Prezentacje i wystąpienia publiczne

O programie

Prezentacje i wystąpienia publiczne to program adresowany do osób, których sukces zawodowy i profesjonalny wizerunek zależą między innymi od umiejętności przemawiania w sposób klarowny, przekonujący i przyciągający uwagę. Szczególnie skorzystają na nim uczestnicy, którzy:

 • prowadzą szkolenia i wystąpienia konferencyjne;
 • prezentują przełożonym efekty pracy zespołu lub działu;
 • prowadzą prezentacje produktów i usług świadczonych przez ich firmę;
 • są zaangażowani w projekty zmiany organizacyjnej wymagające umiejętności inspirowania i przekonywania współpracowników

Program może być dopasowany do potrzeb osób o różnym poziomie kompetencji i doświadczenia.

 

Program skupia się na:

praktycznym doświadczeniu nowych narzędzi
i umiejętności, pracy z kamerą;

rozwoju indywidualnego stylu prezentacji uczestników;

informacji zwrotnej od trenera

Efekty szkolenia

W wyniku udziału w szkoleniu uczestnicy:

zdobędą praktyczną wiedzę dotyczącą przygotowania i prowadzenia prezentacji oraz warunków skutecznego docierania i wpływania na odbiorców;

zyskają świadomość indywidualnego stylu prowadzenia prezentacji;

określą mocne strony i obszary wymagające dalszej pracy;

nauczą się stosować narzędzia i modele ułatwiające szybkie projektowanie prezentacji różnego typu;

wzmocnią umiejętność panowania nad mową ciała, aby budować bardziej spójny przekaz i wzmacniać jego oddziaływanie;

zwrócą uwagę na prawidłową emisję głosu i dykcję;

poznają zasady dalszej pracy z głosem, oparte na fizjologii właściwego oddychania i mówienia;

wzmocnią umiejętność pracy nad trudnymi emocjami podczas wystąpień publicznych;

docenią rolę prezentacji jako narzędzia komunikacji biznesowej i zwiększą motywację do jej doskonalenia

Metody pracy

blankSzkolenie prowadzone będzie z zastosowaniem różnorodnych technik warsztatowej pracy z grupą – symulacji, prezentacji, pracy w grupach, pracy indywidualnej, ćwiczeń z wykorzystaniem kamery. Program kładzie nacisk na dużą liczbę wystąpień realizowanych przez uczestników. Na życzenie uczestników, nagranie każdego ćwiczenia, w jakim wzięli udział, zostanie im przekazane do dalszej, samodzielnej analizy. Uczestnicy otrzymają kompleksową informację zwrotną od grupy i prowadzącego, co pozwoli im dostrzec postępy w rozwoju.

Program

Dzień 1

Wprowadzenie  

 • Sesja I 
 • Wprowadzenie do szkolenia, określenie indywidualnych celów;
 • Wyzwania związane z prowadzeniem prezentacji;
 • Ćwiczenia i gry „rozgrzewające” – kompetencje prezentacyjne

Dzień 1

Aktualny styl prezentacji

 • Sesja II
 • Praca z kamerą: krótkie wystąpienia uczestników;
 • Informacja zwrotna od grupy i prowadzącego;
 • Wskazówki dla całej grupy dotyczące zaobserwowanych trudności

Dzień 1

Psychologia wystąpień publicznych

 • Sesja III
 • Przegląd technik stosowanych w wystąpieniach publicznych;
 • Rozumienie roli i wchodzenie w rolę jako narzędzie kształtowania własnego wizerunku;
 • Wpływ przekonań mówcy na umiejętność zarządzania emocjami podczas wystąpień publicznych;
 • Metody radzenia sobie z emocjami podczas wystąpień publicznych

Dzień 1

Narzędzia projektowania wystąpień

 • Sesja IV
 • Model komunikacji prezentacyjnej wg schematu Jacobsona;
 • Narzędzia tworzące strukturę: narracje, dramatyzacje, struktura zagadkowa, rozprawa, rekwizyty, budowanie utożsamienia, itp.;
 • Ćwiczenie projektowania prezentacji

Dzień 2

Mowa ciała, praca z przestrzenią

 • Sesja I
 • „Niemilknące ciało” – wprowadzenie do komunikacji pozawerbalnej;
 • Wpływowe style nadawcze: styl intelektualny i emocjonalny;
 • Podstawowe zasady zarządzania przestrzenią, kreowania skutecznej komunikacji poprzez mimikę, gesty i postawę

Dzień 2

Praca głosem

 • Sesja II   
 • Emisja i artykulacja głosu – typowe błędy i wskazówki dla uczestników;
 • Reguły języka polskiego –  typowe błędy i wskazówki dla uczestników;
 • Ćwiczenia rozgrzewające głos

Dzień 2

Prezentacje uczestników

 • Sesja III
 • Projektowanie wystąpień w oparciu o dotychczas otrzymane wskazówki;
 • Praca z kamerą: wystąpienia uczestników;
 • Analiza nagrań; indywidualna informacja zwrotna od uczestników i prowadzącego

Dzień 2

Wnioski i dalsze kroki

 • Sesja IV
 • Przekucie wniosków po prezentacji na praktyczne zalecenia;
 • Refleksja nad mocnymi stronami i indywidualnym stylem prezentacyjnym;
 • Stworzenie wstępnego planu rozwoju umiejętności;
 • Podsumowanie szkolenia i „zadanie domowe” (nagranie wystąpienia na zadany temat)

Follow up - Dzień 3 [opcjonalnie]

Przegląd postępów uczestników

 • Sesja I
 • Przegląd osiągnięć i wyzwań związanych z wystąpieniami publicznymi uczestników od czasu zakończenia szkolenia;
 • Sprawdzenie poziomu realizacji zaleceń i postanowień; dyskusja o efektach pracy uczestników

Follow up - Dzień 3 [opcjonalnie]

Analiza nagrań wideo

 • Sesja II  
 • Analiza materiałów wideo przygotowanych przez uczestników w ramach „zadania domowego”;
 • Informacja zwrotna od uczestników i prowadzącego;
 • Nowe zalecenia wdrożeniowe dla całej grupy

Follow up - Dzień 3 [opcjonalnie]

Trening dykcji i  pracy głosem

 • Sesja III
 • Przygotowanie wystąpienia w oparciu o identyczny dla uczestników tekst;
 • Praca z kamerą: analiza wystąpień z punktu widzenia poprawności wymowy i umiejętności interpretowania tekstu w sposób wzbudzający reakcję audytorium;
 • Informacja zwrotna od uczestników i prowadzącego

Follow up - Dzień 3 [opcjonalnie]

Podsumowanie i kolejny etap rozwoju

 • Sesja IV
 • Wskazówki i teoria przydatna w kontekście aktualnych wyzwań uczestników;
 • Uaktualnienie planu rozwoju umiejętności kompetencji;
 • Podsumowanie szkolenia

Zakres usługi

Realizacja usługi obejmuje:

 • Opracowanie programu szkolenia i jego modyfikacje na podstawie wyników analizy potrzeb;
 • Przygotowanie i realizację szkolenia;
 • Materiały szkoleniowe dla uczestników w wersji elektronicznej;
 • Nagrania wystąpień dla uczestników;
 • Zaświadczenia dla uczestników szkolenia;
 • Raport ewaluacyjny na podstawie ankiet ewaluacyjnych (zgodnych ze wzorem przygotowanym przez Wszechnicę UJ) i obserwacji trenera;
 • Dojazd trenera do miejsca realizacji usługi;
 • Telefoniczne lub mailowe konsultacje z prowadzącym szkolenie do 14 dniu od zakończenia szkolenia (max. 30 minut/os.)

 

Możliwość wykorzystania sali szkoleniowej Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego w atrakcyjnej lokalizacji w centrum Krakowa, z zapewnieniem przerw kawowych dla uczestników. Salę zapewniamy w ramach dostępności terminowej.

 

 

blank

Procedura reklamacyjna WUJ

Skontaktuj się z nami

Aneta Marek

Head of Organizational Development, Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator

514 206 346
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami