kultura uczenia się, mężczyzna z piegami

"Kultura uczenia się" - narzędzie diagnozy

Czy Twoja organizacja stwarza sprzyjające warunki dla uczenia się? W jakim stopniu sama jest zdolna do rozwoju i zmiany?

Niniejszy kwestionariusz, to nowe narzędzie diagnozy kultury organizacji, które powstało w ramach projektu „Kreowanie środowiska zorientowanego na uczącego się – rozwój kultury jakości w edukacji”, realizowanego przez Wszechnicę UJ, Polską Izbę Firm Szkoleniowych i International Development Norway.

Zapraszamy do skorzystania z  narzędzia.

Kliknij, aby wypełnić formularz diagnozy kultury uczenia się.

Masz pytania dotyczące diagnozy? Chętnie odpowiemy.
+48 508 140 650   |  magdalena.pecak@wszechnica.uj.pl

Narzędzie diagnozy kultury uczenia się w organizacji

Mówiąc o uczeniu, mamy na myśli jego szeroką definicję, zgodnie z którą uczyć mogą się nie tylko ludzie, ale także tworzone przez nich systemy. Interesuje nas więc zarówno to, czy organizacja zapewnia swoim członkom szkolenia lub inne działania rozwojowe, jak i to, czy sama zmienia się pod wpływem doświadczeń płynących z otoczenia. Narzędzie skupia się na tych wymiarach kultury organizacyjnej, które wiążą się z uczeniem, rozwojem i dopasowaniem do otoczenia. Umożliwia identyfikację mocnych stron i obszarów wymagających większej uwagi w budowaniu dobrych warunków do uczenia się w organizacji. 

Narzędzie jest dostępne bezpłatnie w formie kwestionariusza online jak również arkusza do pobraniaKwestionariusz „Kultura uczenia się” składa się 25 stwierdzeń, które w mniejszym lub większym stopniu opisują Ciebie i organizację, w której pracujesz. Wiele ze stwierdzeń odnosi się do całej organizacji – odpowiedz zgodnie z Twoją najlepszą wiedzą, nawet jeśli nie wiesz na jej temat wszystkiego. Zapraszamy do skorzystania.

Wymiary kultury uczenia się

Na podstawie analizy literatury wyodrębniliśmy 6 najważniejszych aspektów kultury sprzyjającej uczeniu się:

  1. Praca sprzyjająca uczeniu – złożoność i różnorodność zadań zawodowych oraz wykorzystywanie ich przez organizację jako narzędzia uczenia.
  2. Środowisko uczenia się – atmosfera współpracy i nieformalne postawy związane z dzieleniem się wiedzą, uczeniem z doświadczenia i otwartą komunikacją.
  3. Procesy i narzędzia – rozwiązania w bezpośredni sposób wspierające uczenie się oraz przeznaczany na to czas i zasoby.
  4. Rozumienie otoczenia i networking – otwartość organizacji na pozyskiwanie informacji z zewnątrz i dopasowanie do zmieniających się warunków.
  5. Strategiczna rola uczenia – rola uczenia się osób i organizacji w strategii firmy.

Jak powstał kwestionariusz?

Na przełomie 2022/23 wraz z PIFS i IDN przeprowadziliśmy badania, które umożliwiły konstrukcje kwestionariusza do szybkiej, wstępnej oceny kultury uczenia się w organizacji. Przeprowadziliśmy badania pilotażowe zestawiając ankiety 188 osób reprezentujących organizacje. Próba nie była reprezentatywna dla polskich firm, a wyniki są oparte na subiektywnej ocenie osób uczestniczących w badaniu. Mamy nadzieję, że wyniki dostarczą inspiracji dla dalszych poszukiwań i działań rozwojowych.

Może Cię także zainteresować:

Przeprowadzamy diagnozę kultury organizacji, definiujemy kierunki jej zmiany oraz projektujemy działania, które pozwalają świadomie kształtować ją w zgodzie z potrzebami i oczekiwaniami.

Rozwijamy pracowników z myślą o efektywności ich pracy oraz dobrostanie. Zapewniamy rozwój kompetencji osobistych, trenerskich, radzenia sobie ze stresem. Stawiamy na podnoszenie jakości współpracy i synergii w zespołach. 

Stawiamy na rozwój umiejętności projektowania środowiska pracy, które sprzyja pracy nad wspólnymi celami, rozwiązywaniu problemów oraz wykorzystaniu różnorodności, aby osiągać jakościowe rozwiązania.

Inspiracje: