Zarządzanie zespołem o wysokiej rotacji

Adresaci i efekty szkolenia

Program przeznaczony jest dla liderów, menedżerów, przedstawicieli kadry menedżerskiej pracujących z zespołami o wysokim poziomie rekrutacji lub dużym potencjale powiększenia zespołu.

W wyniku realizacji szkolenia, uczestnicy:

Poznają rozwojowy cykl życia pracownika (inspirowany koncepcją przywództwa sytuacyjnego) oraz będą umieć zastosować go do diagnozy potencjału rozwojowego swojego zespołu;

Poznają wskaźniki dotyczące rekrutacji i będą potrafili zastosować je do stworzenia charakterystyki własnego zespołu;

Poznają podejście traktujące zarządzanie rozwojem pracowników jako narzędzie do zwiększania ich efektywności i utrzymania ich w zespole;

Rozwiną umiejętność prowadzenia spotkań skoncentrowanych na wymianie wiedzy;

Rozwiną umiejętność prowadzenia indywidualnych rozmów rozwojowych z pracownikami;

Poznają założenia coachingu i mentoringu jako narzędzi rozwojowych;

Będą potrafili poprowadzić rozmowę mentoringową i coachingową;

Rozwiną umiejętność udzielania informacji zwrotnej.

Metody pracy

blankSzkolenie prowadzone będzie z zastosowaniem różnorodnych technik warsztatowej pracy z grupą

 • symulacji rozmów rozwojowych z pracownikami,
 • symulacji sesji coachingowych i mentoringowych,
 • prezentacji,
 • pracy w grupach,
 • pracy indywidualnej,
 • ćwiczeń problemowych.

Zawartość merytoryczna szkolenia będzie prezentowana  w kontekście konkretnych sytuacji zawodowych i scenariuszy uczestników szkolenia. Uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć nowe zachowania i otrzymać informację zwrotną.

Program

Dzień 1

Moduł 1

 • Mapa rozwojowa zespołu
 • Wprowadzenie, cele i program szkolenia
 • „Zespół Ireny” – analiza case study – ocena potencjału rozwojowego zespołu
 • Rozwojowy cykl życia pracownika na podstawie koncepcji przywództwa sytuacyjnego
  Blancharda
 • Rozwojowa mapa zespołu – tworzenie przez uczestników map uwzględniających staż pracy, typ realizowanych zadań, kompetencje, zaangażowanie oraz efektywność pracowników

Dzień 1

Moduł 2

 • Zarządzanie rozwojem pracowników
 • Rozwój, którym menedżer musi zarządzać: wdrażanie do pracy, wychowywanie sukcesorów, utrzymywanie know how pomimo rotacji
 • Analiza map zespołów uczestników i definiowanie właściwych strategii zarządzania rozwojem pracowników
 • „Zespół Ireny” – analiza case study – jak szybciej wdrażać do pracy; jak zachęcać do dzielenia się wiedzą?

 

Dzień 1

Moduł 3

 • Rekrutacja pracowników
 • Podstawowe wskaźniki związane z rekrutacją pracowników: skuteczność rekrutacji, wielkość rotacji w zespole, średni staż pracy członka zespołu, czas rekrutacji
 • Jak wyjaśnić rekruterowi kogo potrzebuję? – klarowny opis potrzeb i wymagań dotyczących kandydata
 • Uczestnictwo w rozmowach rekrutacyjnych – o co pytać, na co zwracać uwagę

Dzień 1

Moduł 4

 • Rozmowy rozwojowe z pracownikami
 • Po co rozmawiać z pracownikami o rozwoju? – troska o rozwój pracowników jako narzędzie budowania motywacji, zaangażowania i zmniejszania rotacji
 • Roczny cykl rozmów rozwojowych z pracownikiem – częstotliwość, treść, scenariusz i cele z perspektywy menedżera zespołu
 • Symulacje rozmów rozwojowych z pracownikami

Dzień 2

Moduł 1

 • Inicjowanie zespołowego uczenia się
 • Spotkania dotyczące dzielenia się wiedzą jako narzędzie rozwoju pracowników
 • Możliwe cele i typy spotkań dzielenia się wiedzą
 • Najważniejsze zasady prowadzenia spotkań dzielenia się wiedzą
 • Zespołowa sesja dzielenia się wiedzą – symulacja

Dzień 2

Moduł 2

 • Menedżer jako coach
 • Coaching jako narzędzie rozwojowe – założenia i kontekst stosowania
 • Wielogłowy coach – symulacja sesji coachingowej, w której wszyscy uczestnicy szkolenia pełnią rolę coacha
 • Narzędzie Pięciu Pytań jako struktura sesji coachingowej
 • Prowadzenie sesji coachingowych przez uczestników – praca w parach
 • Kiedy menedżer może być coachem

Dzień 2

Moduł 3

 • Menedżer jako mentor
 • Mentoring jako narzędzie rozwojowe – założenia i kontekst stosowania, różnice pomiędzy coachingiem a mentoringiem
 • Modelowana sesja mentoringowa – ćwiczenie typu akwarium
 • Prowadzenie sesji mentoringowych przez uczestników – praca w parach
 • Kiedy menedżer może być mentorem

Dzień 2

Moduł 4

 • Informacja zwrotna
 • Dwa typy informacji zwrotnej: w celu realizacji zadania przez pracownika; w celu rozwoju kompetencji pracownika
 • Struktura udzielania informacji zwrotnej w zależności od jej celu
 • Kontekst udzielania informacji zwrotnej – kiedy to robić?
 • Ćwiczenie udzielania informacji zwrotnej przez uczestników – praca w parach

Działania wspierające efektywność szkolenia

Działanie przedszkoleniowe:

 • Przygotowanie z własnego doświadczenia trudnej sytuacji z rozmowy rozwojowej lub feedbackowej z pracownikiem – do pracy podczas szkolenia.

 

Działanie poszkoleniowe:

 • Realizacja zadania wdrożeniowego.

Każdy z uczestników będzie mógł wybrać rodzaj zadania wdrożeniowego, którym może być:

 • a) realizacja zdalnej sesji coachingowej lub mentoringowej
  z trenerem (uczestnik pełni rolę coacha lub mentora);
  b) zdalna symulacja rozmowy rozwojowej lub feedbackowej
  z pracownikiem (trener wciela się w rolę pracownika);
  c) przesłanie trenerowi opisu wymagań i potrzeb wobec rekrutowanego kandydata;
 • Zdalne sesje i symulacje rozmów trwać będą do 30 minut/os.

Zakres usługi

Realizacja usługi obejmuje:

 • opracowanie programu szkolenia i jego modyfikacje na podstawie wyników analizy potrzeb,
 • przygotowanie i realizację szkolenia,
 • dojazd trenera do miejsca szkolenia,
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,
 • zaświadczenia dla uczestników szkolenia,
 • foto raport dla uczestników,
 • raport ewaluacyjny na podstawie ankiet ewaluacyjnych (zgodnych ze wzorem przygotowanym przez Wszechnicę UJ) i obserwacji trenerów,
 • konsultacje online z prowadzącym w okresie do 2 tygodni po zakończeniu szkolenia.

 

Możliwość wykorzystania sali szkoleniowej Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego w atrakcyjnej lokalizacji w centrum Krakowa, z zapewnieniem przerw kawowych dla uczestników. Salę zapewniamy w ramach dostępności terminowej.

 

 

blank

Procedura reklamacyjna WUJ

Skontaktuj się z nami

Aneta Marek

Head of Organizational Development, Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator

514 206 346
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami