Elastyczność i kreatywność

Adresaci

Elastyczność i kreatywność to program adresowany do osób podejmujących kluczowe dla firmy decyzje,
a także pracowników zespołów odpowiedzialnych za rozwiązywanie problemów,
tworzenie nowych produktów, usług i strategii działania.

W zależności od potrzeb, program może zostać dostosowany, by uwzględnić specyfikę następujących grup:

Menedżerowie

odpowiedzialni za rozwój biznesu, lepsze dopasowanie do potrzeb klienta i budowanie przewagi nad konkurencją;

Członkowie zespołów projektowych

odpowiedzialnych za doskonalenie wewnętrznych procesów i zwiększanie efektywności organizacji;

Specjaliści do spraw marketingu i pracownicy kreatywni

zaangażowani w poszukiwanie oryginalnych i wartościowych idei oraz sposobów ich prezentacji;

Pracownicy działów badawczo-rozwojowych

osoby poszukujące innowacji technologicznych i produktowych.

Efekty szkolenia

blankOsoby, które ukończą szkolenie będą dysponować:

 • Wiedzą o możliwościach i ograniczeniach ludzkiego umysłu oraz warunkach sprzyjających kreatywności;
 • Większą gotowością do kwestionowania własnych schematów i założeń; otwartością na krytyczne myślenie;
 • Umiejętnością zaprojektowania sesji pracy nad problemem i nadania jej odpowiedniej struktury;
 • Umiejętnością korzystania z zestawu narzędzi wspierających twórcze myślenie na każdym etapie pracy problemowej;
 • Przygotowaniem do dalszej samodzielnej pracy nad elastycznością i kreatywnością (w tym znajomością ćwiczeń i rozgrzewek przygotowujących zespół do twórczego myślenia).

Program

Dzień 1

Moduł I

 • Wzmacnianie kreatywności
  i elastyczności

Istota kreatywnego myślenia

 • Istota kreatywności i elastyczności w myśleniu
 • Po czym poznać kreatywne rozwiązanie?
 • Koszty kreatywności. Kiedy kreatywność jest kosztownym luksusem?

Dzień 1

Moduł II

 • Wzmacnianie kreatywności
  i elastyczności

Wzmacnianie własnej kreatywności

 • Podstawa kreatywnego myślenia: płynność, giętkość i oryginalność
 • Ćwiczenia rozgrzewające – wzmacnianie gotowości grupy do generowania rozwiązań
 • Kształtowanie środowiska sprzyjającego kreatywności w organizacji

Dzień 1

Moduł III

 • Wzmacnianie kreatywności
  i elastyczności

Założenia i kwestionowanie założeń

 • Możliwości i ograniczenia umysłu w rozwiązywaniu problemów
 • Wpływ schematów i założeń
 • Narzędzia sprzyjające systematycznemu kwestionowaniu założeń

Dzień 1

Moduł IV

 • Wzmacnianie kreatywności
  i elastyczności

Eksperymentowanie ze zmianą modelu

 • Związek pomiędzy przyjętym schematem i dostępnymi rozwiązaniami
 • Poszukiwanie alternatywnych schematów / założeń dotyczących sytuacji problemowej
 • Poszukiwanie rozwiązań opartych na odmiennym modelu sytuacji

Dzień 2

Moduł I

 • Twórcze rozwiązywanie problemów

Dostrzeganie problemu

 • Całościowy schemat pracy nad problemem
 • Etap dostrzegania problemu: wyzwania i narzędzia
 • Trening stosowania narzędzi na etapie dostrzegania problemu

Dzień 2

Moduł II

 • Twórcze rozwiązywanie problemów

Pogłębianie rozumienia problemu

 • Pogłębianie rozumienia i przeformułowanie problemu
 • Przykładowe narzędzia służące rozumieniu problemu
 • „wycieczka mentalna” – tworzenie analogii sytuacji problemowej

Dzień 2

Moduł III

 • Twórcze rozwiązywanie problemów

Generowanie rozwiązań

 • Generowanie rozwiązań: przegląd wariantów „burzy mózgów”
 • Generowanie rozwiązań „na siłę” – narzędzia kombinatoryczne
 • Wykorzystanie zmiany perspektywy w generowaniu rozwiązań

Dzień 2

Moduł IV

 • Twórcze rozwiązywanie problemów

Ocena rozwiązań i planowanie działania

 • „faza światła czerwonego” – etap analizowania i oceny rozwiązań
 • Ustalanie i stosowanie kryteriów oceny
 • Planowanie kontynuacji sesji problemowej; włączanie efektów pracy zespołu w funkcjonowanie organizacji
 • Plan zastosowania zdobytych umiejętności w pracy uczestników

Metody pracy

blankSzkolenie wykorzystuje zestaw różnorodnych, interaktywnych metod uwzględniających zastosowanie poznawanych narzędzi i metod w praktyce. Na początku szkolenia uczestnicy tworzą pulę „problemów roboczych” na bazie doświadczeń z własnego środowiska pracy, a następnie używają ich jako materiału do pracy twórczej i generowania rozwiązań. Pozwala to na bieżąco doświadczać wartości poszczególnych narzędzi i osadzać ich zastosowanie w odpowiednim kontekście.

Uzupełnieniem wspólnego treningu rozwiązywania problemów są demonstracje, dyskusje i mini wykłady, odwołujące się do wiedzy psychologicznej oraz pozwalające doświadczyć ograniczeń w funkcjonowaniu umysłu i możliwości ich twórczego przekraczania.

Zakres usługi

Realizacja usługi obejmuje:

 • Opracowanie programu szkolenia i jego modyfikacje na podstawie wyników analizy potrzeb
 • Przygotowanie i realizację szkolenia
 • Dojazd trenera do miejsca szkolenia
 • Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • Zaświadczenia dla uczestników szkolenia
 • Foto raport dla uczestników
 • Raport ewaluacyjny na podstawie ankiet ewaluacyjnych (zgodnych ze wzorem przygotowanym przez wszechnicę uj) i obserwacji trenerów
 • Konsultacje online z prowadzącym w okresie do 2 tygodni po zakończeniu szkolenia.

 

Możliwość wykorzystania sali szkoleniowej wszechnicy uniwersytetu jagiellońskiego w atrakcyjnej lokalizacji w centrum Krakowa, z zapewnieniem przerw kawowych dla uczestników. Salę zapewniamy w ramach dostępności terminowej.

 

 

blank

Procedura reklamacyjna WUJ

Skontaktuj się z nami

Aneta Marek

Head of Organizational Development, Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator

514 206 346
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami