia się przez całe życie. Budowanie takiego podejścia nie tylko wspiera ich rozwój, lecz także przyczynia się do zwiększenia mobilności i bezpieczeństwa na rynku pracy przyszłości. Zmiany w obszarach działalności organizacji wytworzą zapewne szereg nowych zadań. Ich efektywna realizacja zależała będzie w dużej mierze od kompetencji pracowników.

Wraz z International Development Norway, Politechniką Rzeszowską i Pratt&Whitney tworzymy ofertę szkoleniową, która umożliwi organizacjom i ich pracownikom odnalezienie się w takim scenariuszu przyszłości. Projekt oparty jest na idei kształcenia dualnego, która zakłada współpracę instytucji edukacyjnych i przedsiębiorców w procesie projektowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w obszarze rozwoju pracowników.

 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

 

Projekt Kształcenie dualne w kontekście wyzwań Przemysłu 4.0 korzysta z dofinansowania o wartości 182 078,50 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest:

  1. nabycie wiedzy na temat technologicznych i szkoleniowych aspektów zmian związanych z wdrażaniem rozwiązań Przemysłu 4.0;
  2. opracowanie we współpracy z partnerami produktów edukacyjnych oferowanych przez Wszechnicę UJ i Politechnikę Rzeszowską, bazujących na zasadach kształcenia dualnego;
  3. rozwój i promocja sektora VET poprzez udostępnianie i upowszechnianie adekwatnej do potrzeb rynku pracy oferty edukacyjnej instytucji kształcenia ustawicznego;
  4. transfer wiedzy na temat rozwiązań Przemysłu 4.0 między International Development Norway a Wszechnicą UJ, Pratt&Whitney i Politechniką Rzeszowską.

Projekt Kształcenie dualne w kontekście wyzwań Przemysłu 4.0 korzysta z dofinansowania z budżetu Rzeczpospolitej Polskiej, stanowiącego 15% wartości dofinansowania tj. 32 131,50 euro.

blank                                 blank

 

blank                                    blank

 

 

Adresaci projektu

Kadra zarządzająca przedsiębiorstw produkcyjnych

szukająca efektywności ekonomicznej, przewagi konkurencyjnej wynikającej z wdrażania nowych technologii, a także big picture procesu przemian;

HR Business partners, Specjaliści HR

zainteresowani rozwojem kompetencji przyszłości w organizacjach

Specjaliści i menedżerowie Learning & Development; Talent menedżerowie

projektujący działania rozwojowe w organizacji, wspierający pracowników w rozwoju

Menedżerowie i liderzy

poszukujących sposobów budowania motywacji, samodzielności i odpowiedzialności pracowników w warunkach szybko zmieniających się technologii

Trenerzy, facylitatorzy, coachowie

wspierający pracę organizacji i jej zespołów w procesie nabywania kompetencji przyszłości, w kształtowaniu odpowiedniej struktury, czy rozwoju kompetencji liderów Przemysłu 4.0

Korzyści i rezultaty

Adresaci projektu uzyskają dostęp do innowacyjnej oferty doradczo-szkoleniowej uwzględniającej kontekst wdrażania technologii Przemysłu 4.0 w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych, ich efektywność biznesową oraz potrzebę rozwoju kompetencji przyszłości u pracowników.

Planowane rezultaty projektu:

blank Program szkoleniowy rozwijający kompetencje kluczowe w kontekście Przemysłu 4.0

blank Gra szkoleniowa Plantacja wspierająca rozwój interdyscyplinarnych zespołów

blank Kurs obsługi stacji zrobotyzowanych w virtual reality (liderem produktu jest Politechnika Rzeszowska)

Aneta Marek

Head of Organizational Development, Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator

514 206 346

Odpowiadam za kontakt i budowanie relacji z klientami organizacyjnymi Wszechnicy UJ. Projektuję i wspieram firmy w wyborze programów rozwojowych najlepiej dopasowanych do ich potrzeb. Zarządzam portfelem projektów szkoleniowo-doradczych i zaangażowaniem projektowym członków zespołu konsultantów. Pracuję z klientami w roli konsultanta, trenera oraz facylitatora.


Rafał Stożek

Head of Think Tank, Facilitator, Researcher

517 496 840

We Wszechnicy UJ odpowiadam za przygotowanie i prawidłową realizację projektów ze środków zewnętrznych oraz współpracę z partnerami zagranicznymi. Wspólnie z kierownikami merytorycznymi tworzę koncepcję realizacji projektu oraz zapewniam jego obsługę administracyjną, prawną oraz finansową.

Doświadczenie projektowe zdobywałem w sektorze pozarządowym jako wolontariusz, współpracownik oraz członek zarządu organizacji non-profit.


dr Maciej Świeży

Programme Director, Consultant of Organizational Development, Trainer, Coach

506 006 099

Odpowiadam za rozwój oferty szkoleniowej Wszechnicy UJ. Współpracuję z naszymi klientami w kompleksowych projektach doradczych dotyczących projektowania strategii i zmiany kultury organizacyjnej. Szkolę rozwijających się trenerów i coachów, dostarczając im praktycznej wiedzy psychologicznej.


Iwona Sołtysińska

Development Director, Consultant of Organizational Development, Trainer, Coach, Facilitator

510 008 561

Dyrektor ds. Rozwoju, konsultant organizacji, trener, coach, facylitator
Odpowiadam za tworzenie i kierownictwo merytoryczne kompleksowych projektów szkoleniowo-doradczych dla klientów organizacyjnych.

Współtworzę standardy kształcenia dla profesjonalistów zajmujących się edukacją i rozwojem osób dorosłych. Prowadzę indywidualny i zespołowy coaching oraz facylitację procesów zespołowego rozwiązywania problemów.


Baza wiedzy

Pierwszym etapem przygotowania programu była wymiana doświadczeń między partnerami projektu i sesje wspólnego uczenia się, które dotyczyły różnych aspektów transformacji Przemysłu 4.0. Przegląd literatury przedmiotu oraz wnioski ze spotkań umożliwiły opracowanie analizy potrzeb kompetencyjnych pracowników przemysłu, w szczególności operatorów oraz menedżerów. W trakcie prac towarzyszyło nam pytanie w jakim stopniu efektywne wdrażanie technologii Przemysłu 4.0 wymaga również zmiany w zakresie modeli biznesowych oraz systemów organizacyjnych firm produkcyjnych. Na podstawie swoich doświadczeń eksperci z International Development Norway przygotowali studia przypadku opisujące wyzwania, z którymi mierzą się firmy produkcyjne w trakcie wdrożeń. Produkt składa się z: 1) 4 problemowych studiów przypadku, 2) elektronicznego podręcznika uczestnika, 3) podręcznika trenera w postaci planu szkoleń i sposobu powiązania ich ze studium przypadku oraz prezentacji szkoleniowych. Program rozwojowy zakłada realizację 3 modułów szkoleniowych dotyczących 1) Wprowadzenia do Przemysłu 4.0, 2) Myślenia i rozwiązywania problemów, 3) Współpracy w zespołach interdyscyplinarnych.

Gra szkoleniowa Plantacja jest elementem programu rozwojowego przygotowanego przez Wszechnicę UJ w roku 2008. Podstawowym zadaniem uczestników gry jest zarządzanie plantacją w interdyscyplinarnym zespole ekspertów, solidarnie odpowiedzialnym za jej ostatecznym wynik. Jak sprawdzić jednak aby firma przynosiła stabilny dochód, gdy zarządzający muszą stale mierzyć się ze złożonością relacji rynkowych i przeciążeniem danymi czy koniecznością uwzględnienia potrzeb środowiska naturalnego? Na podstawie szczegółowej specyfikacji zaprojektowane zostały podstawowe mechaniki gry, interfejs wraz z panelami graczy oraz przygotowano infrastrukturę techniczną VPS konieczną do utrzymywania gry w chmurze. W przygotowaniu do rozgrywki pomoże Ci zamieszczony poniżej Podręcznik trenera. Gra dostępna jest pod linkiem: https://app.plantation.cloud/.

W ramach przygotowywania kursu wykonano cyfrowego bliźniaka pomieszczenia laboratoryjnego zawierającego roboty IRB 1600 oraz IRB 2400. Otrzymana cyfrowa reprezentacja otoczenia została wykorzystana do zaprojektowania 4 typów kursów z zakresu serwisowania i obsługi stacji zrobotyzowanych. Technologia wirtualnej rzeczywistości polega na kreowaniu obrazów i zdarzeń. Jej wykorzystanie umożliwia użytkownikom zdobywanie umiejętności w przeprowadzaniu czynności charakterystycznych dla stacji zrobotyzowanych pracujących w przemyśle. Do tej pory przygotowano:

blank  Kurs wymiany baterii w robocie IRB 1600 oraz jego kalibrację                                                  

 

blank

 

 

blank  Kurs wymiany oleju w przekładni osi 5 i 6 w robocie IRB 1600

 

 

blank

 

 

blank  Kurs kontroli napięcia pasów oraz inspekcji amortyzatorów w robocie IRB 1600             

 

blank

 

 

blank  Obsługa sytuacji awaryjnych w systemach zrobotyzowanych

 

 

blank

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skontaktuj się z nami

Rafał Stożek

Head of Think Tank, Facilitator, Researcher

517 496 840
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami