Szkoła umiejętności facylitacyjnych w środowisku zdalnym

Dlaczego warto?

Absolwentka / Absolwent Szkoły umiejętności facylitacyjnych w środowisku zdalnym:

 • wie, jak spośród spotkań, które prowadzi, wybrać te, w których facylitacja będzie adekwatna i użyteczna;
 • poprzez podejście facylitacyjne umie skoncentrować uwagę członków zespołu na celu spotkania i zbudować wokół niego zaangażowanie;
 • potrafi zaprojektować i przeprowadzić sesje generowania pomysłów i rozwiązywania problemów;
 • potrafi facylitować spotkania służące zespołowemu planowaniu, podejmowaniu decyzji czy wymianie wiedzy;
 • wie jak wykorzystać podejście facylitacyjne podczas sesji poświęconych refleksji strategicznej;
 • zna wybrane metody i techniki facylitacyjne i stosuje je adekwatnie do zidentyfikowanych problemów oraz potrzeb zespołu;
 • posiada umiejętność doboru podstawowych i zaawansowanych narzędzi online, użytecznych w prowadzeniu spotkań;
 • rozumie specyfikę pracy zdalnej, ma świadomość czynników wpływających na funkcjonowanie uczestników spotkań online i świadomie nimi zarządza.

 

Kompetencje uzyskane w Szkole umiejętności facylitacyjnych w środowisku zdalnym mogą być pomocne w:

 • angażowaniu ludzi w projekty i przedsięwzięcia;
 • budowaniu w zespole poczucia współodpowiedzialności za efekty wspólnej pracy;
 • uruchamianiu kreatywności zespołu;
 • korzystaniu z różnorodnych doświadczeń i pomysłów osób z zespołu w procesie rozwiązywania problemów czy tworzenia usprawnień;
 • prowadzeniu spotkań w tematach wywołujących emocje i spory;
 • osiąganiu konsensusu;
 • wprowadzaniu kultury otwartej komunikacji i pracy zespołowej

i to wszystko w warunkach pracy zdalnej.

Co nas wyróżnia?

Zespół trenerski stanowią praktycy, członkowie IAF, w tym certyfikowani facylitatorzy.

Ścisła współpraca z polskim oddziałem International Association of Facilitators.

Merytoryczny kanał Stacja Facylitacja na YouTube.

Kompleksowy program rozwoju umiejętności facylitowania spotkań online.

Program zbudowany wokół kluczowych wyzwań menedżerów w prowadzeniu spotkań online.

W programie dominują zadania praktyczne z wykorzystaniem aplikacji popularnych w środowisku biznesowym.

Indywidualny feedback po realizacji treningu zadaniowego.

56

godzin szkolenia

5

lat doświadczenia w kształceniu facylitatorów

250

Absolwentów szkoleń z zakresu facylitacji

Adresaci

Szkoła umiejętności facylitacyjnych w środowisku zdalnym w szczególności skierowana jest do:

liderów zespołów rozproszonych,

którzy chcą podnieść efektywność prowadzonych przez siebie spotkań online;

kierowników projektów,

zainteresowanych usprawnieniem zespołowego planowania i podziału zadań podczas spotkań prowadzonych w środowisku zdalnym;

menedżerów zarządzających międzynarodowymi zespołami,

chcących zwiększyć zaangażowanie członków swoich zespołów, współpracujących zdalnie;

członków wyższej kadry zarządzającej,

zainteresowanych wprowadzaniem partycypacyjnego stylu zarządzania.

Trenerzy

Artur Krupa

Tworzę inspirujące środowisko uczenia się dla uczestników szkoleń Wszechnicy UJ, szczególnie uczestników Szkoły Trenerów, Facylitatorów i Coachów.  Interesują mnie wszelkie formy pracy, które umożliwiają  optymalne wykorzystanie różnorodności i potencjału uczestników grupy. Doradzam (prowadząc mentoring i konsultacje) trenerom, coachom, facylitatorom, jak projektować efektywne procesy rozwojowe i skutecznie uzyskiwać certyfikaty potwierdzające kompetencje zawodowe.

Zapraszam do twórczego dialogu osoby i zespoły w sytuacjach kryzysowych, konfliktowych, szczególnych wyzwań rozwojowych. Prowadzę zespołowy i indywidualny coaching; biorę udział w długofalowych projektach doradczych wspierających zmianę organizacyjną.

Monika Gąsienica

Przygotowuję i prowadzę kompleksowe projekty szkoleniowe; uczestniczę w projektach doradczych dotyczących przywództwa i zarządzania kompetencjami. Jestem konsultantką kluczowych klientów – zapewniam spójność realizowanych dla nich usług z długofalową strategią rozwoju organizacji.

Obszary mojej specjalizacji szkoleniowej to kompetencje trenerskie, zarządzanie procesami rozwoju pracowników i kierowanie ludźmi – w szczególności budowanie i organizacja pracy zespołu. Prowadzę również szkolenia z zakresu negocjacji i obsługi klienta. Jako konsultantka mam doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu kompetencyjnych systemów oceny pracy, profili kompetencyjnych i metodologii badania kompetencji do celów rekrutacji i rozwoju. Mam doświadczenie w pełnieniu roli asesora w diagnozie AC/DC.

Iwona Sołtysińska

Odpowiadam za tworzenie i kierownictwo merytoryczne kompleksowych projektów szkoleniowo-doradczych dla klientów organizacyjnych. Współtworzę standardy kształcenia dla profesjonalistów zajmujących się edukacją i rozwojem osób dorosłych. Prowadzę indywidualny i zespołowy coaching oraz facylitację procesów zespołowego rozwiązywania problemów.

Jestem psychologiem, od ponad 20 lat zajmuję się wspieraniem rozwoju ludzi, zespołów i organizacji. Opracowałam i przeprowadziłam wiele projektów szkoleniowo-doradczych oraz badawczo-rozwojowych. Pracuję jako trener, realizując szkolenia z zakresu kompetencji trenerskich i facylitacyjnych, tworząc autorskie programy rozwoju kompetencji myślenia, współpracy w grupie, zarządzania emocjami. Specjalizuję się w rozumieniu dynamiki grup i organizacji, facylitacji pracy grup zadaniowych, treningach twórczego rozwiązywania problemów. Facylituję prace zespołów strategicznych, wspierając organizacje w poszukiwaniu nowych kierunków rozwoju i działania.

Tomasz Cichocki

Prowadzę zajęcia w Szkole Facylitatorów. Tematy, którymi tam się zajmuję to facylitowanie planowania, podejmowania decyzji i wymiany wiedzy. Dzielę się także doświadczeniem w prowadzeniu facylitacji online oraz prowadzeniem szkoleń online. Pomagam zespołom funkcjonującym w sposób rozproszony uzgodnić zasady i kanały komunikacji.

Moją specjalnością są obszary związane z innowacyjnością, myśleniem systemowym i tworzeniem strategii biznesowych. Łączę je z rozwojem warsztatu menedżerskiego, w szczególności kwestiami skutecznej komunikacji ze współpracownikami i budowaniem zespołu. Pomagam w tworzeniu efektywnych zespołów zdalnych. Prowadzę warsztaty, na których zespoły wypracowują rozwiązania i przygotowują się do ich wdrożenia.

Program

Moduł 1

Fundamenty facylitacji w środowisku zdalnym

 • 4 spotkania | 16 godzin

Cele:

 • poznanie charakterystyki spotkania facylitowanego;
 • poznanie korzyści wynikających ze stosowania podejścia facylitacyjnego w organizacji;
 • poszerzenie świadomości czynników wpływających na funkcjonowanie uczestników spotkań online;
 • poznanie uniwersalnego schematu planowania wydarzenia facylitowanego;
 • poszerzenie wiedzy w zakresie stosowania podstawowych narzędzi do pracy w środowisku zdalnym i przećwiczenie ich zastosowania.

Spotkanie 1:

 • wyzwania związane z pracą zdalną z zespołem;
 • techniczne charakterystyki pracy zdalnej;
 • psychologiczne aspekty pracy grupowej w środowisku zdalnym;
 • różnica pomiędzy spotkaniem facylitowanym i niefacylitowanym.

Spotkanie 2:

 • przegląd sytuacji organizacyjnych wymagających pracy grupowej – kulturowe uwarunkowania partycypacji;
 • kiedy stosować facylitację a kiedy niekoniecznie – wady i zalety podejścia facylitacyjnego;
 • rekomendowane zachowania osoby prowadzącej spotkania grupowe;

Spotkanie 3:

 • budowanie środowiska pracy facylitacyjnej – jak tworzyć poczucie wspólnoty kiedy się nie widzimy;
 • użyteczne zasady w pracy online – czyli umów się zanim będziesz oczekiwać;

Spotkanie 4:

 • model planowania spotkań online- uniwersalna krzywa pracy grupy;
 • przegląd podstawowych metod i narzędzi . Opis wiodących narzędzi w pracy online-ZOOM i JAMBOARD, GOOGLEDOCS.

Moduł 2

Struktury i narzędzia facylitacyjne

 • 6 spotkań | 24 godziny

Cele:

 • poznanie różnorodnych struktur wspierających pracę facylitacyjną;
 • rozwijanie umiejętności doboru metody pracy do zidentyfikowanego problemu;
 • rozwijanie umiejętności prowadzenia angażujących spotkań, dostosowanych do specyfiki grupy i wyzwań, z jakimi się mierzy.

Spotkanie 1:

 • projektowanie sesji generowania pomysłów i rozwiązywania problemów;
 • kwestionowanie własnych założeń;
 • reguły heurystyczne w działaniu: rozgrzewki kreatywne;
 • dyscyplina pracy intelektualnej;

Spotkanie 2:

 • projektowanie sesji służących podejmowaniu decyzji;
 • autoryzacja i inne wyzwania związane z procesem podejmowania decyzji;
 • metody wspierające podejmowanie decyzji;
 • uzyskiwanie konsensusu w grupie;

Spotkanie 3:

 • potencjał i wyzwania facylitacyjne poszczególnych typów spotkań;
 • uniwersalna struktura planowania facylitacji;
 • wykorzystanie struktury planowania facylitacji do zaprojektowania spotkania;

Spotkanie 4:

 • sesje wymiany wiedzy i dzielenie się informacjami;
 • podtrzymywanie ciekawości i uwagi uczestników;
 • radzenie sobie z napięciem i rywalizacją;

Spotkanie 5:

 • projektowanie sesji poświęconych refleksji strategicznej;
 • analiza perspektyw kluczowych interesariuszy;
 • opór i przezwyciężanie przeszkód;
 • podtrzymywanie motywacji w długiej perspektywie czasowej;

Spotkanie 6:

 • projektowanie sesji służących planowaniu i dzieleniu się odpowiedzialnością;
 • analiza zasobów i planowanie działań;
 • wyzwania związane z identyfikacją z wypracowanym planem;
 • podejmowanie odpowiedzialności i monitorowanie postępów.

Moduł 3

Narzędzia facylitatora online

 • 4 spotkania | 16 godzin

Cele:

 • poznanie zawansowanych narzędzi facylitacji online;
 • rozwijanie umiejętności korzystania z narzędzi wspierających facylitację online;
 • rozwijanie umiejętności konstruowania warsztatów z wykorzystaniem wybranych narzędzi;
 • rozwijanie kompetencji prowadzenia warsztatów online;
 • refleksja nad rozwojem w roli facylitatora.

Spotkanie 1:

 • platformy do spotkań wideo i ich narzędzia wspierające facylitację;
 • przegląd narzędzi stosowanych podczas kursu;
 • inne narzędzia wspierające pracę online;
 • realizacja wybranych struktur facylitacyjnych w oparciu o poznane narzędzia;

Spotkanie 2:

 • ćwiczenia prowadzone przez uczestników;
 • prowadzenie rozgrzewek grupowych i ćwiczeń teambuildingowych;
 • sposoby realizacji burzy mózgów, kategoryzacji, podejmowania decyzji;
 • narzędzia dedykowane wybranym metodykom (np. scrum);

Spotkanie 3:

 • ćwiczenia prowadzone przez uczestników;
 • tworzenie planów, ankiet, ewaluacji;
 • fizyczny warsztat facylitatora online;
 • projektowanie wybranych struktur facylitacyjnych w oparciu o poznane narzędzia;

Spotkanie 4:

 • ćwiczenia prowadzone przez uczestników;
 • rozwijanie rezultatów pomiędzy sesjami;
 • strony internetowe/grupy gdzie szukać inspiracji;
 • rozwój w roli facylitatora online.

Praca indywidualna

Trening zadaniowy + sesja feedback

 • 2 godziny + 1 godzina
 • Celem treningu zadaniowego jest zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w swoim środowisku;
 • Trening zadaniowy polega na przygotowaniu i facylitowaniu min. 2-godzinnego spotkania online;
 • Trening zadaniowy jest organizowany przez uczestników we własnym zakresie;
 • Trening zadaniowy podlega ocenie podczas indywidualnej sesji feedbacku.

Terminy i ceny

Edycja 1 Rekrutacja trwa

Moduł I

2, 9, 16, 30 marca 2021

Artur Krupa

Trener, coach, konsultant, facylitator

Moduł II

6 kwietnia 2021

Iwona Sołtysińska

Dyrektor ds. Rozwoju, konsultant organizacji, trener, coach, facylitator

Moduł II

13, 20 kwietnia 2021

Monika Gąsienica

Trener, facylitator, coach

Moduł II

27 kwietnia; 4 maja 2021

Iwona Sołtysińska

Dyrektor ds. Rozwoju, konsultant organizacji, trener, coach, facylitator

Moduł II

11 maja 2021

Monika Gąsienica

Trener, facylitator, coach

Moduł III

18, 25 maja; 1, 8 czerwca 2021

Tomasz Cichocki

Trener, konsultant, coach, facylitator

5 900 PLN + 23% VAT

(7 257 PLN brutto) Płatność do 15 lutego 2021

Cena standardowa

5 400 PLN + 23% VAT

(6 642 PLN brutto) Płatność do 1 lutego 2021

Rabat 500 PLN

3 x 2 000 PLN + 23% VAT

(2 460 PLN brutto) Płatność do 15 lutego 2021*

Cena standardowa

* W przypadku płatności ratalnej każda rata powinna zostać wniesiona na 15 dni przed rozpoczęciem danego modułu.

Absolwentom Szkół Wszechnicy UJ przysługuje rabat w wysokości 5% od aktualnie obowiązującej ceny szkolenia.

Cena obejmuje:

 • 56 godzin szkolenia (14 spotkań x 4 godziny szkoleniowe)
 • Indywidualną sesję feedback (60 minut)
 • Komplet materiałów szkoleniowych
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Skontaktuj się z nami

Magdalena Pęcak

Konsultant ds. projektów rozwojowych, trener, facylitator, coach

508 140 650
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami