Rozwój w roli mentora

Adresaci

blankProgram „Rozwój w roli mentora. Wstęp do kształtowania roli mentora w organizacji” dedykowany jest:

 • przedstawicielom kadry zarządzającej
 • doświadczonym specjalistom,

którzy przygotowują się do pełnienia roli mentora w organizacji.

Efekty szkolenia

W wyniku udziału w szkoleniu uczestnicy:

będą świadomi podstawowych zadań mentora;

będą potrafili wyznaczyć granice roli mentora w pracy z klientami w organizacji;

poznają cykl efektywnego doskonalenia kompetencji;

poznają czynniki wpływające na rozwój i motywację klienta oraz praktyczne możliwości ich wzmacniania;

będą potrafili przeprowadzić rozmowę mentoringową skoncentrowaną na ustalaniu planu rozwoju;

rozwiną umiejętności komunikacyjne sprzyjające prowadzeniu efektywnych, motywujących rozmów mentoringowych;

rozwiną umiejętności budowania partnerskiej relacji z klientem.

Metody pracy

blankSzkolenie prowadzone będzie z zastosowaniem różnorodnych technik warsztatowej pracy z grupą: symulacji, socjometrii, prezentacji, pracy w grupach, pracy w parach, pracy indywidualnej. Treści merytoryczne będą przekładane na konkretne sytuacje zawodowe. Szkolenie kładzie nacisk na stosowanie metod aktywnej pracy z grupą.

Program

Dzień 1

Wprowadzenie

 • Moduł I
 • Wstęp do szkolenia, przedstawienie celów, ustalenie zasad
 • Charakterystyka roli mentora w odróżnieniu od innych ról skoncentrowanych na rozwijaniu pracowników
 • Spojrzenie na cykl nabywania kompetencji i podstawowe wyzwania dla osób uczących się
 • Planowanie rozwoju pracownika i możliwości pomiaru postępów w uczeniu się

Dzień 1

Metody wspierania uczenia

 • Moduł II
 • Przegląd form oddziaływania na rozwój klienta (m.in. instruktaż, modelowanie, informacja zwrotna, wspólne rozwiązywanie problemów, wyznaczanie zadań rozwojowych)
 • Dopasowanie form wspierania rozwoju do specyfiki tematu, kompetencji, motywacji i oczekiwań klienta
 • Rola aktywności osoby klienta w skutecznym wspieraniu jej rozwoju, prowokowanie do działania i dzielenie się odpowiedzialnością

Dzień 1

Ustalanie Indywidualnego Planu Rozwoju

 • Moduł III
 • Struktura rozmowy służącej ustaleniu indywidualnego planu rozwoju
 • Ćwiczenie wybranych umiejętności komunikacyjnych w trakcie ustalania planu (zadawanie pytań, parafrazowanie, podsumowywanie)
 • Trening prowadzenia rozmów z pracownikami

Dzień 1

Informacja zwrotna

 • Moduł IV
 • Rola konstruktywnej informacji zwrotnej w procesie mentoringu
 • Struktura efektywnej informacji zwrotnej
 • Trening udzielania informacji zwrotnej

Dzień 2

Podstawowe narzędzia w pracy mentora

 • Moduł I
 • Przekazywanie instrukcji
 • Modelowanie zachowań
 • Pytanie skoncentrowane na rezultacie
 • Pokonywanie trudności w poszukiwaniu rozwiązań
 • Metody analizowania problemów (przykładowo 5Why, Diagram Ishikawy)

Dzień 2

Rozmowa mentoringowa

 • Moduł II
 • Struktura rozmowy mentoringowej
 • Trening prowadzenia rozmowy mentoringowej
 • Omówienie i informacja zwrotna dotycząca przeprowadzonych rozmów mentoringowych

 

Dzień 2

Budowanie partnerskiej relacji

 • Moduł III
 • Fundamenty wspierające rozwój relacji partnerskich
 • Budowanie autorytetu w relacji mentoringowej
 • Prowadzenie wywiadu doceniającego – budowanie potencjału klienta

Dzień 2

Podsumowanie

 • Moduł IV
 • Praca nad stworzeniem zestawu zasad sprzyjających efektywnemu mentoringowi
 • Podsumowanie szkolenia i określenie indywidualnych planów wdrożeniowych
 • Zdefiniowanie zadań wdrożeniowych

Zakres usługi

Realizacja usługi obejmuje:

 • Opracowanie programu szkolenia i jego modyfikacje na podstawie wyników analizy potrzeb
 • Telefoniczne lub mailowe konsultacje z prowadzącym szkolenie do 14 dniu od zakończenia szkolenia (max. 30 minut/os.)
 • Przygotowanie i realizację szkolenia
 • Materiały szkoleniowe dla uczestników w wersji elektronicznej
 • Zaświadczenia dla uczestników szkolenia
 • Raport ewaluacyjny na podstawie ankiet ewaluacyjnych (zgodnych ze wzorem przygotowanym przez Wszechnicę UJ) i obserwacji trenera,
 • Dojazd trenera do miejsca realizacji usługi

 

Możliwość wykorzystania sali szkoleniowej Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego w atrakcyjnej lokalizacji w centrum Krakowa, z zapewnieniem przerw kawowych dla uczestników. Salę zapewniamy w ramach dostępności terminowej.

 

 

blank

Procedura reklamacyjna WUJ

Skontaktuj się z nami

Aneta Marek

Head of Organizational Development, Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator

514 206 346
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami