Program dla Team Leaderów

O programie

blankTeam Leadership Training – program dla liderów zespołów projektowych to program opracowany w oparciu o doświadczenia współpracy z członkami międzynarodowych, rozproszonych zespołów projektowych. Prowadzony w języku polskim lub angielskim, został zaprojektowany jako wsparcie w rozwoju kompetencji lidera zespołu w środowisku międzynarodowej organizacji. Dzięki połączeniu elementów szkolenia, coachingu, zadań wdrożeniowych i oceny kompetencji, pomaga uczestnikom we wprowadzeniu wymiernych, praktycznych zmian w sposobie kierowania innymi.

Program przygotowano dla liderów, którzy zadają sobie następujące pytania:

 • Jak kierować ludźmi, dla których nie jestem przełożonym?
 • Jak zbudować autorytet, jeśli o premiach i awansach decyduje ktoś inny?
 • Jak sprawić, by ludzie, którzy rzadko spotykają się „twarzą w twarz” byli jednym zespołem?
 • Jak wyegzekwować efekty od kogoś kto realizuje zlecenia kilku różnych szefów?
 • Dlaczego oddać komuś zadanie, jeżeli sam zrobię to lepiej i szybciej?
 • Jak nie pozwolić, by zebranie utonęło w dygresjach i pustych dyskusjach?

 

Co nas wyróżnia?

Program oparty o doświadczenia w pracy
z międzynarodowymi rozproszonymi zespołami projektowymi.

Kompleksowe podejście: ocena, rozwój kompetencji i wsparcie wdrożenia.

Włączenie w program projektu wdrożeniowego uczestników.

Prowadzony w języku polskim i angielskim.

Posiadamy znak jakości usług doradczo-szkoleniowych MSUES.

Dofinansowanie szkolenia za pośrednictwem BUR – Bazy Usług Rozwojowych.

Adresaci

blankProgram jest adresowany do osób kierujących zespołami projektowymi lub innymi niewielkimi zespołami – zwykle w organizacji o strukturze macierzowej lub projektowej.

Odpowiada na potrzeby liderów, którzy zdobywają pierwsze doświadczenia w kierowaniu innymi lub łączą swoją funkcję z rolą specjalisty. Wspiera w pełnym podjęciu roli lidera bez konieczności wykorzystywania formalnej władzy (np. w warunkach braku podległości służbowej). Uwzględnia specyfikę zespołów wielokulturowych i interdyscyplinarnych oraz potrzeby pracowników posiadających specjalistyczne wykształcenie techniczne.

Rozwijane kompetencje i struktura programu

blank

 • Motywowanie i wpływ – atrakcyjne formułowanie wizji efektów i przekonywanie innych do działania na jej rzecz
 • Delegowanie – umiejętność przekazywania innym zadań w sposób wspierający motywację
  i odpowiedzialność
 • Negocjowanie zasobów – umiejętność rozwiązywania konfliktów o zasoby w sposób służący interesom całej firmy
 • Prowadzenie spotkań – tworzenie warunków do twórczego, efektywnego wykorzystania wspólnie spędzanego czasu
 • Budowanie zespołu – tworzenie atmosfery współpracy, korzystanie z różnorodności
  i angażowanie zespołu we wspólne cele

 

Program składa się z kilku komplementarnych części.

W zależności od decyzji Zamawiającego można zrealizować go w pełnej postaci, lub ograniczyć się do niektórych z nich.

Szkolenie

W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymują zestaw narzędzi i wskazówek wspierających efektywne działanie, a także ćwiczą ich stosowanie w trakcie symulacji i studiów przypadku odzwierciedlających typowe wyzwania zawodowe.

Zadania poszkoleniowe: projekt doskonalenia zespołu

Zestaw zadań wspieranych przez arkusze obserwacyjne i materiały otrzymywane po każdym szkoleniu, obejmujący ocenę aktualnego funkcjonowania zespołu, projektowanie i wdrożenie zmiany. Wykonywane po każdym module zadania składają się na projekt prezentowany grupie w trakcie ostatniego modułu szkolenia.

Ocena kompetencji

Realizowana za pośrednictwem internetowej platformy ocena 360 stopni, odnosząca się do kompetencji rozwijanych w trakcie programu. Prowadzona dwukrotnie – przed rozpoczęciem i po zakończeniu programu – pozwala ocenić postępy uczestników. Indywidualne raporty stanowią pomoc w wyznaczaniu celów i identyfikacji obszarów wymagających uwagi.

Coaching wdrożeniowy

Dwie telefoniczne sesje coachingowe, realizowane ok. 2 i 6 tygodni po zakończeniu szkolenia. Sesja 1 wspiera pełniejsze zastosowanie efektów szkolenia w środowisku pracy; sesja 2 jest poświęcona analizie raportu z oceny kompetencji i wyznaczaniu celów dalszego rozwoju.

 

Program

Moduł 1: Jak to działa?

Dzień 1

 • Rola lidera
 • Warunki efektywności zespołu
 • Rola i odpowiedzialność lidera zespołu
 • Oczekiwania firmy wobec lidera (dookreślane w porozumieniu z Zamawiającym)
 • Analiza raportów z oceny kompetencji, wyznaczanie celów rozwojowych dla uczestników

Moduł 1: Jak to działa?

Dzień 2

 • Wspieranie efektywności zespołu
 • Przekazywanie zespołowi informacji o celach
 • Koordynowanie i komunikacja w pracy zespołowej (ćwiczenie treningowe)
 • Atmosfera i klimat współpracy w zespole – identyfikacja napięć i konfliktów (ćwiczenie laboratoryjne)
 • Ocenianie sposobu funkcjonowania własnego zespołu

Zadanie poszkoleniowe: Arkusz obserwacyjny: efektywność mojego zespołu (ocena zespołu na poznanych wymiarach, identyfikacja aspektów wymagających uwagi i zmiany)

Moduł 2: Jak mogę na to wpływać?

Dzień 3

 • Motywowanie i wywieranie wpływu
 • Rozumienie potrzeb członków zespołu
 • Oddziaływanie na motywację pracowników
 • Formułowanie atrakcyjnej wizji celu: expose lidera
 • Budowanie prestiżu i poczucia przynależności do zespołu

Moduł 2: Jak mogę na to wpływać?

Dzień 4

 • Delegowanie i egzekwowanie
 • Poziomy i zakres delegowania: co i dlaczego delegować?
 • Dopasowanie sposobu delegowania do kompetencji i zaangażowania współpracowników
 • Rozmowa poświęcona delegowaniu zadań. Elementy stylu coachingowego w delegowaniu
 • Monitorowanie i egzekwowanie wykonania zadań. Rozmowa dyscyplinująca, reagowanie w sytuacji braku ustalonych rezultatów

Zadanie poszkoleniowe: arkusz wdrożeniowy: strategia oddziaływania na zespół (wyznaczenie celów dotyczących zmiany sposobu kierowania zespołem, określenie planu działania, przygotowanie i podjęcie „pierwszych kroków”)

Moduł 3: Jak skorzystać z potencjału innych?

Dzień 5

 • Negocjowanie zasobów

Prezentacje projektów doskonalenia zespołu

 • Prezentacje projektów doskonalenia zespołu (wnioski z zadań poszkoleniowych po module 1 i 2, informacja o pierwszych efektach)
 • Pytania i informacja zwrotna do prezentacji, dyskusja o dalszych etapach projektów doskonalenia zespołu
 • Negocjowanie zasobów – rozumienie strategii problemowej (negocjacje win-win) i interesów organizacji. Kiedy eskalować konflikt dotyczący zasobów?
 • Struktura rozmowy negocjacyjnej – poszukiwanie możliwości wspólnego rozwiązania problemu

Moduł 3: Jak skorzystać z potencjału innych?

Dzień 6

 • Prowadzenie spotkań i zebrań
 • Typy spotkań, kryteria sukcesu spotkania w zależności od jego typu
 • Struktura spotkania zorientowanego na wspólne wypracowanie rozwiązań / podjęcie decyzji
 • Ćwiczenie prowadzenia spotkań; wprowadzenie w rolę moderatora
 • Wskazówki dotyczące efektywnego przygotowania i podsumowania spotkań
 • Podsumowanie modułów 1-3

Zadanie poszkoleniowe: Kontynuacja projektu doskonalenia zespołu (realizowanie dalszych etapów planu z uwzględnieniem wniosków sformułowanych w trakcie dnia 5, przygotowanie podsumowania dotychczasowych efektów przed sesją coachingu wdrożeniowego).

Opinie uczestników

Zawsze miałem problem z tego typu szkoleniami, bo odbiegają od tego, co mi bliskie, techniczne, konkretne. Tym razem zobaczyłem jednak potrzebę rozwoju miękkich umiejętności dla swojej kariery.

What is really useful, and it was the first time I had that, is those coaching sessions. I have participated in trainings before, but that was it. Coaching helped me to go back to what I learned; I think it doubles or triples the amount of things you actually remember and implement.

Nauczyłem się prostej w zasadzie rzeczy, która wiele zmieniła. Teraz dużo częściej deleguję na poziomie celów, a nie konkretnych zadań i widzę wpływ jaki to ma w praktyce.

I thought I was quite skilled in some areas, but then during the training I understood there is much more room for improvement – there are many things I didn’t know before. I now have a broader view of myself.

To me the biggest value was a possibility to share experiences with colleagues, and get moved towards tools to be more effective.

Zakres usługi

Realizacja usługi obejmuje:

 • opracowanie programu szkolenia i jego modyfikacje na podstawie wyników analizy potrzeb,
 • przygotowanie i realizację szkolenia,
 • dojazd trenera do miejsca szkolenia,
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,
 • zaświadczenia dla uczestników szkolenia,
 • foto raport dla uczestników szkolenia,
 • raport ewaluacyjny na podstawie ankiet ewaluacyjnych (zgodnych ze wzorem przygotowanym przez Wszechnicę UJ) i obserwacji trenerów,
 • konsultacje online z prowadzącym w okresie do 2 tygodni po zakończeniu szkolenia.

 

Możliwość wykorzystania sali szkoleniowej Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego w atrakcyjnej lokalizacji w centrum Krakowa, z zapewnieniem przerw kawowych dla uczestników. Salę zapewniamy w ramach dostępności terminowej.

 

Program szkoleniowy może zostać wzbogacony o:

Coaching wdrożeniowy

 

 • telefoniczna rozmowa coachingowa z jednym z trenerów programu (90 minut)

 

Ocena kompetencji

 

 • dostosowanie opisu kompetencji do specyfiki potrzeb Zamawiającego;
 • dwukrotna diagnoza kompetencji za pośrednictwem platformy internetowej (przed i po szkoleniu);
 • przygotowanie dwóch indywidualnych raportów podsumowujących wyniki oceny dla każdego uczestnika;
 • przygotowanie zbiorczego raportu, prezentującego średnie wyniki oceny i analizującego postępy po udziale w projekcie;
 • obsługa organizacyjna procesu oceny (np. zaproszenia, przypomnienia, monitorowanie postępów).

 

Usługi dodatkowe (coaching, ocena kompetencyjna) realizowane zdalnie; Wszechnica UJ zapewnia platformę do oceny kompetencji i pokrywa ew. koszt połączeń telefonicznych.

 

Język: program i materiały dostępne w języku polskim lub angielskim.

 

 

blank

Procedura reklamacyjna WUJ

Skontaktuj się z nami

Aneta Marek

Head of Organizational Development, Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator

514 206 346
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami